Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Salut Pública i Gestió Sanitaria Logo del portal

  • CG1: Participar en debats i discussions, dirigir-los i coordinar-los i ser capaços de resumir i extreure'n les conclusions més rellevants i acceptades per la majoria.
  • CG2: Analitzar de forma crítica tant el seu treball com el dels seus companys.
  • CG3: Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes en salut pública.
  • CG4: Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular juís i prendre decisions a partir d'una informació que, moltes vegades és incompleta o limitada, i incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i juís.
  • CG5: Saber treballar en equip amb eficàcia i eficiència, i amb capacitat de comunicació social.
  • CG6: Capacitat per a formular una hipòtesi, dissenyar i desenrotllar un projecte d'investigació.
  • CG7: Capacitat d'integrar les noves tecnologies en la seua labor professional y/o investigadora.