Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Benestar Social: Intervenció Familiar Logo del portal

La Universitat de València emet el Suplement Europeu al Títol (SET) als alumnes que han finalitzat els estudis després de l’entrada en vigor del RD 1044/2003, que estableix el procediment per a l’expedició per part de les universitats del Suplement Europeu al Títol.

El Suplement Europeu al Títol (SET) és el document que acompanya a cada títol universitari de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, amb la informació unificada per a tota Europa, personalitzada per a cada titulat universitari, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seua titulació en el sistema nacional d'educació superior.

El SET s’expedirà en trilingüe (castellà, valencià i anglés).

El seu objectiu fonamental és facilitar el reconeixement del currículum acadèmic en empreses i institucions nacionals i estrangeres.

Contingut

El SET ha de contenir la següent informació:

  • Dades de l’estudiant
  • Informació de la titulació
  • Informació sobre el nivell de la titulació
  • Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts
  • Informació sobre la funció de la titulació
  • Informació addicional
  • Certificació del suplement
  • Informació sobre el sistema nacional d’educació superior

Sol·licituds

Una vegada superats els estudis conduents als títols de Grau o de Màster, la Universitat expedirà el SET juntament amb el títol.
L'expedició d'aquest document tindrà caràcter gratuït.

Normativa reguladora

  • RD 1044/03, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició del Suplement Europeu al Títol
  • RD 1002/10, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.