El Claustre aprova la gestió de 2020 i les línies pressupostàries de la Universitat per a 2022

  • Office of the Principal
  • July 22nd, 2021
 

El Claustre, reunit en sessió ordinària aquest dijous 22 de juliol, ha aprovat l’informe de gestió corresponent a 2020 presentat per la rectora. També ha aprovat les línies generals de política i pressupostàries per a l’any 2022, a més de la modificació de diferents reglaments.

El Claustre és el màxim òrgan de representació i govern de la comunitat universitària, d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica d’Universitats i el seu desplegament estatutari. Composat per representants electes electes dels diferents estaments que composen la comunitat universitària, entre les seues competències, definides a l’article 83 dels Estatuts, es troba debatre i aprovar l’informe de gestió de la rectora, que es presenta anualment, així com els objectius generals de política universitària, orientadors de les línies pressupostàries anuals.

En la sessió del Claustre celebrada aquest dijous 22 de juliol en modalitat híbrida (amb una representació dels membres presents en la sala i la resta a través de sessió en línia) s’ha aprovat l’informe de gestió presentat per la rectora amb una àmplia majoria de vots.

També s’han aprovat els objectius generals de política universitària i les línies pressupostàries anuals per a l’any 2022. Junt a aquests punts de l’ordre del dia es trobava la modificació de diferents reglaments, que també han estat aprovats.

Aquesta ha estat la darrera reunió del Claustre abans de la seua renovació total, que té lloc cada quatre anys, en un procés electoral que es produirà en el darrer trimestre de 2021.

Pot consultar més informació sobre el Claustre, la seua composició, així com, una vegada consignats en acta, els acords adoptats, seguint aquest enllaç: https://links.uv.es/KrarN4A