University of Valencia logo Logo Central Unit for Research in Medicine (UCIM) Logo del portal

Politica de qualitat de la UCIM

La Unitat Central de Recerca de Medicina (UCIM) és una estructura mixta de suport a la recerca que pertany al Servei Central de Suport a la Recerca Experimental (SCSIE) de la Universitat de València i adscrita a l'Institut de Recerca Sanitària INCLIVA. La UCIM posa a la disposició de la comunitat investigadora i del societat una sèrie de serveis cientificotècnics d'avantguarda amb aplicació en biomedicina.

Conscients que la qualitat és prioritària en el desenvolupament de la nostra activitat, s'ha establit i implantat un sistema de gestió de la qualitat de conformitat amb la norma internacional UNE-EN-ISO 9001, amb la finalitat de sistematitzar els nostres processos i garantir la satisfacció dels nostres usuaris i ho motivació del personal.

A tal fi, la direcció de la UCIM assumeix els següents compromisos:

  • Identificar, satisfer i donar compliment tant als requisits dels nostres usuaris, com aquells legals, reglamentaris i els propis de la nostra organització, que puguen afectar a la prestació del nostre servei i als objectius de la qualitat que emanen d'aquesta política.
  • Mantenir, corregir i millorar contínuament ia eficàcia del sistema de
  • Gestió de la qualitat.
  • Establir actuacions i programes orientats a la prevenció com a mitjà per a la disminució d'errors i l'augment de la satisfacció de l'usuari.
  • Revisar l'aplicació de la política de qualitat periòdicament per a adaptar-la a la naturalesa de les nostres activitats i a les estratègies de les institucions de les quals depèn.
  • Difondre la nostra política de qualitat dins de la UCIM i posar-la a la disposició de les parts interessades.
  • Els investigadors, el personal, els usuaris i altres parts interessades poden participar en ia millora del sistema de qualitat implantat a través de l'enviament dels seus suggeriments a la Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la Universitat de València.

Enllaç a la Politica de Qualitat en format pdf