Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Física Mèdica Logo del portal

 • El Treball de fi de màster consistirà en un treball d'investigació experimental original, de 18 crèdits (ECTS), realitzat per l'estudiant/a.
 • El/l'estudiant ha de triar un tema de la llista de temes de recerca i tutors i posar-se en contacte amb algun/a de els professors responsables del mateix per a presentar-se i veure la possibilitat de ser tutelat per ell/ella. El Tutor/a aconsellarà l'estudiant/a sobre el Treball de fi de màster i deurà acceptar-lo/la per escrit (Model acceptació de tutor)
 • La memòria deurà incloure un full de certificat de direcció del treball, signat pels/per les directors/es del mateix (Model certificat de direcció).

 

 • Format:
  • Extensió del manuscrit d'introducció a conclusió, no superior a 30 pàgines.
  • Dimensió dels fulls: 17 cm d'ample x 24 cm d'alçada.
  • Text amb interlineat d'1,5 línies i impressió per una cara.
  • Tipus de lletra del text: Times New Roman a 11 punts o similar.
  • A la portada de la memòria del Treball deurà aparèixer:
   • Universitat de València.
   • Màster en Física Mèdica.
   • Títol del treball.
   • Estudiant que presenta el treball.
   • Tutor/a o tutors.
   • Data de presentació.

 

 • El manuscrit deurà contenir els següents apartats (PLANTILLA):
  • Portada
  • Full de certificat de direcció
  • Agraïments: Si correspon
  • Índex
  • Resum
  • Introducció Deurà ser original i personalitzada per l'estudiant/a i no copia d'altres treballs o tesis ja publicades.
  • Hipòtesi i Objectius: Deuran ser el més específics possible.
  • Material i Mètodes: Si el treball implica una investigació amb material animal o humà, deurà obtenir-se l'aprovació de la Comissió d'Ètica del Centre corresponent. Es descriurà detalladament el material i el/s mètode/s utilitzat/s. Si aquests últims no són originals, se citarà als autors i es redactarà una breu descripció. Deurà també contenir el mètode estadístic utilitzat.
  • Resultats: Deuran ser originals i no copia d'altres treballs o tesis.
  • Discussió: Es discutiran i interpretaran els resultats obtinguts i es compararan amb els referits per altres autores, comentant les diferències, quan hi haja.
  • Conclusions: Deuran ser concises, específiques i acordes als objectius plantejats.
  • Referències bibliogràfiques: Solament es farà constar les que l'estudiant/a haja consultat i utilitzat pel treball i deuran aparèixer citades al llarg del mateix.
  • Annexos: Si correspon