Universitat de valènciaUJIMàster Universitari en Gestió de la Qualitat Logo del portal

3113   Dirección de Empresas

 

Línia d’investigació 1

Estratègia, competitivitat i performance

La línia estudia la relació entre les diferents estratègies i el rendiment empresarial. S'estudien els factors d'èxit, les estratègies competitives i corporatives i les empreses cooperatives. El tema central d’estudi dins d’aquesta línia és la competitivitat i els seus factors determinants. S’estudia la relació entre les diferents estratègies i el rendiment empresarial. Inclou aspectes diversos com les estratègies competitives i corporatives, els factors d'èxit de les empreses, la performance organitzativa i la creació de valor, la competitivitat i els actius intangibles, la gestió de la innovació, la sostenibilitat corporativa i l'estudi de la competitivitat en diferents tipus de models organitzatius com ara les empreses internacionals, les empreses familiars i les empreses cooperatives i de l'economia social.

 

Professorat adscrit a la Línia d’Investigació 1:

 • Camisón Zornoza, César
 • Campos Climent, Vanessa
 • Cruz Ros, Sonia
 • González Cruz, Tomás
 • Guillen Parra, Manuel
 • Martínez Fuentes, Clara
 • Mohedano Suanes, Antonia
 • Sanchis Palacio, Joan Ramon

 

Línia d’investigació 2

Internacionalització: opcions estratègiques i recursos humans

La línia de recerca abasta la internacionalització de l’empresa des d'una perspectiva àmplia: PIMEs i empreses multinacionals, empreses industrials i empreses de serveis. La influència de la globalització i el territori, així com els fonaments teòrics de la direcció estratègica són presents en la investigació com a marc genèric de referència.

La línia de recerca està integrada per diferents sub-línies que inclouen aspectes específics de la gestió internacional de l'empresa:

- Competitivitat internacional de la PIME. Estudia aspectes fonamentals de la direcció estratègica que impulsen la internacionalització de les PIMEs en el seu context estratègic. Inclou aplicacions a sectors manufacturers tradicionals i a clústers industrials. Així mateix, considera la relació entre la transformació digital, els nous models de negoci i la internacionalització de les empreses.

- Globalització, ètica i responsabilitat social. Estudi de la globalització als diferents nivells i les raons que la impulsen. Anàlisi dels mecanismes desenvolupats per institucions supranacionals, organitzacions sectorials, organitzacions no governamentals i les empreses per tal de preveure, evitar i sancionar els efectes negatius que la globalització puga tenir sobre les persones i l'entorn.

- Modes d’operació, procés d’internacionalització i estratègia internacional. L’estudi dels diferents modes d’operació i els factors que influeixen en la seua selecció,  combinació i canvi. El procés d’internacionalització des d’una perspectiva dinàmica. La transformació digital i el seu impacte en la gestió de les diferents activitats de la cadena de valor, tant en la relació amb proveïdors i empreses col·laboradores com en la relació amb clients.

- Variables organitzatives, enfocament estratègic i rols de filials. L´estudi de les estructures organitzatives més clàssiques i els nous models d´organització de l´empresa internacional, així com els processos organitzatius que flueixen al llarg de l´estructura i que afavoreixen que l´estratègia internacional s’implemente d´acord amb les directrius de la seu central. Rols estratègics, embeddedness i desenvolupament de les filials exteriors.

- Expatriació i Cross Cultural Management. Estudi de la cultura i les implicacions que té en la direcció d'empreses internacionals. Les dimensions que caracteritzen les diferències culturals entre països i els indicadors que les mesuren. Anàlisi de les peculiaritats específiques del procés de gestió dels recursos humans a l'empresa internacional. Noves formes d’expatriació i assignacions internacionals. Equips de treball virtuals i interculturals. Negociació internacional.

Professorat adscrit a la Línia d’Investigació 2:

               - Camps Torres, Joaquín

               - Dasí Coscollar, Àngels

               - León Darder, Fidel

               - Pla Barber, José

               - Sánchez Peinado, Esther

               - Villar García, Cristina

 


Línia d’investigació 3

Equips directius: habilitats i canvi organitzatiu.

Aquesta línia de recerca estudia la influència de les característiques de l'equip humà i del govern corporatiu en el rendiment de les empreses i el canvi organitzatiu. Inclou aspectes com l'estudi dels Top Management Team, les pràctiques d'alt rendiment, l'ètica i la responsabilitat social, el govern corporatiu. La línia de recerca compta amb dues sub-línies:

- Equips directius, estratègia d’empresa i govern corporatiu. Estudia les característiques, l'estructura, els processos i els sistemes d'incentius dels òrgans de direcció de les empreses, i en la seua relació amb les estratègies que aquestes utilitzen, així com amb els resultats de les organitzacions. L´equip s´especialitza en l´estratègia competitiva i corporativa, i en els enfocaments dels equips d´alta direcció (Upper Echelons), Govern Corporatiu, i competitivitat sostenible. Entre d'altres aspectes s'analitzen el rellotge de l'estratègia i els posicionaments competitius, l'orientació estratègica de les organitzacions, les estratègies d'internacionalització, les estratègies de diversificació, els modes d'entrada, les fusions i les adquisicions, les aliances estratègiques, etc. Pel que fa als equips de direcció i òrgans de govern, s'analitza la composició dels equips, la diversitat, l'estructura de poder i de participació, el repartiment de funcions tant jeràrquicament com horitzontalment, els processos d'interacció, el conflicte cognitiu i afectiu, els valors compartits, els sistemes d'incentius, així com les característiques demogràfiques i psicosociològiques de membres específics de la direcció, etc.

- Canvi organitzatiu. Aquesta sub-línia de recerca analitza els processos de gestió del canvi organitzatiu a empreses i organitzacions. Estudia aspectes com els tipus de canvi, els facilitadors, els mètodes i els resultats del canvi i la resistència al canvi.

Professorat adscrit a la Línia de Recerca 3:

- Dolz Dolz, Consuelo

               - Escribá Esteve, Alejandro

               - Iborra Juan, María

               - Pardo del Val, Manuela

               - Safón Cano, Vicente

               - Salas Vallina, Andrés

               - Sánchez Peinado, Luz

               - Saorín Iborra, María del Carmen

 

Línia d’investigació 4

Aprenentatge organitzatiu i qualitat.

L’objectiu general d’aquesta línia és: Analitzar si l’aprenentatge organitzatiu i la gestió de la qualitat poden servir com a plataforma impulsora de la innovació, i quin paper tenen les pràctiques de recursos humans en aquestes relacions.

 

Aquesta línia de recerca està composta per tres sub-línies:

 

 • Aprenentatge Organitzatiu i Innovació: Se centra a estudiar l'empresa innovadora investigant els processos organitzatius que hi ha darrere d'un producte nou, d'un nou servei o d'un nou desenvolupament tecnològic.

 

 • Gestió de la Qualitat, Innovació i Aprenentatge: Se centra en l'anàlisi i el mesurament de l'impacte de l'aplicació dels sistemes de gestió de la qualitat sobre les variables organitzatives analitzades: formalització, cultura organitzativa, innovació, aprenentatge i capacitat d'ambidestresa.

 

 • Qualitat, Innovació i Pràctiques de Recursos Humans: Se centra a analitzar cóm les pràctiques de RRHH faciliten l'aprenentatge i afavoreixen el comportament innovador dels empleats. Estudia també les sinergies entre els models avançats de qualitat i sostenibilitat, les pràctiques de RRHH i el comportament de treballadors i directius

 

Professorat adscrit a la Línia d’Investigació 4:

 

               - Alegre Vidal, Joaquín

               - Balbastre Benavent, Francisco

               - Canet Giner, Teresa

               - Escribá Moreno, María Ángeles

               - Fernández Mesa, Ana Isabel

               - Ferreras Méndez, José Luis

               - García Granero, Ana

               - Llopis Córcoles, Óscar

               - Lloria Aramburo, Begoña

               - Moreno Luzón, María

               - Olmos Peñuela, Julia

               - Oltra Comorera, Víctor

               - Redondo Cano, Ana

               - Revuelto Taboada, Lorenzo

 

Línia d’investigació 5

Entrepreneurship, Innovació i Responsabilitat Social

La línia estudia els processos de creació d'empreses i les eines i metodologies de diagnòstic i auditoria tecnològica. La creació d'empreses, les empreses d'empreses gasela i les born-global són així mateix objecte d'estudi. Les empreses de base tecnològica, els districtes industrials, la localització, les estratègies de turnaround i les polítiques de responsabilitat social s'integren igualment en aquesta línia de recerca que compta amb tres sub-línies diferenciades:

- Entrepreneurship i creació d’empreses. Analitza aspectes com ara la detecció d'oportunitats i les característiques individuals de l'emprenedor i la intenció emprenedora. Inclou investigacions sobre diferents segments d'emprenedors com els de països desenvolupats, emergents, emprenedors immigrants i el gènere a les activitats emprenedores. S'analitza l'emprenedoria a PIMEs, grans corporacions i l'emprenedoria social. Així mateix, s'estudia l'impacte de la transformació digital a l'emprenedoria.

- Innovació i empreses de base tecnològica. Analitza les estratègies de gestió de la tecnologia a les empreses i la relació entre la innovació i la competitivitat empresarial.

- Clústering, xarxes locals i modes de localització. Se centra en l'anàlisi de les empreses localitzades a clústers industrials. S'analitza el rendiment d'aquestes empreses –supervivència, creixement i competitivitat–, estratègies –innovació, orientació al mercat i internacionalització– i estratègies de localització.

Professorat adscrit a la Línia de Recerca 5:

               - Benavides Espinosa, Mar

               - Dasí Rodríguez, Sonia

               - Garzón Benitez, Dolores

               - March Chordà, Isidre

               - Mas Tur, Alicia

               - Puig Blanco, Francisco

               - Ribeiro Soriano, Domingo

               - Roig Dobón, Salvador