University of Valencia logo Logo del portal

  • UV Students

Què és un Màster universitari?

L’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) inclou estudis de grau i postgrau i s’estructura en tres cicles:

1. Un primer cicle anomenat grau, conduent a l’obtenció d’un títol oficial de graduat o graduada.

2. Un segon cicle anomenat màster, conduent a l’obtenció d’un títol oficial de màster universitari o màster universitària.

3. Un tercer cicle anomenat doctorat, conduent a l’obtenció d’un títol de doctor o doctora.

Els ensenyaments de màster tenen com a finalitat l’adquisició d’una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinar, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca. Aquest cicle d’estudis condueix a l’obtenció del títol de Màster Universitari, té entre 60 i 120 ECTS i una duració d’1 a 2 anys.

Quin és el titol d’aquests estudis?

Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària per la Universitat de València.

Què són els ECTS?

ECTS és la sigla corresponent a European Credit Transfer System (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) i és l'estàndard adoptat per totes les universitats de l'Espai Europeu d'Educació Superior per garantir l'homogeneïtat i la qualitat dels estudis que ofereixen. Un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball, i té en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l'estudiantat en el seu procés d'aprenentatge (hores d'estudi i d'elaboració de treballs i pràctiques). Quants crèdits té? El pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol de Màster universitari en Professor/a d’Educació Secundària té 60 crèdits ECTS.

Quina durada té?

L’estudiantat que curse els estudis a temps complet s’ha de matricular dels 60 crèdits ja que es tracta d’una matrícula anual.

L’alumnat que curse els seus estudis a temps parcial, el primer any s’ha de matricular d’almenys 38 crèdits que corresponen a determinades assignatures repartides al llarg dels dos quadrimestres. El segon any es matricularan dels 22 crèdits restants per acabar els estudis. Per a més informació consultar el Pla d’estudis.

Quina durada té el Màster?

Aquest Màster consta de 60 crèdits ECTS i està organitzat per ser cursat en un curs acadèmic. El Màster es realitza al llarg d'un curs acadèmic: d'octubre a juliol. 

Estructura del Màster

El programa d’estudis està dividit en un bloc genèric (assignatures comuns per a totes les especialitats), un bloc específic (assignatures pròpies de l’especialitat), el pràcticum i el treball de fi de màster (TFM).

Què és el pràcticum?

Consulta tota la informació relativa al pràcticum.

Què és el treball de fi de màster?

Consulta tota la informació sobre el TFM

 

Obtenció del títol

Requisit específic per realitzar el Dipòsit

És requisit específic, per realitzar el Dipòsit del títol del Màster en Professor/a de Educació Secundària, estar en possessió del nivell C1 de Valencià conforme al MERCL (Marco Europeu de Referència per a les Llengües).
Així mateix els estudiants estrangers hauran d'acreditar el nivell C1 de Llengua castellana.

 

Es pot realitzar el Màster de forma virtual?

No, aquest Màster és de modalitat presencial.

Especialitats que ofereix la UV?

Pots consultar-les en aquesta pàgina

Eixides professionals

Aquest títol de Màster acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l'exercici de la professió de docent en centres públics i privats d'educació secundària obligatòria, batxillerat, EE OO II i formació professional específica.

 

 

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy