University of Valencia logo Logo Department of Preventive Medicine and Public Health, Food Science, Toxicology and Forensic Medicine Logo del portal

Desenvolupament d'envasos reutilitzables a base de PHB.

  • December 13rd, 2023
Image de la noticia

El grup d'Investigació Biotech AgriFood de la Universitat de València, juntament amb l'Institut Tecnològic del Plàstic AIMPLAS i la societat mercantil ITC EMBALATGE SLU desenvolupen un envàs reutilitzable i segur a base de PHB, mitjançant un Projecte de la Agència Valenciana de Innovació (REUSEPHB).

Un dels desafiaments als quals s'enfronta la indústria d'envasament d'aliments, en els seus esforços per produir envasos primaris biodegradables, és conjuminar una adequada durabilitat de l'envàs amb una vida útil del producte òptima. Els materials d'envàs bio-basadas, igual que els convencionals, han de romandre estables sense canvis en les seues propietats mecàniques i/o de barrera així com exercir la seua acció protectora de l'aliment fins a la seua eliminació. El PHB, també conegut com poli(3-hidroxibutirato), té un gran atractiu per tractar-se d'un material amb una alta biodegradabilitat i bones propietats barrera, posicionant-se com una alternativa a l'ús de materials convencionals procedents de fonts fòssils. No obstant això, la seua fragilitat i baixa estabilitat tèrmica suposen un repte, ja que es requerix de la seua modificació per a poder ser utilitzat amb eixe fi.

Com a resultat del treball cooperatiu entre Biotech  AgriFood, grup d'investigació de la Universitat de València expert exposició a contaminants d'aliments, processos de descontaminació, qualitat i prevenció de la higiene alimentària; AIMPLAS, Institut Tecnològic del Plàstic de referència a nivell nacional pel seu ampli coneixement en materials plàstics i els seus processos de transformació, ecodisseny i valorització de residus plàstics; i ITC, principals proveïdors d'embalatge rígid a nivell nacional i europeu; s'han desenvolupat nous envasos reutilitzables i assegurances injectades a base de PHB. Mitjançant mescles d'este polímer bio-basat i compostable al final del seu cicle de vida, amb altres biopolímers s'ha aconseguit millorar la funcionalitat dels envasos per a ser reutilitzats en successius cicles al llarg del cicle de vida de l'envàs, sense menyscabar compostabilitad dels propis materials utilitzats.

El Projecte, recentment finalitzat, ha permés l'ecodisseny d'estos envasos per a evitar presència de compostos químics potencialment tòxics i millorar la seua durabilitat i capacitat de reutilització, així com la substitució dels plàstics emprats actualment en l'envasament d'aliments, basats en derivats dels combustibles fòssils, per materials més sostenibles com el PHB.

El grup d'investigació Biotech AgriFood ha sigut el responsable de realitzar l'avaluació del risc associat a la ingesta d'aliments contaminats a conseqüència de l'aplicació d'estos nous envasos que conjuminen dues propietats crítiques, el seu origen bio-basat i el seu caràcter reutilitzable. Per a això, el grup ha realitzat un estudi de toxicitat in vitro en cèl·lules humanes intestinals i hepàtiques per a complementar a les tècniques analítiques i aportar dades per a la protecció de la salut del consumidor. Així, es garantix la seguretat alimentària d'estos envasos reutilitzables a base de materials bio-basats els quals requerixen de consideracions addicionals en l'àmbit de la seguretat de materials en contacte amb aliments, en comparació amb els envasos derivats de fonts fòssils. El treball realitzat suposa una contribució a la millora del cicle de vida dels materials compostos, així com la reducció del seu impacte mediambiental en el seu ús en el sector agroalimentari.