Logo de la Universitat de València Logo del portal

 • Cartell informatiu

Reglament d'ùs dels recursos TIC de la UV

Reglament d'ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions, de la Universitat de València. (.PDF)

(Aprovades en sessió de Consell de Govern UV 27 de juliol de 2016)

 • INTRODUCCIÓ
 • CAPÍTOL I. Àmbit d'aplicació i òrgans responsables
 • CAPÍTOL II. Assignació i ús dels recursos TIC    
 • CAPÍTOL III. Suspensió de l'ús dels recursos    
 • CAPÍTOL IV. Responsabilitat    
 • CAPÍTOL V. Política de contrasenyes    
 • CAPÍTOL VI. Ús dels equips informática i de la infraestructura de xarxa de la Universitat de València    
 • CAPÍTOL VII. Ús de les aplicacions relacionades amb la gestió universitària    10
 • CAPÍTOL VIII. Correu electrònic    
 • CAPÍTOL IX. Ús dels recursos de debat públic en línia    
 • CAPÍTOL X. Ús de recursos web en dominis titularitat de la Universitat de València    
 • CAPÍTOL XI. Ús dels recursos web i serveis en núvol no titularitat de la Universitat de València    
 • CAPÍTOL XII. Assessorament    
 • Disposició final    
 • Disposició derogatòria    
 • ANNEX. DEFINICIONS    

INTRODUCCIÓ


La Universitat de València posa a la disposició de la comunitat universitària un conjunt de recursos basats en tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb l'objecte de servir a les activitats que es desenvolupen en l'àmbit de la Universitat, d'acord amb les competències que les lleis i els seus Estatuts li atribueixen. 

La Universitat de València és una institució arrelada a la societat amb més de cinc segles d'història, però al mateix temps ha fet de l'ús de les tecnologies d'informació i comunicació una de les seues estratègies transversals en el desenvolupament de les seues activitats de gestió administrativa i econòmica, de recerca i de transferència de coneixement, cultura i docència. Per garantir els drets dels usuaris i la correcta utilització d'aquestes tecnologies, el Consell de Govern de la Universitat de València de 22 d'octubre de 2002 va aprovar les Normes d'ús personal dels recursos informàtics i telemàtics de la institució (ACGOV 24/2002). 

Els continus avanços tecnològics i les modificacions legislatives, especialment les relacionades amb l'administració electrònica, fan necessària la revisió d'aquestes normes, per adaptar-les als canvis i fer-les extensibles no solament a l'ús personal dels recursos sinó també als usos acadèmics, de gestió, de difusió de coneixement i informació, així com de caràcter institucional, i establir així un marc clar d'actuació per a tota la comunitat universitària. D'igual manera, cal reconèixer la importància que han adquirit en els últims anys els serveis TIC externs a la Universitat, com poden ser les xarxes socials o els serveis de computació en el núvol, que han donat lloc a noves formes de treball i comunicació entre els membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants). Aquests serveis s'han de considerar també un recurs TIC que cal regular quan s’usen en nom de la Universitat de València.

Per facilitar l'adopció i utilització correcta dels recursos TIC que la Universitat de València posa a l’abast dels membres de la comunitat universitària, la Universitat desenvoluparà protocols d'actuació, guies i/o manuals sobre aspectes concrets que donen resposta a les necessitats dels usuaris d'aquests recursos.

CAPÍTOL I. Àmbit d'aplicació i òrgans responsables


Article 1

 • 1. Aquest reglament té per objecte regular l'ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions (d'ara endavant TIC) que la Universitat de València posa a l’abast dels membres de la comunitat universitària per al desenvolupament de les finalitats que li encomanen la Llei orgànica 6/2001, d'universitats, i la resta de normativa. Aquest conjunt de recursos inclou ordinadors (personals o servidors), dispositius mòbils, sistemes operatius, aplicacions i serveis informàtics, infraestructures i serveis de xarxes de comunicació, emmagatzematge i documentació que pertanyen o són administrats per la Universitat de València, així com qualssevol suports capaços d'emmagatzemar o tractar informació protegida pertanyent a la Universitat.
 • 2. Aquest reglament també és aplicable a l'ús dels recursos TIC que la Universitat de València posa a l’abast de la comunitat universitària per a finalitats diferents de les que estableix l'apartat anterior.
 • 3. Així mateix, aquest reglament s'aplica a l'ús de les TIC en àmbits, recursos o serveis externs a la Universitat de València quan es faça ús de la seua imatge corporativa o s'actue en el seu nom.
 • 4. Les obligacions i polítiques de seguretat contingudes en aquest Reglament, i en particular les descrites en els capítols V, VI i VII, tenen la condició de mínims comuns al conjunt dels usuaris. En cas de recursos TIC relacionats amb la utilització dels sistemes d'informació especificats en l'àmbit d'aplicació de la Política de seguretat de la informació en la utilització de mitjans electrònics de la Universitat de València (ACGUV 13/2014) és d'obligat compliment el Reglament de seguretat de la informació en la utilització de mitjans electrònics de la Universitat de València (ACGUV 227/2014).


Article 2

Aquest reglament s’aplica a aquelles persones que tenen la consideració d'usuaris dels recursos TIC de la Universitat de València. Tenen la consideració d'usuaris:

 • a) Els membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiants).
 • b) El personal de les fundacions i organitzacions dependents de la Universitat de València, sempre que tinguen accés als recursos i serveis TIC de la Universitat de València.
 • c) El personal de les organitzacions proveïdores de serveis a la Universitat de València, sempre que la prestació dels seus serveis requerisca l'accés als recursos i serveis TIC de la Universitat de València.
 • d) Aquelles persones que, tot i no formar part de cap dels col•lectius anteriors, siguen habilitades per a l'ús dels recursos TIC de la Universitat de València, sempre que s'haja establert un acord de col•laboració amb la Universitat de València o una autorització explícita que així ho permeta.

Article 3

L'òrgan encarregat de la gestió de les TIC de la Universitat és el Servei d’Informàtica de la Universitat de València, que ha de vetllar per l'eficiència i el bon funcionament dels recursos i serveis que operen en la seua xarxa corporativa o interaccionen amb aquesta o en el seu espectre radioelèctric de qualsevol manera.

CAPÍTOL II. Assignació i ús dels recursos TIC


Article 4

 • 1. Els recursos TIC de la Universitat de València estan a la disposició de la comunitat universitària, la qual hi té accés a través de diferents dispositius i per diferents mitjans.
 • 2. Els recursos TIC s'assignen als usuaris en funció de:
  • a) La disponibilitat dels recursos per part de la Universitat de València.
  • b) Les característiques de la vinculació de l'usuari amb la Universitat de València.

En conseqüència, el rang de serveis i recursos TIC que la Universitat de València pot prestar i/o posar a la disposició dels usuaris es pot modificar, o fins i tot pot acabar la seua prestació, en funció de la disponibilitat de recursos i els canvis en la vinculació de l'usuari amb la institució.

Article 5

 • 1. La Universitat de València ha de proporcionar als usuaris un compte d'accés consistent en un identificador i una contrasenya, a través del qual pot utilitzar els recursos TIC par als quals ha estat habilitat. La finalització de la relació amb la Universitat de València comporta l’acabament del dret d'utilitzar els recursos i serveis TIC subministrats per la institució. La Universitat, però, ha de garantir a l'usuari un període de temps per a l'accés als seus continguts amb la finalitat d'obtenir-ne còpia abans de la cancel•lació del compte d'usuari. De la mateixa manera, la Universitat de València es reserva el dret de poder ampliar el període d'utilització dels recursos TIC als usuaris una vegada finalitzada la seua vinculació amb la institució, atesa la disponibilitat de recursos i les característiques de la vinculació prèvia de l'usuari amb la Universitat.
 • 2. El compte proporcionat per la Universitat de València als usuaris és personal i intransferible, i identifica inequívocament l’usuari. La seua custòdia és responsabilitat de l’usuari. Així mateix, la Universitat de València ha de garantir la seua inviolabilitat, de manera que només el titular puga accedir als recursos associats al seu compte, excepte en els casos i amb les garanties en què l'ordenament jurídic ho permeta.
 • 3. Cada usuari és responsable de les accions realitzades a través del seu compte.
 • 4. L'incompliment del deure de custodia del compte suposa una vulneració greu en la seguretat dels recursos TIC. La Universitat de València pot iniciar un procediment administratiu per assegurar el correcte funcionament dels serveis prestats i adoptar les mesures correctores i disciplinàries necessàries, entre les quals el bloqueig immediat del compte d'usuari com a mesura cautelar.
 • 5. La Universitat de València no és responsable de les accions realitzades pels usuaris quan s'haja incomplert el que es disposa en els diferents apartats d'aquest article.

Article 6

 • 1. En l'ús dels recursos TIC de la Universitat de València els usuaris han de respectar els Estatuts de la Universitat de València, l'ordenament jurídic i els drets reconeguts en la Constitució espanyola.
 • 2. En cap cas els recursos TIC no es poden fer servir per a alguna de les finalitats següents: 
  • a) Incórrer en activitats il•lícites o il•legals de qualsevol tipus i, particularment, difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, sexista, d'apologia del terrorisme, que atempten contra els drets humans, o que actuen en perjudici dels drets a la intimitat, a l'honor, a la pròpia imatge o contra la dignitat de les persones.
  • b) Difondre continguts contraris als principis enunciats en els Estatuts de la Universitat de València.
  • c) Difondre afirmacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre la Universitat de València, els seus centres, departaments i serveis, així com les activitats que desenvolupa.
  • d) Congestionar intencionadament la xarxa de la Universitat de València o interferir en el seu funcionament.
  • e) Establir mecanismes o sistemes que permeten aprofitaments indeguts dels recursos de xarxa proporcionats per la Universitat de València per tercers, com revendre'ls o reutilitzar-los per a finalitats privades, lucratives o delictives, entre altres.
  • f) Danyar els sistemes físics i lògics de la Universitat de València, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics i realitzar qualsevol altre tipus d'activitat que siga susceptible de provocar danys a la Universitat de València, als seus membres, proveïdors o terceres persones.
  • g) Tractar dades personals que no siguen titularitat de la Universitat de València.
  • h) Recollir dades personals, tant de manera directa com mitjançant tractaments invisibles, excepte aquelles que estiguen directament relacionats amb les funcions pròpies de la Universitat, o realitzar qualsevol tractament de dades personals que no siguen titularitat de la Universitat de València i no haja estat prèviament autoritzat.
  • i) Publicar o difondre dades, documents i/o arxius que afecten terceres persones o que estiguen subjectes a drets de privadesa o propietat intel•lectual o qualssevol altres drets o interessos legítims, sense el consentiment exprés de les persones afectades i/o del titular dels drets.
  • j) Fer ús dels recursos TIC amb fins comercials, excepte els casos que s'hagen autoritzat expressament.
  • k) Enviar comunicacions amb finalitats comercials o correu massiu no sol•licitat amb finalitats publicitàries (SPAM) des dels comptes de correu electrònic de la Universitat de València.
  • l) Vulnerar els drets de propietat intel•lectual o industrial de tercers.
 • 4. Si el personal responsable de la Universitat de València detecta, en qualsevol moment, que es produeix o s'ha produït alguna de les situacions recollides anteriorment, ho ha de posar en coneixement del Vicerectorat competent en TIC i, si s’escau, de l'autoritat judicial. 
 • 5. Els sistemes es poden configurar per prevenir accions que pugen ser considerades contràries a aquest reglament o a qualsevol altra norma o protocol aprovat. Aquests sistemes poden adoptar les mesures preventives corresponents.
 • 6. Tot usuari de la Universitat de València, siga personal propi o de terceres organitzacions, té l'obligació de guardar la confidencialitat deguda, d'acord amb la legislació vigent, de totes les dades de caràcter personal de què tinga coneixement en l'ús de les aplicacions o serveis als quals tinga accés en el desenvolupament de la seua activitat. Aquest deure de confidencialitat s'estén a qualsevol informació que, d'acord amb la normativa de la institució, s’haja qualificat com a restringida o confidencial.
 • 7. L'ús de la imatge corporativa, el nom o la marca de la Universitat de València ha de ser aprovada pel responsable de la informació de la Universitat. Es prohibeix usar o manipular la imatge corporativa de la Universitat de València per a la publicació, la difusió o l’emmagatzematge de continguts de caràcter no institucional, que puguen induir a considerar l'existència de relació o suport de la Universitat de València amb els continguts. Aquesta prohibició s’estén no solament als recursos TIC de la Universitat de València, sinó a qualsevol entorn que permeta aquesta utilització i en particular a recursos en Internet propietat de tercers aliens a la Universitat.

CAPÍTOL III. Suspensió de l'ús dels recursos


Article 7

 • 1. La Universitat de València pot suspendre l'ús dels recursos als usuaris, temporalment o definitivament, en els casos següents:
  • a) Quan s'hagen dut a terme activitats contràries a l’ordenament jurídic.
  • b) Quan s'incomplisca aquest reglament o qualsevol altra normativa aprovada per la Universitat de València.
  • c) Quan hi haja un requeriment judicial que determine l'adopció de mesures cautelars. 
  • d) Quan hi haja problemes en la disponibilitat dels recursos.
  • e) Quan siga necessari per al manteniment i el correcte funcionament dels recursos de la Universitat de València.
  • f) Quan siga necessari per garantir la seguretat dels recursos i sistemes.
 • 2. La suspensió en l'ús dels recursos requereix una resolució del vicerectorat competent en TIC, després de l’obertura del corresponent expedient informatiu contradictori, amb audiència de la persona interessada, que acredite la infracció segons el que disposa aquesta normativa. En tot cas, aquesta suspensió es pot acordar directament en aquells casos en què una resolució judicial ferma haja declarat provats els fets. No requereixen resolució les actuacions que suposen la suspensió temporal en l'ús dels recursos TIC amb la finalitat de garantir-ne la continuïtat, la seguretat i el bon funcionament.
 • 3. La Universitat de València pot acordar mitjançant resolució la suspensió definitiva del compte d'usuari en els casos en què es constate un ús dels recursos TIC de la Universitat de València per a activitats il•lícites o il•legals de qualsevol tipus i, particularment, per difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, sexista, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, o actuar en perjudici dels drets a la intimitat, a l'honor, a la pròpia imatge o contra la dignitat de les persones. Aquestes actuacions il•lícites, si s’escau, s’han de posar en coneixement del ministeri fiscal en els termes que preveu la legislació vigent.

CAPÍTOL IV. Responsabilitat


Article 8

 • 1. Els usuaris han de custodiar, i fer-ne un bon ús, els recursos TIC que la Universitat de València   pose a la seua disposició per desenvolupar les seues funcions dins de la institució.
 • 2. Els usuaris tenen l'obligació de conèixer i complir aquesta normativa i qualsevol altra norma o protocol que puga afectar l'ús correcte de les TIC, tant a la Universitat de València, com a les xarxes de les quals la Universitat forme part.

Article 9

 • 1. La Universitat de València està subjecta a la responsabilitat civil, penal i administrativa que estableix amb caràcter general l'ordenament jurídic, sense perjudici del que disposa aquest reglament.
 • 2. La Universitat de València no és responsable, ni directament ni subsidiàriament:
  • a) De les opinions expressades pels membres de la comunitat universitària, ni de les expressions manifestades per aquests o per qualssevol altres, ni dels continguts publicats a través dels recursos TIC.
  • b) De la informació que els usuaris transmeten a través de les xarxes de telecomunicacions de la Universitat de València, tret que aquesta s’haja generat o difós en el marc de les gestions administratives i les comunicacions institucionals.
  • c) De la informació emmagatzemada o dels enllaços a continguts mantinguts pels usuaris dels recursos TIC, sempre que la Universitat no tinga coneixement efectiu que l'activitat o la informació és il•lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. Si la Universitat de València en té coneixement, tampoc no n’és responsable quan actue amb diligència per retirar les dades o fer impossible d'accedir-hi.
 • 3. En tot cas, la Universitat de València actua de bona fe quan posa a l’abast els seus recursos TIC i no és responsable, directament o subsidiàriament, de qualsevol reclamació que es puga derivar de la seua qualitat, fiabilitat o exactitud.

CAPÍTOL V. Política de contrasenyes


Article 10

 • 1. Les contrasenyes dels comptes d'usuari que proporciona la Universitat de València són personals i intransferibles, i són d'ús exclusiu del seu titular.
 • 2. Cada usuari és responsable de la confidencialitat de la seua contrasenya. 

En cas que aquesta siga coneguda de manera fortuïta o fraudulentament per persones no autoritzades, l'usuari ha de canviar-la, bé a través del servei de gestió de comptes, bé mitjançant comunicació immediatament al suport d'atenció a l'usuari per a incidències informàtiques de la Universitat de València.

Article 11

Els usuaris han de canviar la contrasenya dels seus comptes amb la freqüència establerta per la política de seguretat de la Universitat de València. Les contrasenyes s’han de crear d'acord amb els estàndards de seguretat perquè no siguen fàcilment conegudes, els quals són publicats en les guies corresponents.

CAPÍTOL VI. Ús dels equips informàtics i de la infraestructura de xarxa de la Universitat de València.  


Article 12

 • 1. Els equips informàtics que la Universitat de València posa a la disposició dels usuaris dels seus recursos i serveis TIC tenen la finalitat de complir les activitats que la Universitat de València té encomanades.
 • 2. Els usuaris han de fer ús dels equips informàtics d'acord amb les polítiques establertes en aquest reglament i en qualsevol altra normativa de seguretat de la Universitat de València.
 • 3. Amb caràcter general, els equips informàtics propietat de la Universitat de València els instal•la i configura el personal tècnic de la Universitat de València, per la qual cosa cap usuari no ha de realitzar canvis en la seua configuració.
 • 4. Quan per raons justificades un usuari tinga permisos per administrar ordinadors de la Universitat de València, s’ha d'assegurar:
  • a) De mantenir actualitzada la seguretat dels sistemes operatius, antivirus i tallafocs (firewalls) dels seus equips de treball mitjançant actualitzacions automàtiques i, en  tot cas, d'acord amb els procediments establerts o amb l'assistència del Centre d'Atenció a l'Usuari de la Universitat (CAU).
  • b) D’instal•lar únicament programes per als quals la Universitat de València té llicència d'ús, en particular els habilitats en el catàleg de programari (http://software.uv.es) de la Universitat de València. No es permet instal•lar programari per al qual no es dispose de llicència, ni executar o desar arxius no confiables.
 • 5. El Servei d’Informàtica de la Universitat de València i el Comitè de Seguretat de la Informació poden emetre consells, recomanacions, instruccions o circulars relacionades amb la seguretat de la informació. Aquestes comunicacions, quan continguen indicacions expresses d'adoptar mesures destinades a garantir la seguretat dels sistemes d'informació i els recursos TIC, són d'obligat compliment.

Article 13

 • 1. L'emmagatzematge de fitxers en els equips del lloc de treball requereix que l'usuari es responsabilitze de realitzar-ne còpies de seguretat de manera que davant qualsevol incidència es puga realitzar una correcta recuperació de les dades. En tot cas, la Universitat de València fa còpies de seguretat de les dades emmagatzemades en els espais d'emmagatzematge situats al Centre de Processament de Dades de la Universitat, en particular dels discos virtuals.
 • 2. Els usuaris són responsables dels arxius d'ús personal emmagatzemats en els recursos proporcionats per la Universitat. La Universitat de València no té cap responsabilitat en relació amb aquests.

Article 14

 • 1. Es permet la connexió d'equips informàtics de propietat particular a la xarxa sense fil de la universitat (xarxa eduroam), sempre que es complisca aquest reglament i la resta de normativa que hi afecte. 
 • 2. La connexió d'equips informàtics de propietat particular mitjançant cable a la xarxa de la Universitat de València ha de tenir la corresponent autorització del o de la responsable de seguretat de la informació de la Universitat de València. 
 • 3. Per motius tècnics i per garantir la seguretat, es pot restringir o limitar la connexió dels equips informàtics particulars a la xarxa de la Universitat de València.

Article 15

 • 1. En resposta a la sol•licitud de l'usuari, i amb la seua conformitat, el personal tècnic de la Universitat de València pot accedir als equips del lloc de treball, modificar o esborrar qualsevol informació de caràcter professional i/o personal, sempre que aquesta acció siga necessària per garantir la seguretat, la disponibilitat, la integritat i el correcte funcionament dels recursos TIC de la Universitat de València. 
 • 2. Igualment, sempre que es detecte un risc per a la integritat de la xarxa de telecomunicacions de la Universitat de València i/o les seues aplicacions i recursos TIC, el personal tècnic de la Universitat de València pot accedir als equips del lloc de treball, havent informat l'usuari de la intervenció, i realitzar les accions necessàries per garantir la seguretat, la disponibilitat, la integritat i el correcte funcionament dels recursos TIC de la Universitat de València.

Article 16

 • 1. El Servei d’Informàtica de la Universitat de València, a través del personal tècnic propi o d'entitats proveïdores de serveis, és l'únic autoritzat per accedir físicament, administrar i manipular els sistemes de comunicacions, el cablatge, els punts d'accés sense fil i qualsevol altre equipament de la xarxa de la Universitat de València.
 • 2. Per motius tècnics i per garantir el bon funcionament de les comunicacions en la xarxa de la Universitat de València, el personal tècnic de la Universitat de València pot revertir qualsevol actuació no autoritzada realitzada sobre qualsevol element de la xarxa o de l'espai radioelèctric de la Universitat de València. Qualsevol perjudici generat per aquest tipus d'actuacions és responsabilitat del personal no autoritzat que haja realitzat tal acció.
 • 3. L'actuació del personal tècnic del Servei d’Informàtica es regeix pels principis de professionalitat, seguretat, secret i ple respecte dels drets dels usuaris.

CAPÍTOL VII. Ús de les aplicacions relacionades amb la gestió universitària


Article 17

 • 1. Es consideren aplicacions relacionades amb la gestió universitària:
  • a) Aplicacions destinades a proporcionar suport perquè el personal de la Universitat exercisca les seues funcions.
  • b) Aplicacions destinades a la docència.
 • 2. Es prohibeix l'ús d'aquestes aplicacions per a finalitats personals o diferents de les pròpies de la Universitat.
 • 3. Es prohibeix l'emmagatzematge, a través de les aplicacions proporcionades per la Universitat, de dades de caràcter personal de les quals no siga titular o responsable la Universitat de València.
 • 4. Es prohibeixen les comunicacions electròniques no relacionades amb les funcions de la Universitat realitzades a través d'aquestes aplicacions.

Article 18

Els usuaris de les aplicacions de gestió universitària tenen el deure de guardar la confidencialitat deguda, d'acord amb la legislació vigent, respecte de tota la informació hi haja continguda. Aquest deure subsisteix després de finalitzar la seua relació amb la Universitat de València.

Article 19

 • 1. El Vicerectorat amb competències en l'àrea corresponent o, si s’escau, el Vicerectorat competent en TIC, han d’autoritzar la creació d'aplicacions en el marc de les TIC, les quals han de ser dissenyades i utilitzades d'acord amb el que estableix l'ordenament jurídic i especialment la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i administració electrònica. Així mateix, s’han de tenir en compte les normes, els protocols i les guies aprovades per la Universitat que hi siguen aplicables, i en particular quant a la seua configuració tècnica, usabilitat, accessibilitat i identitat visual.
 • 2. Davant un ús de les aplicacions de gestió universitària contrari al que estableix aquest Reglament, el Vicerectorat responsable pot restringir l'accés a algunes de les aplicacions de la Universitat de València.

CAPÍTOL VIII. Correu electrònic


Article 20

 • 1. El correu electrònic és de caràcter personal. Terceres persones no poden accedir als continguts ni a les capçaleres dels missatges sense el consentiment exprés de l'usuari o mitjançant autorització de l'autoritat competent. La confidencialitat inclou també la identitat dels destinataris del missatge.
 • 2. No obstant l'anterior, el personal tècnic pot accedir als registres d'ús d'un compte de correu electrònic quan aquest accés siga necessari per garantir la seguretat, la disponibilitat, la integritat i el correcte funcionament dels recursos TIC.

Article 21

 • 1. Cada usuari és responsable de les accions realitzades a través del seu compte de correu electrònic de la Universitat.
 • 2. L'ús principal dels comptes de correu electrònic proporcionats per la Universitat de València   s’ha de relacionar amb les finalitats de la Universitat, establerts en les normes i en els Estatuts. Es permet la utilització privada del compte de correu electrònic, sempre que aquest ús siga proporcionat i no impedisca la realització de la seua finalitat principal.
 • 3. Es prohibeix l'ús del compte de correu electrònic per a les finalitats següents:
  • a) Comercial o amb ànim de lucre.
  • b) Enviament de SPAM, entès com a correu massiu no sol•licitat amb finalitats distintes a les pròpies de la Universitat de València, així com qualsevol tractament de dades personals en els termes que estableix aquesta normativa.
  • c) Participar en la propagació de correus encadenats o semblant.
  • d) Enviament de missatges relacionats amb activitats il•legals o fraudulentes.
  • e) Qualsevol altra que siga incompatible amb les finalitats de la Universitat i en general qualsevol contravenció de les finalitats contingudes en aquest reglament.

Article 22

 • 1. Les adreces de correu electrònic de contacte del personal de la Universitat de València són públiques i poden ser difoses en directoris que han de contenir indicació clara de les finalitats de tals adreces i l'advertiment explícit que no poden ser utilitzades per a la tramesa de missatges que tinguen altres finalitats.
 • 2. Es pot excloure l'adreça de correu electrònic de les llistes públiques o substituir el compte de correu per un altre de nou quan hi haja causa justificada, especialment quan així ho aconselle la protecció de la vida privada de l'usuari, la recepció de missatges que incloguen amenaces o expressions inadequades i qualsevol altre supòsit en què han de prevaler els interessos o drets de la persona afectada.

Article 23

La Universitat de València pot configurar el sistema de correu perquè detecte de manera automàtica accions que es puguen considerar SPAM, i blocar preventivament un compte. Per als usuaris que legítimament requerisquen l'enviament massiu de correus, la Universitat de València   posa a la seua disposició serveis específics a aquest fi, com l'ús de les llistes de distribució de correu.

Article 24

 • 1. La Universitat de València no és responsable de l'ús que els usuaris facen de bústies i comptes de correu que no estiguen sota algun dels dominis de la Universitat de València. 
 • 2. Es prohibeix la redirecció dels comptes de correu institucional de la Universitat de València en tots aquells casos en què puga afectar la gestió administrativa o acadèmica de la informació en els termes definits per la política i el reglament de seguretat en la informació aprovats pel Consell de Govern.  En tot cas, la Universitat no assumeix cap responsabilitat en els casos en què l'usuari haja redireccionat el correu de la Universitat de València a un compte extern de correu electrònic.

Article 25

 • 1. Les llistes de distribució de correu de caràcter institucional estan sota la competència del responsable de comunicació de la Universitat de València, que n’ha d’autoritzar la creació i assignar responsables de gestió.
 • 2. L'enviament de correus mitjançant llistes institucionals comporta l'autorització de la Universitat de València i el gestiona la unitat o servei autoritzat. L’enviament s’ha de fer d'acord amb les guies, els manuals, els protocols o els reglaments que el responsable de comunicació establisca a aquest efecte.

CAPÍTOL IX. Ús dels recursos de debat públic en línia


Article 26

La Universitat de València no és responsable, directament ni subsidiàriament, de les opinions expressades pels membres de la comunitat universitària o per qualssevol altres, ni dels continguts publicats en  els recursos de debat públic en línia proporcionats per la Universitat de València.

Article 27

 • 1. En l'ús dels  recursos de debat públic s'ha de tenir en compte el següent:
  • a) Aquests serveis s’han de destinar a satisfer les finalitats pròpies de la Universitat. Es prohibeix el seu ús per a activitats il•legals, il•lícites o fraudulentes. Així mateix, es prohibeix l'ús d'aquests serveis per a activitats amb fi comercial o lucratiu.
  • b) Els recursos de debat públic s'han de dotar de normes de funcionament i nomenar un moderador o administrador que les aplique. En qualsevol cas, aquestes normes han de respectar els principis democràtics, el dret a la llibertat d'expressió i les disposicions d'aquesta normativa.
  • c) Cada recurs de debat ha de tenir un o més responsables que se n'ocupen de la gestió. Són tasques dels responsables:
   • i. Donar el vistiplau a peticions de subscripció al servei o configurar-lo per a la subscripció automàtica.
   • ii. Esborrar les adreces o dades errònies o no desitjades que s'hagen pogut subscriure al servei.
   • iii. Modificar els paràmetres de configuració del servei si es considera necessari algun canvi. Per exemple, fer-lo moderat, o limitar l'enviament de missatges a aquells que prèviament s'hi hagen subscrit, si abans era públic.
   • iv. En el cas de serveis de debat moderats, revisar i autoritzar, si escau, la distribució de cada missatge que s’hi haja enviat.
   • v. Controlar que la utilització dels recursos de debat no es desvia de la temàtica per a la qual va ser creat.
   • vi. Modificar alguna de les opcions amb què els usuaris s'han subscrit a aquests serveis.
   • vii. Respondre als dubtes, les qüestions, els suggeriments, etc. dels subscriptors d'aquests serveis sobre el seu funcionament.

CAPÍTOL X. Ús de recursos web en dominis titularitat de la Universitat de València.   


Article 28

 • 1. La Universitat de València pot habilitar, per a ús de la comunitat universitària, espais per a la prestació de serveis consistents en la creació de recursos web institucionals o personals dins dels dominis pertanyents a la Universitat de València. 
 • 2. En la sol•licitud d'un recurs d'aquesta naturalesa es pot proposar la denominació del domini. Tanmateix, tant l'assignació del nom de domini com el seu nivell és competència del responsable de comunicació de la Universitat, el qual ha d’assegurar tant el compliment de l'ordenament jurídic en aquesta matèria com la reserva d'aquells noms de domini que es corresponguen amb òrgans, funcions o competències de la Universitat de València.
 • 3. La creació de recursos web institucionals de caràcter públic l’autoritza, d'acord amb la política de seguretat de la informació de la Universitat de València, el responsable d'Informació de la Universitat. En la gestió d'aquests espais s'ha d'aplicar el que estableix la política i en el reglament de seguretat de la informació de la Universitat de València (ACGOV 13/2014 i ACGOV 227/2014), que adapten a la Universitat de València el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica (ENS).
 • 4. La Universitat de València està obligada a establir les condicions necessàries de confiança i garantir els drets dels ciutadans en l'accés a la informació a través de mitjans electrònics. Per aquest motiu, la Universitat de València ha d’establir els procediments que permeten diferenciar clarament els recursos web institucionals d'aquells que es proporcionen amb caràcter personal. 
 • 5. En la cessió d'espais web, la Universitat de València actua de bona fe i no garanteix ni és responsable, directament o subsidiàriament, de qualsevol reclamació que es puga derivar de la seua qualitat, fiabilitat o exactitud, ni dels continguts presents als llocs web a què eventualment puguen conduir els hipervincles inclosos en els recursos web.

Article 29

 • 1. En l'ús dels recursos web s'han de complir les normes següents:
  • a) Identificar el responsable de la pàgina web i indicar un correu electrònic de contacte de manera que es facilite a qualsevol usuari l'exercici del dret de rectificació.
  • b) Respectar en tot cas la legalitat i els drets fonamentals, i en particular els drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la protecció a la joventut i la infància. També s’han de respectar els valors i principis dels quals la Universitat de València s'ha dotat com a institució.
  • c) En l'edició de pàgines cal respectar els drets d'autor i propietat intel•lectual, d'acord amb la legislació vigent. En particular, quan en l'edició de pàgines s'utilitze programari o continguts sobre els quals hi haja drets d'autor o de propietat intel•lectual s’ha de tenir l'autorització expressa del titular. Si es tracta de recursos de lliure disposició, cal indicar aquest fet i expressar-ne la autoria.
  • d) Enllaçar les clàusules, avisos legals o polítiques dissenyades per la Universitat.
  • e) En el desenvolupament de les pàgines web que s'utilitzen en el marc de l'activitat institucional (docència, recerca, gestió, transferència de coneixement, gestió universitària o de caràcter institucional) s'han de seguir les guies, els manuals, els protocols o els reglaments que s'establisquen pel que fa a l’estil i a la identitat visual.
 • 2. A més, en l'ús dels recursos web per a finalitats diferents de les pròpies de la Universitat s'han de complir els aspectes següents:
  • a) Les pàgines personals han de ser dissenyades de manera que no induïsquen a error respecte al seu caràcter no institucional. La utilització de logotips o imatges de la Universitat de València o de qualsevol altre element que puga induir a considerar que hi ha relació o suport institucional als continguts de la pàgina requereix l'autorització expressa del responsable de la informació de la Universitat de València. A més, una vegada autoritzada, s'ha de seguir el que disposen les guies, els manuals, els protocols i/o els reglaments referent als estils i la imatge corporativa aplicables en aquest cas.
  • b) Es prohibeix, excepte autorització expressa del responsable d'informació de la Universitat de València, allotjar pàgines o recursos institucionals en els espais de blog, pàgines o recursos personals.
  • c) En cap cas es poden fer servir els recursos web personals per a la captació de dades personals, tant de manera directa com mitjançant tractaments invisibles, ni per allotjar fitxers que continguen dades personals elaborades pels seus responsables.
  • d) Les pàgines personals no poden ser utilitzades per a finalitats comercials o publicitàries de tercers; així doncs, no poden contenir so, imatges o enllaços d'aquesta naturalesa ni tan sols a títol informatiu.
  • e) L'ús dels recursos web per a l’elaboració de treballs pràctics dels estudiants d'una assignatura ha d'identificar aquest fet mostrant en totes les pàgines la frase “Exercici pràctic” i identificant l'assignatura objecte de les pràctiques, per no portar a confusió. En tot cas, aquest tipus d'ús requereix una justificació material d'acord amb les competències definides en la guia docent, i una garantia dels drets de l'estudiant i de qualsevol altre tercer afectat. En particular, se n’ha de sol•licitar un informe previ a través del responsable de seguretat de la informació de la Universitat quan aquests treballs puguen suposar la publicació de dades, fotografies o enregistraments, i especialment en aquells casos en què puguen afectar menors i/o persones en situació de dependència o equivalent.

CAPÍTOL XI. Ús dels recursos web i serveis en núvol no titularitat de la Universitat de València.  


Article 30

 • 1. Les activitats pròpies del personal de la Universitat de València s’han de dur a terme exclusivament mitjançant l'ús dels recursos TIC proporcionats per la Universitat. La utilització de recursos externs per al desenvolupament de les seues funcions requereix l'autorització expressa del Comitè de Seguretat de la Informació de la Universitat de València.
 • 2. Els membres de la Universitat de València que, per al desenvolupament les seues tasques en l'àmbit universitari, i amb l'autorització pertinent, usen serveis externs a la Universitat de València, tenen l'obligació de llegir i comprendre les condicions legals d’aquets serveis, sabent en tot moment a què es comprometen i quines responsabilitats té el prestador de serveis, i s’han d'assegurar que aquestes s'ajusten a l'àmbit normatiu espanyol. En qualsevol cas, són els únics responsables del seu ús.
 • 3. Excepte que el Comitè de Gestió i Coordinació de la Seguretat de la Informació de la Universitat expressament ho autoritze, es prohibeix allotjar informació confidencial o restringida pròpia de la Universitat de València en servidors externs en el “núvol” que no haja ofert la institució, en particular quan es tracte de dades de caràcter personal contingudes en els sistemes d'informació.
 • 4. Es prohibeix l'ús d'aplicacions de computació en núvol per tractar dades que estiguen sota clàusula de confidencialitat o que continguen informació sensible, de caràcter estratègic per a la institució, dades de terceres persones o institucions i tota aquella informació que, d'acord amb la Llei orgànica de protecció de dades i garantia de drets digitals 3/2018 de 5 de desembre, siga susceptible de ser tractada amb protocols específics.
 • 5. L'usuari ha de verificar que no hi ha cessió de cap tipus de dret de propietat intel•lectual o industrial al proveïdor del servei.
 • 6. La Universitat de València no té control sobre els serveis externs a la institució. Per això, no és responsable de l'accés de tercers a la informació ni de les incidències, pèrdues o danys que es puguen produir en l'ús d'aquestes aplicacions.
 • 7. La Universitat de València pot reclamar pels danys i perjudicis que li puguen ocasionar com a conseqüència de l'ús d'aplicacions de computació en núvol externs.

Article 31

 • 1. La creació de pàgines web, perfils en xarxes socials, blogs i altres recursos web externs en què s'actue en nom de la Universitat de València o s'utilitze la seua imatge corporativa, requereix de l'autorització prèvia del responsable de la informació de la Universitat de València i han de complir les obligacions següents:
  • a) La presència de la Universitat de València en recursos web externs s’ha de regir pels principis següents:
   • i. Servei públic.
   • ii. Transparència.
   • iii. Qualitat.
   • iv. Eficiència en la gestió de la comunicació.
   • v. Innovació.
   • vi. Responsabilitat social.
  • b) L'òrgan, el servei o la unitat de la Universitat de València que vulga actuar en recursos web externs a la Universitat, com són ara les denominades xarxes socials, en nom i per compte de la Universitat de València, n’han de sol•licitar autorització al responsable de la informació de la Universitat de València. A aquest efecte, han d’emplenar la sol•licitud disponible en la seu electrònica de la Universitat. 
  • c) Cada perfil o pàgina de caràcter institucional l’ha de gestionar una persona o persones físiques, denominades responsables dels comptes institucionals, designades per l'organisme creador del perfil. Els responsables dels comptes institucionals han de cenyir-se a la guia sobre ús i estil a les xarxes socials de la Universitat de València. En qualsevol cas, els perfils personals dels usuaris que gestionen els perfils institucionals han d'estar clarament diferenciats.
  • d) En compliment del principi de transparència, la Universitat de València manté un registre públic que conté la identificació dels perfils institucionals creats, que ha d’incloure: URL, òrgan, persona responsable i dades de contacte.
  • e) Si el perfil o pàgina de xarxa social es correspon amb la d'un òrgan, servei o unitat de la Universitat de València, la seua pàgina web oficial ha d'incloure un vincle a la pàgina o perfil de la xarxa social, d'acord amb el que disposa la Universitat de València pel que fa a seua identificació visual en les seues guies, manuals, protocols i/o reglaments.
  • f) En la pàgina o perfil de la xarxa social s’ha d’incloure informació sobre:
   • i. Òrgan responsable.
   • ii. Finalitats de la pàgina o perfil.
   • iii. Pàgina web oficial de l'òrgan responsable.
   • iv. Polítiques de privadesa.

Article 32

L'actuació en nom de la Universitat de València ha de ser respectuosa amb:

 • a) El dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge de les persones.
 • b) El dret a la protecció de dades de caràcter personal de les persones interessades.
 • c) El dret a la propietat intel•lectual i industrial de la Universitat de València o de terceres entitats.
 • d) El manual d'identitat visual de la Universitat de València en tot allò que hi siga aplicable.

Article 33

Es prohibeix l'ús de recursos web i serveis en el núvol externs en nom o per compte de la Universitat de València, dels seus òrgans, serveis o unitats per a fins no relacionats amb les finalitats pròpies de la Universitat.

CAPÍTOL XII. Assessorament


Article 34

Quan l'ús dels recursos TIC segons aquesta normativa comporte el tractament de dades personals amb finalitats institucionals relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat de València, inclosa la realització de treballs acadèmics, que puga afectar drets de tercers relacionats amb la imatge, els drets de propietat intel•lectual i altres drets afins, o comporte la contracció d'obligacions jurídiques per part de la Universitat, se n’ha de sol•licitar un informe previ i preceptiu a través del responsable de seguretat de la informació de la Universitat.

Disposició final


Aquesta normativa entra en vigor l'endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern de la Universitat de València.

Disposició derogatòria


A partir de l'entrada en vigor d'aquest reglament, es deroguen les Normes d'ús personal dels recursos informàtics i telemàtics de la Universitat de València, aprovades per  Consell de Govern del dia 22 d'octubre de 2002 (ACGOV 24/2002).

ANNEX. DEFINICIONS

• Accessibilitat: Fa referència al grau segons el qual el disseny d'una aplicació informàtica permet que les persones la puguen fer servir amb independència de les seues capacitats tècniques, cognitives o físiques.

• Blog: Lloc web que permet l'allotjament d'informació i la seua actualització periòdica. La introducció, gestió i manteniment dels seus continguts és responsabilitat de l'autor.

• Comitè de Seguretat de la Informació de la Universitat de València: És el comitè que gestiona i coordina la seguretat de la informació a la Universitat. La seua composició i funcions s'estableixen en la Política de seguretat de la informació en la utilització de mitjans electrònics (ACGUV 13/2014), elaborada en compliment del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica (ENS).

• Equips informàtics de propietat particular: Tenen la consideració d'equips informàtics particulars aquells dispositius electrònics que no són titularitat de la Universitat de València   o entitats participades i que són susceptibles de connectar-se a la xarxa o xarxes d’aquestes institucions independentment de la forma com ho facen.

• Llista de distribució: Llista d'adreces de correu electrònic que estan associades entre si per una adreça de correu electrònic comuna. Així, quan s'envia un missatge a l'adreça comuna, aquest es distribueix a la resta d'adreces associades.

• Perfil de xarxa social: Conjunt de dades o característiques que identifiquen una persona o institució en una xarxa social.

• Recursos de debat públic en línia: Tenen aquesta consideració les llistes de distribució, els fòrums, els grups de notícies i qualsevol servei anàleg.

• Recursos TIC: Qualsevol infraestructura, instal•lació, servei o aplicació informàtica que done cobertura a l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

• Recursos web externs: Tots aquells recursos web que no són titularitat de la Universitat de València o d’entitats participades.

• Recursos web: Documents o informacions electròniques als quals es pot accedir mitjançant un navegador web: pàgines web, blogs, xarxes socials, etc.

• Recursos i serveis en núvol: Tecnologies que permeten oferir recursos o serveis informàtics a través d'Internet i sota demanda. Implica el subministrament d'infraestructura, plataforma o programari, que es distribueixen de manera flexible, mitjançant procediments de virtualització, en recursos compartits dinàmicament.

• Responsable de la informació de la Universitat de València: El secretari o la secretària general de la Universitat, segons que estableix la Política de seguretat de la informació en la utilització de mitjans electrònics (ACGUV 13/2014), elaborada en compliment del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica (ENS). 

• Responsable de seguretat de la informació de la Universitat de València: El director o directora del Servei d’Informàtica, segons que estableix la Política de seguretat de la informació en la utilització de mitjans electrònics (ACGUV 13/2014), elaborada en compliment del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica (ENS).

• Usabilitat: Fa referència al grau segons el qual el disseny d'una aplicació informàtica permet que siga apresa i utilitzada satisfactòriament per les persones

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies