Logo de la Universitat de València Logo Portal de Transparència Logo del portal

La Universitat en xifres

La Universitat de València en xifres 2018-2019

► Estructura

 • Facultats 17
 • Escola Tècnica Superior 1
 • Escola de Doctorat 1
 • Departaments 84
 • Instituts i centres d'investigació 23: Propis12, Mixtos 3, Interuniversitaris 6, Adscrits 2
 • Estructures de Recerca interdisciplinària (ERIS) 5
 • Jardí Botànic 1
 • Observatori astronòmic 1
 • Clíniques Universitàries 6
 • Biblioteques i Arxius 13
 • Serveis Generals i altres unitats 16
 • Serveis Centrals Administratius i Econòmics 15
 • Col·legis majors 1
 • Centres adscrits 3

► Oferta acadèmica

  Curs 2018-2019 Curs 2019-2020
Graus 55 56
Graus dobles 6 6
Titulacions de grau pròpies  2 1
Màsters oficials 116 103
Programes de doctorat  62 62
Postgraus propis 325 276
Màster propi  137 98
Diploma d’especialització 56 60
Certificat universitari 66 60
Expert universitari 66 58

► Estudiants i estudiantes (curs 2018-2019)

Alumnat matriculat en programes oficials  Dones Homes Total
Grau 23.372 14.240 37.612
En títols oficials 23.311 14.195 37.506
En títols propis 61 45 106
Programes d’intercanvi 6.149 4.357 10.506
Postgrau oficial 3.714 2.382 6.096
Màsters oficials 2.435 1.975 4.410
Doctorat 1.867 1.140 3.007
Postgrau propi  1.903 810 2.713
Total Universitat de València 33.291 20.547 53.838
Grau Adscrit  1.069 448 1.517
Màsters Adscrits 85 98 183
Total Centres Adscrits  1.154 546 1.700

Font: Datawarehouse de la UV (projecte Recull) en data 08/05/2020

Altres dades Dones Homes Total
Titulats i titulades de grau 4.634 2.497  7.131
Titulats i titulades de màster 1.959  1.200 3.159
Preinscrits en 1a preferència - - 15.270
Admesos a la preinscripció - - 10.426
Alumnat de grau de nou ingrés  5.351  3.172 8.523
Alumnat de grau estranger 2.746  1.486 4.232
Alumnat de grau en programes d'intercanvi (enviats i rebuts)  3.074 1.420  4.494
Pràctiques formatives externes de grau (integrades) 7.825  3.362  11.187
Pràctiques formatives externes de grau (voluntàries) 1.505  813  2.318
Alumnat de formació extracurricular - - 7.278

Font: Datawarehouse de la UV (projecte Recull) en data 08/05/2020

► Tesis doctorals (curs 2018-2019)

Tesis doctorals llegides Dones Homes Total
Postgrau doctorat 234 178 412

► Beques

Beques Sol·licitades Concedides
Ministerio de Educación 22.669 15.307
Generalitat Valenciana 7.097 2.269
Total 29.766 17.576

Font: Servei d'Estudiants

► Personal

Personal Docent i Investigador (PDI) 31-12-2019 Dones Homes Total
PDI (plantilla ocupacional) 2.011 2.480 4.491
PDI funcionari 738 1.166 1.904
PDI laboral 1.273 1.314 2.587
Edat mitjana 49,21 52,46 51,00

 

Personal de Administración y Servicios (PAS) 31-12-2019 Dones Homes Total
PAS (plantilla ocupacional) 1.307   709 2.016
PAS funcionari 1.266 649  1.915
PAS laboral 41  60 101
Edat mitjana 51,55 51,23 51,44
PAS per tipus d’unitat      
Centres i departaments 574  277 851
Serveis Generals i altres unitats generals 340 249 589
Serveis Centrals Administratius i Econòmics 245 108 353
Altres unitats de gestió 148 75 223
PAS/PDI - - 0,45

 

Personal de capítol VI a 31-12-2019 Dones Homes Total
Personal en investigació 607 622 1.229
Personal investigador 436 464 900
Personal tècnic i de suport a la investigació 171 158 329

► Superfície edificada

Superfície construïda (m2) Total
Campus Burjassot - Paterna 164.943
Campus Blasco Ibáñez 242.311
Campus Tarongers 190.115
Altres Campus 51.003
Parc Científic 50.755
Total 699.127