Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Física Mèdica Logo del portal

  • Facultat de Física

Els egressats del Màster en Física Mèdica, tant a nivell nacional com en altres països, centren la seua activitat en:

- Ensenyament i investigació.

- Manteniment i desenvolupament d'equips, ja siga en hospitals o empreses del sector.

- Treball als serveis de radiologia i radioprotecció dels centres hospitalaris (públics o privats).

Aquests últims, els radiofísics, o físics experts en radiacions, realitzen als hospitals tasques concretes de tipus assistencial com són la planificació de tractaments amb radiacions, el control dels equips de radiologia, el disseny i control de les instal·lacions radiològiques, el control del personal i de les zones exposades a radiacions, etc. Aquestes tasques estan registrades des de la creació del programa d’accés a Radiofísic Hospitalari Intern Resident. El Reial Decret 220/1997, de 14 de febrer, crea i regula l'obtenció del títol oficial d'Especialista en Radiofísica Hospitalària, a partir d’una formació reglada de postgrau, de caràcter teòric-pràctic, essent imprescindible desenvolupar els aspectes pràctics a través d'un sistema de residència en hospitals, amb un període formatiu de tres anys consecutius, mitjançant el qual s'obté l'especialitat de Radiofísic Hospitalari que faculta pel desenvolupament professional de les àrees esmentades. Per accedir a les diferents unitats docents acreditades per la formació d'Especialistes en Radiofísica Hospitalària és necessari superar una prova de caràcter nacional dependent del Ministeri de Sanitat i Consum que selecciona els aspirants (llicenciats en Física o altre títol superior en disciplines científiques i tecnològiques).

Encara que aquest màster no proporciona una formació d'Especialista en Radiofísica, formació que només pot assolir-se mitjançant el sistema de residència hospitalària, sí pretén formar els seus alumnes en els aspectes físics i tecnològics que es necessiten com a base per aprofundir al camp de la Física Mèdica, tant als seus aspectes relacionats amb la radioteràpia i la medicina nuclear com amb altres vessants d'aplicació de la Física a la Medicina, tant en la seua aplicació pràctica com en la investigació associada a aquest camp de coneixement. Aquests coneixements que poden assolir-se amb aquest Màster adquireixen si cap més interès tenint en compte el reconeixement internacional de la «Física Mèdica» com una professió, al ser acceptada per la ILO (International Labour Organization) i integrada en la International Standard Classification of Occupations (ISCO), a la qual s’indica com a tasques de la professió el garantir la seguretat i efectivitat de la radiació, tant ionitzant com no ionitzant, subministrada al pacient per aconseguir els resultats diagnòstics i terapèutics prescrits pel metge especialista. Així mateixa, entre les tasques generals d'aquesta professió s'estableix la investigació en aquest camp.