Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Matemàtiques Logo del portal

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Matemátiques (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Àlgebra Lineal Troncal Formació bàsica Àlgebra lineal i geometria I
Anàlisi d'una Variable Troncal Formació bàsica Anàlisi matemàtic I
Estadística Matemàtica Troncal Formació bàsica Estadística bàsica
Informàtica Troncal Formació bàsica Informàtica
    Formació bàsica Eines informàtiques
Bases de la Matemàtica Obligatori Formació bàsica Matemàtica bàsica
Geometria i Topologia de Dimensions Baixes Optatiu Formació bàsica Matemàtica discreta
Fonaments de Física Optatiu Formació bàsica Física
Àlgebra Multilineal Troncal Obligatori Àlgebra lineal i geometria II
Geometria Afí i Projectiva Troncal    
Anàlisi de Diverses Variables Troncal Obligatori Anàlisi matemàtica II
Equacions Diferencials Ordinàries Troncal Obligatori Equacions diferencials ordinàries
Àlgebra Troncal Obligatori Estructures algebraiques
    Obligatori Equacions algebraiques
Mètodes Numèrics per a l'Àlgebra Lineal Obligatori Obligatori Mètodes numèrics per a l'àlgebra lineal
Mètodes Numèrics per a l'Àlgebra Lineal Troncal    
Programació Lineal Optatiu Obligatori Programació matemàtica
Topologia Elemental I Obligatori Obligatori Topologia
Topologia ElementalII Troncal    
Anàlisi Funcional Troncal Obligatori Anàlisi Matemàtica III
Anàlisi Vectorial Obligatori    
Aproximació Numèrica Obligatori Obligatori Aproximació numèrica
Aproximació Numèrica Troncal    
Equacions en Derivades Parcials Troncal Obligatori Equacions en derivades parcials
Estadística Matemàtica Troncal Obligatori Estadística matemàtica
Geometria Diferencial Clàssica Obligatori Obligatori Geometria diferencial clàssica
Geometria Diferencial Clàssica Troncal    
Càlcul de Probabilitats Troncal Obligatori Probabilitat
Variable Complexa Troncal Obligatori Anàlisi Matemàtica IV
Càlcul Numèric Troncal Obligatori Càlcul numèric
Teoria de Grups Optatiu Optatiu Teoria de grups
Àlgebra Commutativa Optatiu Optatiu Teoria d'anells
Àlgebra Homològica Optatiu    
Representacions i Caràcters de Grups Optatiu    
Anàlisi Funcional Troncal Optatiu Anàlisi funcional
Anàlisi Vectorial Obligatori    
Anàlisi de Fourier Optatiu Optatiu Anàlisi harmònica
Anàlisi Funcional no Lineal Optatiu    
Complements d'Anàlisi Funcional Optatiu    
Teoria de Funcions Optatiu    
Teoria de la Mesura Optatiu    
Inferència i Decisió Optatiu Optatiu Modelització estadística
Estadística Espacial i Mediambiental Optatiu    
Inferència Bayesiana Optatiu    
Programació Lineal Entera Optatiu Optatiu Models d'investigació operativa
Programació no Lineal Optatiu    
Tècniques Operatives de Gestió Optatiu    
Teoria de Grafs Optatiu    
Geometria Riemanniana Optatiu Optatiu Geometria diferencial
Grups de Lie Optatiu    
VarietatsDiferencials Troncal    
Homologia Singular Optatiu Optatiu Topologia diferencial
Singularitats d'Aplicacions Diferenciables Optatiu    
Topologia Troncal    
Mètodes Numèrics per a Equacions en Derivades Parcials Optatiu Optatiu Mètodes numèrics avançats
Mètodes Variacionals per a Problemes de Contorn El·líptics Optatiu Optatiu Ampliació d'equacions diferencials
Sistemes Dinàmics. Teoria Qualitativa Optatiu    
Teoria de Distribucions Optatiu