Secció Opinió en UVNotícies

Aquesta secció d’opinió no es refereix al gènere de l’editorial d’un diari ni a les columnes periodístiques típiques d’altres mitjans que reforcen la seua línia editorial.

La secció d’opinió d’UV Notícies pretén oferir a la comunitat universitària un espai de reflexió per a analitzar la nostra realitat més immediata des d’una perspectiva social, política i econòmica.

L’autor o l’autora de l’article serà el responsable únic de les opinions abocades.

L’extensió de l’article d’opinió s’ajustarà entre 600 i 1000 paraules.

Els articles es remetran al Gabinet de Premsa de la UV perquè, una vegada revisats i validats, es publiquen d’acord amb la planificació prevista.

Podran rebutjar-se aquells articles que, explícitament o implícitament:

 • Atempten contra els drets humans, o que actuen en perjudici dels drets a la intimitat, a l’honor, a la pròpia imatge o contra la dignitat de les persones.
 • Que difonguen continguts contraris als principis enunciats en els Estatuts de la Universitat de València.
 • Que difonguen afirmacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre la Universitat de València, els seus centres, departaments i serveis, així com les activitats que desenvolupa.
 • Qualsevol altra circumstància que contravinga allò que ve regulat pel “Reglament d’ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions de la Universitat de València. (Consell de Govern, 26 de juliol de 2016) http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Adm_Electronica/Y14.pdf

En períodes pre-electorals i electorals, la Junta Electoral de la Universitat de València podrà moderar i ponderar aquesta secció per afavorir la presència equilibrada de les diferents candidatures.

El Gabinet de Premsa podrà sol·licitar, als autors dels articles remesos, les correccions gramaticals o estilístiques que considere per tal de vetlar per la qualitat d'aquesta secció.

Els articles remesos i validats hauran d'ajustar-se temporalment a la planificació editorial prevista pel Gabinet de Premsa.

Els articles acceptats podran traduir-se a les tres versions lingüístiques existents en UVNotícies.

Cada article d’opinió compta, al final de l’article, amb un espai perquè la comunitat universitària, prèvia identificació, puga realitzar comentaris relacionats amb l’article.

Enviament d'articles

 • Els articles remesos podran enviar-se en qualsevol de les llengües pròpies de la Universitat de València al compte  premsa@uv.es
 • El format de l'axiu enviat serà: doc, rtf o txt.
 • L'enviament de l'article haurà de remetre's des d'un compte de correu electrònic de la UV, i haurà de contenir necessàriament les següents dades de l'autor o de l'autora:
  • Nom sencer
  • Correu electrònic de contacte (el mateix des del qual es remet l'article)
  • Telèfon/s
  • Vinculació amb la Universitat de València:
   • PDI: centre, departament, institut,  càrrec o representació, tipus de contracte.
   • PAS: centre, departament, institut, servei,  càrrec o representació, tipus de contracte.
   • Estudiant/a: títol en el qual es troba matriculat,  càrrec o representació.

 

Qualsevol article enviat suposarà l'acceptació, per part de l'autor o de l'autora, de totes les condicions anteriorment indicades.