Logo UVGrau en Òptica i OptometriaFacultat de Física Logo del portal

Història de la Facultat de Física

La Facultat de Física de la Universitat de València, anteriorment denominada Facultat de Ciències Físiques, va ser creada el 19 de Setembre de 1977 per ordre ministerial, en la qual es resolgué dividir l'antiga Facultat de Ciències en quatre facultats:

    Facultat de Ciències Químiques

    Facultat de Ciències Físiques

    Facultat de Ciències Matemàtiques

    Facultat de Ciències Biològiques

Així mateix, els seus orígens es remunten a l'Octubre de 1961, època de la creació de la Secció de Ciències Físiques en l'antiga Facultat de Ciències, situada en el número 13 de l'Avinguda de Blasco Ibáñez (antic Passeig València al Mar), que fins aleshores només disposava de la Secció de Ciències Químiques. El posterior naixement de les Seccions de Ciències Matemàtiques i de Ciències Biològiques, el progressiu increment del nombre d’estudiants i estudiantes, i l'imminent trasllat a l'actual Campus de Burjassot, van propiciar la divisió en les quatre facultats esmentades.

Amb motiu de la implantació de noves titulacions en la Universitat de València durant el curs 1993-94, es van engegar els següents títols: Llicenciatura en Física, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica, Diplomatura en Òptica i Optometria, i les Enginyeries Tècniques de Telecomunicació (Sistemes Electrònics i Telemàtica), tots ells adscrits a la Facultat de Física, per transformació d'especialitats que es venien impartint, alhora que es transformava l'antiga titulació de Llicenciat en Ciències Físiques.

L'any 2003 els departaments d’Informàtica, Enginyeria Electrònica i Enginyeria Química es separaren de les Facultats de Física i de Química i crearen l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE-UV); des de llavors, els títols de les àrees de les enginyeries, que van nàixer de les antigues Llicenciatures de Física i de Química, s’imparteixen en l’ETSE.

Més tard, la transformació del Sistema de Títols Universitaris causada per l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior, portà a una redefinició de les anteriors titulacions en un nou sistema de títols de Grau i Màster, de manera que durant el curs 2010-11 es va iniciar la implantació del conjunt de noves titulacions que són actualment responsabilitat del centre:

    Grau en Física

    Grau en Òptica i Optometria

    Doble Grau en Física i Matemàtiques

    Doble Grau en Física i Química

    Màster en Física Avançada

    Màster en Física Mèdica

    Màster en Teledetecció

    Màster en Optometria Avançada i Ciències de la Visió