Accedir a la pàgina principal de la Universitat 
Servei de contractació administrativa  

Adjudicació de Subministraments/ Adjudicación de Suministros

 

Núm. Exp.

Objecte / Objeto

Adjudicació Adjudicación

Formalització Formalización

2017 0137 SU 047

Subministrament del dret d'ús de la llicència del programa informàtic Microstrategy

Suministro del derecho de uso de la licencia del programa informático Microstrategy

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

 

12/03/2018 

resolución

 

 

2017 0140 SU 049

Subministrament d'una plataforma de forces i software d'anàlisis de marxa i carrera amb destinació al Laboratori de Biomecànica i rendiment esportiu de la Facultat de l'Activitat Fisica i l'Esport

Suministro de una plataforma de fuerzas y software de análisis de marcha y carrera con destino al Laboratori de Biomecànica i rendiment esportiu de la Facultat de l'Activitat Fisica i l'Esport

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

 

 

 

09/03/2018

 

resolución

2017 0141 SU 050 

Subministrament d'un autoclave amb destinació al SCSIE

Suministro de un autoclave con destino al SCSIE

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

 

02/03/2018 

resolución

 

 

2017 0144 SU 052

Subministrament del manuscrit medieval valencià "Manual de tintoreria Joanot Valero"

Suministro del manuscrito medieval valenciano "Manual de tintoreria Joanot Valero"

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

 

 

09/02/2018

 

 

2017 0142 SU 051

Subministrament d'un detector d'espectrometria de masses de triple quadripol per a un sistema de cromatografia de líquids-espectrometria de masses (LC-MS)

Suministro de un detector de espectrometría de masas de triple cuadrúpolo para un sistema de cromatografía de líquidos-espectrometría de masas (LC-MS)

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

 

09/02/2018 

 

 

2017 0088 SU 030

Subministrament d'un sistema de separació cel.lular per citometria de flux d'última generació alineat amb citòmetres analitzadors

Suministro de un sistema de separación celular por citometría de flujo de última generación alineado con citómetros analizadores

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

 

28/02/2018 

resolución

 

2017 0135 SU 046

Subministrament de les llicències del programa informàtic Mathematica

Suministro de las licencias del programa informático Mathematica

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

02/01/2018

resolución

 

2017 0120 SU 042

Subministrament d'un analitzador colorimètric automàtic multiparàmetre per a ànalisi d'aigües residuals

Suministro de un analizador colorimétrico automático multiparámetro para análisis de agua residuales

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

29/12/2017

 

resolución

2017 0122 SU 043

Subministrament d'equip d'electroforesis capil.lar

Suministro de equipo de electroforesis capilar

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

22/12/2017

resolución

 

2017 0065 SU 021

Subministrament de mobiliari de laboratori per al Museu de Geologia de la Facultat de Ciències Biològiques en l'Edifici de Serveis Generals

Suministro de mobiliario de laboratorio para el Museo de Geología de la Facultat de Ciències Biológiques en el Edificio de Serveis Generals

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

 

12/12/2017

resolución

2017 0061 SU 018

Subministrament de mobiliari de laboratori per a la Sala Mensua i la Sala CSI i dos càmeres d'insectes per a la Sala Mensua del Departament de Genètica al bloc B de la Facultat de Ciències Biològiques

Suministro de mobiliario de laboratorio para la Sala Mensua y la Sala CSI y dos cámaras de insectos para la sala Mensua del Departament de Genètica en el bloque B de la Facultat de Ciències Biològiques

RESOLUCIÓ LOT 1

RESOLUCIÓN LOTE 1 

resolución

RESOLUCIÓ LOT 2

RESOLUCIÓN LOTE 2

resolución

 

LOT 1 / LOTE 1 13/12/2017

resolución

 

LOT 2 / LOTE 2 20/12/2017

resolución

2017 0119 SU 041

Subministrament de 15 kits d'Infinium OmniExpress i 2 kits Infinium MehylationEPIC Beadchip

Suministro de 15 kits de Infinium OmniExpress y 2 kits Infinium MehylationEPIC Beadchip

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

04/12/2017

resolución

 

2017 0092 SU 032

Subministrament i substitució de la gespa i aspersors de turbina del reg del camp de futbol de les pistes esportives del Campus de Tarongers

Suministro y sustitución del césped artificial y aspersores de turbina de la red de riego del Campo de Fútbol de las pistas deportivas del Campus de Tarongers

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

 

15/11/2017

resolución

2017 0109 SU 037

Subministrament d'un analitzador termogravimètric

Suministro de un analizador termogravimétrico

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

15/11/2017

resolución

 

2017 0101 SU 034

Subministrament d'un microscopi de forces atòmiques

Suministro de un microscopio de fuerzas atómicas

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

14/11/2017 

resolución

 

2017 0090 SU 035

Subministrament d'una unitat d'anàlisi d'adsorció.

Suministro de una unidad de análisis de adsorción.

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

31/10/2017

 

resolución

2017 0090 SU 031

Subministrament de mobiliari divers per a la Secretaria del deganat de la Facultat de Química de la Planta Baixa del Bloc F.

Suministro de mobiliario diverso para la secretaría del decanato de la Facultat de Química en la planta baja del Bloque F.

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

 

24/09/2017

resolución

2017 0081 SU 027

Subministrament d'equipament de commutació per a la xarxa local de la Universitat de València

Suministro de equipamiento de conmutación para la red local de la Universitat de València

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

23/10/2017

resolución
2017 0072 SU 023

Subministrament d'un cluster de computació d'alt rendiment (HPC) amb destinació al Servei d'Informàtica

Suministro de un cluster de computación de alto rendimiento (HPC) con destino al Servei d'Informàtica

 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

07/11/2017

resolución 

 

2017 0078 SU 025

Subministrament d'un microscopi confocal amb destinació a la Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM)

Suministro de un microscopio confocal con destino a la Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM)

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

02/11/2017

resolución

 

2017 0068 SU 022

Subministrament d'equipament divers per al Museu de Geologia de la Facultat de Ciències Biológiques en el edifici de Serveis Generals.

Suministro de equipamiento diverso para el Museo de  Geologíade la Facultat de Ciències Biològiques en el edifici de Serveis Generals.

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

03/10/2017

resolución

2017 0079 SU 026

Subministrament d'equipament divers per a tres aules i la conselleria de la Facultat de Ciències Biològiques en la planta baixa del Bloc B

Suministro de equipamiento diverso para tres aulas y la conserjería de la Facultat de Ciències Biològiques en la planta baja del Bloque B

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

15/09/2017

resolución

2017 0086 SU 029

Subministrament d'un equip de microscòpia quantitativa automatitzada d'alt rendiment i anàlisi d'imatge per a cultius cel.lulars

Suministro de un equipo de microscopía cuantitativa automatizada de alto rendimiento y análisis de imagen para cultivos celulares

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

31/07/2017

resolución

2017 0063 SU 019

Subministrament d'un equip de Real Time PCR amb el bloq 384 Pocillos

Suministro de un equipo de Real Time PCR con el bloque 384 Pocillos

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

27/07/2017

resolución

2017 0047 SU 015

Subministrament de dos autoclaus (esterilitzadors i generadors de vapor) amb destinació al Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)

Suministro de dos autoclaves (esterilizadores y generadores de vapor) con destino al Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

19/07/2017

resolución

2017 0040 SU 013

Subministrament d'un difractòmetre de raigs x de monocristall amb 2 radiacions per tub microfoco d'última generació i sistema criogènic de baixa temperatura amb destinació a l'Institut de Ciència Molecular (ICMol)

Suministro de un difractómetro de rayos x de monocristal con 2 radiaciones por tubo microfoco de última generación y sistema criogénico de baja temperatura con destino al Institut de Ciència Molecular (ICMol)

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

04/08/2017

resolución

2017 0060 SU 017

Subministrament d'un microscopi invertit de fluorescència per a cultius cel.lulars, amb destinació al grup d'Evolució i Salut de l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes

Suministro de un microscopio invertido de fluorescencia para cultivos celulares, con destino al grupo de Evolución y Salud del Institut de Biologia Integrativa de Sistemes

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

17/07/2017

resolución

2017 0077 SU 024

Llicència d'ús i manteniment hardware dels equips en plataforma ZOS i AIX amb destinació al Servei d'Informàtica

Licencia de uso y mantenimiento hardware de los equipos en plataforma ZOS y AIX con destino al Servei d'Informàtica

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

24/07/2017

resolución

2017 0033 SU 009

Subministrament d'un microscopi confocal amb destinació a la Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM)

Suministro de un microscopio confocal con destino a la Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM)

RESOLUCIÓ DESISTIMENT

 RESOLUCIÓN DESISTIMIENTO

resolución

 

 

2017 0036 SU 011

Subministrament d'equipament per al Laboratori de Geomorfologia de la Facultat de Geografia i Història

Suministro de equipamiento para el Laboratorio de Geomorfología de la Facultat de Geografia i Història

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

15/06/2017

resolución

2017 0034 SU 010

Arrendament amb opció de compra d'un sistema integrat per un equip d'electroforesi capil.lar i un cromatògraf líquid d'alta resolució amb destinació al Departament de Química Analítica

Arrendamiento con opción de compra de un sistema integrado por un equipo de electroforesis capilar y un cromatógrafo líquido de alta resolución con destino al Departament de Química Analítica

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

30/05/2017

resolución

2017 0004 SU 001

Subministrament de plataforma robotitzada per a la síntesi química d'alt rendiment amb destinació al Institut de Ciència Molecular (ICMol)

Suministro de plataforma robotizada para la síntesis química de alto rendimiento con destino al Institut de Ciència Molecular (ICMol)

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

25/05/2017

resolución

2017 0037 SU 012

Subministrament del dret d'ús de la llicència estesa d'Oracle amb destinació al Servei d'Informàtica
 

Suministro del derecho de uso de la licencia extendida de Oracle con destino al Servei d'Informàtica

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

29/05/2017

resolución

2017 0032 SU 008

Subministrament per a la renovació de consoles de radiofreqüència de dos espectròmetres de resonància magnètica nuclear (RMN) amb destinació al Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)
 

Suministro para la renovación de consolas de radiofrecuencia de dos espectrómetros de resonancia magnética nuclear (RMN) con destino al Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

25/05/2017

resolución

2017 0029 SU 007

Subministrament del producte bibliogràfic Science Direct onLine (SDOL) per a les biblioteques de la Universitat de València
 

Suministro del producto bibliográfico Science Direct onLine (SDOL) para las bibliotecas de la Universitat de València

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

24/05/2017

resolución

2016 0108 SU 029

Renovació de la xarxa sense fil de la Universitat de València
 

Renovación de la red inalámbrica de la Universitat de València

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

(INFORMES)

resolución

 

22/05/2017

resolución

2017 0023 SU 006  

Subministrament de micrarrays amb destinació a la Unitat Central d'investigació de Medicina (UCIM)
 

Suministro de microarrays con destino a la Unitat Central d’Investigació de Medicina (UCIM)

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

28/04/2017

resolución

2017 0007 SU 002  

Subministrament d'una caixa seca de 4 guants amb destinació a la Unitat d'Investigació de Materials Moleculars de l'Institut de Ciència Molecular (ICMol)
 

Suministro de una caja seca de 4 guantes con destino a la Unidad de Investigación de Materiales Moleculares del Institut de Ciència Molecular (ICMol)

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

31/03/2017

resolución

2017 0009 SU 004  

Subministrament d'un equip de litografia per feix electrons equipat amb un interferòmetre làser amb destinació a l'Institut de Ciència Molecular (ICMol) de la Universitat de València
 

Suministro de un equipo de litografía por haz electrones equipado con un interferómetro láser con destino al Institut de Ciència Molecular (ICMoL) de la Universitat de València

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

21/04/2017

resolución

2017 0008 SU 003  

Subministrament de sistema analitzador de fisisorción de gasos i desgasificació de mostres d'alt rendiment amb destinació a l'Institut de Ciència Molecular (ICMol)
 

Suministro de sistema analizador de fisisorción de gases y desgasificación de muestras de alto rendimiento con destino al Institut de Ciència Molecular (ICMoL)

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

31/03/2017

resolución

2016 0107 SU 028  

Subministrament d'un analitzador de masses en tàndem tipus quadrupol-quadrupol-temps de vol (Q / Q / TOF) amb destinació al grup de recerca de contaminants en aliments del departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'alimentació, Toxicologia i Medicina Legal
 

Suministro de un analizador de masas en tándem tipo cuadrupolo-cuadrupolo-tiempo de vuelo (Q/Q/TOF) con destino al grupo de investigación de contaminantes en alimentos del departamento de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l’alimentació, Toxicologia i Medicina Legal

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

NOVA RESOLUCIÓ NUEVA RESOLUCIÓN (15/02/2017)

resolución

 

 

28/03/2017

resolución

2016 0121 SU 035  

Subministrament del dret d'ús de la llicència del programa informàtic MATLAB amb destinació a la Universitat de València
 

Suministro del derecho de uso de la licencia del programa informático MATLAB con destino a la Universitat de València

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN 

resolución

 

 

 

20/01/2017

resolución

2016 0126 SU 037  

Subministrament de sistema automatizat C1 de Fluidigm per l'anàlisi genòmica en cèl.lula única amb destinació al Servei de Genòmica del SCSIE de la Universitat de València
 

Suministro de sistema automatizado C1 de Fluidigm para el análisis genómico en célula única con destino al Servicio de Genómica del SCSIE de la Universitat de Valéncia

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN  

resolución

 

 

 

 

23/01/2017

resolución

2016 0089 SU 025  

Subministrament de servidors de càlcul d'altes prestacions i sistema d'emmagatzematge massiu amb destinació al laboratori de processament d'imatges
 

Suministro de servidores de cálculo de altas prestaciones y sistema de almacenamiento masivo con destino al laboratorio de procesado de imágenes

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN  

resolución

 

 

 

21/12/2016

resolución

2016 0093 SU 026 

Subministrament de bomba binària, detector de fila de díodes i actualització de software per a cromatògraf líquid bidimensional amb destinació al Departament de Química Analítica

Suministro de bomba binaria, detector de fila de diodos y actualización de software para cromatógrafo líquido bidimensional con destino al Departament de Química Analítica
 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN  

resolución

 

 

 

 

16/11/2016

resolución

2016 0097 SU 027 

Subministrament de cromatògraf liquid (HPLC) nano-capil.lar amb detector UV-Visible amb destinació al Departament de Química Analítica

Suministro de cromatógrafo líquido (HPLC) nano-capilar con detector UV-Visible con destino al Departamento de Química Analítica
 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN  

resolución

 

 

 

16/11/2016

resolución

2016 0086 SU 024 

Subministrament de 120 ordinadors portàtils amb destinació a les aules de l'Aulari Oest del Campus de Tarongers de la Universitat de València.

Suministro de 120 ordenadores portátiles con destino a las aulas del Aulario Oeste del Campus de Tarongers de la Universitat de València
 

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN  

resolución

 

 

 

14/11/2016

 

resolución

 

2016 0085 SU 023  

Subministrament d'un radiòmetre solar automàtic per a la mesura d'aerosols de la columna atmosfèrica en el rang UV-VIS-IR amb destinació al Departament de Física de la Terra i Termodinàmica

Suministro de un radiómetro solar automático para la medida de aerosoles de la columna atmosférica en el rango UV-VIS-IR con destino al Departament de Física de la Terra i Termodinàmica

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN  

resolución

 

 

 

02/11/2016

resolución

2016 0054 SU 015  

Subministrament i sustitució de la gespa del Campus de Futbol de les pistes esportives del Campus de Blasco Ibáñez

Suministro y sustitución del césped del Campus de Fútbol de las pistas deportivas del Campus de Blasco Ibáñez

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN  

resolución

 

 

24/10/2016

resolución

2016 0071 SU 019  

Subministrament de PC's amb destinació a les aules d'informàtica de la Universitat de València

Suministro de PC's con destino a las aulas de informática de la Universitat de València

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN  

resolución

 

 

07/10/2016

resolución

2016 0072 SU 020  

Subministrament del sistema de doble nefelòmetre amb condicionador automàtic de l'aerosol amb destinació al Departament de Física de la Terra i Termodinàmica

Suministro del sistema de doble nefelómetro con acondicionador automático del aerosol con destino al Departament de Física de la Terra i Termodinàmica

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN  

resolución

 

 

 

27/09/2016

resolución

2016 0079 SU 022  

Subministrament d'una unitat d'escaneig confocal amb destinació a l'ERI de Biotecnologia i Biomedicina

Suministro de una unidad de escaneo confocal con destino a la ERI de Biotecnología y Biomedicina

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN  

resolución

 

 

20/09/2016

resolución

 

2016 0038 SU 010  

Subministrament de mitjans audiovisuals amb destinació al nou saló de graus de la Facultat de Física

Suministro de medios audiovisuales con destino al nuevo salón de grados de la Facultat de Física

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓN  

 resolución

 

 

15/09/2016

resolución

2016 0048 SU 013

Subministrament de servidors de càlcul d'altes prestacions i sistema d'emmagatzematge massiu amb destion al laboratori de processament d'imatges
 

Suministro de servidores de cálculo de altas prestaciones y sistema de almacenamiento masivo con destino al laboratorio de procesado de imágenes

RESOLUCIÓ DESISTIMENT

 RESOLUCIÓN DESISTIMIENTO

resolución

 

 

 

2016 0027 SU 005  

Subministrament de  divers material esportiu amb destinació al Servei d'Educació Física i Esports

Suministro de diverso material deportivo con destino al Servei d'Educació Física i Esports

RESOLUCIÓ DESISTIMENT

 RESOLUCIÓN DESISTIMIENTO

resolución

 

 

 

2016 0064 SU 018  

Subministrament del producte bibliogràfic Science Direct en línia per a les biblioteques de la Universitat de València

Suministro del producto bibliográfico Science Direct en linea para las bibliotecas de la Universitat de València

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN  

 resolución

 

 

19/08/2016

resolución

 

2016 0050 SU 014  

Subministrament de  divers material esportiu amb destinació al Servei d'Educació Física i Esports

Suministro de diverso material deportivo con destino al Servei d'Educació Física i Esports

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

 

28/07/2016

resolución

2016 0061 SU 017  

Subministrament de diversos components per a l'actualització d'evaporadora de metalls de l'Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València (ICMOL)

Suministro de diversos componentes para la actualización de evaporadora de metales del Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València (ICMOL)

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

 

 

20/07/2016

resolución

2016 0024 SU 003  

Subministrament de energia elèctrica a la Universitat de València, Universidad Miguel Hernández de Elche i Universidad de Alicante en les seues instal.lacions

Suministro de energía eléctrica a la Universitat de València, Universidad Miguel Hernández de Elche y Universidad de Alicante en sus instalaciones

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

 

27/10/2016

resolución

2016 0041 SU 011

Subministrament de cartolines cel.lulòsiques per a títols universitaris de caràcter oficial i paper per el Suplement Europeo al Títol de la Universitat de València

Suministro de cartulinas celulósicas para títulos universitarios de carácter oficial y papel para el Suplemento Europeo al Título de la Universitat de València

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

 

11/07/2016

resolución

2016 0059 SU 016

Subministrament de mòduls prefabricats per al Campus de Burjassot

Suministro de módulos prefabricados para el Campus de Burjassot

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

 

08/07/2016

resolución

2016 0015 SU 002

Subministrament de mobiliari de laboratori per a la sala neta en l'ampliació de l'Edifici 1 del Parc Científic

Suministro de mobiliario de laboratorio para la sala limpia en el ampliación del Edificio 1 del Parc Científic

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN  

resolución

 

 

01/07/2016

resolución

2016 0012 SU 001  

Subministrament de gas natural per a la Universitat de València

Suministro de gas natural para la Universitat de València

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN  

 resolución

 

 

01/07/2016

resolución

2016 0031 SU 008  

Subministrament de cambra d'alt buit equipada amb fonts d'evaporació de metalls, integrada en una caixa de guants d'atmosfera inerta amb destinació a l'Institut de Ciència Molecular (ICMOL)

Suministro de cámara de alto vacío equipada con fuentes de evaporación de metales, integrada en una caja de guantes de atmósfera inerte con destino al Institut de Ciència Molecular (ICMOL)

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN  

 resolución

 

 

  

03/06/2016

resolución

 

2016 0026 SU 004  

Subministrament de diverso material per a l'equip PPMS EverCool amb destinació al Institut de Ciència Molecular

Suministro de diverso material para el equipo PPMS EverCool con destino al Institut de Ciència Molecular

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN  

 resolución

 

  30/05/2016

resolución

 

2016 0028 SU 006  

Subministrament de   cartolines cel·lulòsiques per a títols universitaris de caràcter oficial i paper per al Suplement Europeu al títol de la Universitat de València. 2 lots

Suministro de cartulinas celulósicas para títulos universitarios de carácter oficial y papel para el Suplemento Europeo al título de la Universitat de València. 2 lotes

RESOLUCIÓ DESERT

 RESOLUCIÓN DESIERTO

resolución

 

 

 

2015 0136 SU 047

Subministrament de mobiliari divers per al nou Saló de Graus de la Facultat de Físiques

Suministro de mobiliario diverso para el nuevo Salón de Grados de la Facultad de Físicas

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

04/03/2016

resolución

2015 0143 SU 049

Subministrament de fabricació del contenidor de transport de l'instrument MXGS de la missió ASIM de l'ESA amb destinació al Laboratori de Processat d'Imatges (LPI)

Suministro de fabricación del contenedor de transporte del instrumento MXGS de la misión ASIM de la ESA con destino al Laboratori de Processat d'Imatges (LPI)

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

 

12/02/2016

resolución

2015 0139 SU 048 

Subministrament d'un tub de descàrrega per a làser ultravioleta FRED 300 amb destinació al Laboratori de Fibres Òptiques del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme

Suministro de un tubo de descarga para láser ultravioleta FRED 300 con destino al Laboratori de Fibres Òptiques del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

 

12/02/2016

resolución

2015 0119 SU 044 

Subministrament d'un biòmetre de coherència òptica amb destinació al Departament d'Òptica

Suministro de un biómetro de coherencia óptica con destino al Departament d'Òptica

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

29/12/2015

resolución

2015 0110 SU 040 

Ampliació del subministrament de mobiliari de laboratori d'investigació en les plantes 1ªi 2ª del bloq A del departament de Bioquímica de la Facultat de Biològuiques

Ampliación del suministro de mobiliario de laboratorio de investigación en las plantas 1ª y 2ª del bloque A del departamento de Bioquímica de la Facultat de Biològuiques

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

 

22/12/2015

resolución

2015 0116 SU 041 

Subministrament d''emmagatzemament i processat d'imatges de satèl·lit amb destinació al Laboratori de Processat d'Imatges (LPI)

Suministro de equipo de almacenamiento y procesado de imágenes de satélite con destino al Laboratori de Processat d'Imatges (LPI)

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

 

11/12/2015

resolución

2015 0117 SU 042 

Subministrament d'un equip Raman-TERS amb destinació a l'Institut de Ciència dels Materials

Suministro de un equipo Raman-TERS con destino al Institut de Ciència dels Materials

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

04/12/2015

resolución

2015 0085 SU 036 

Subministrament de 8 servidors de càlcul d'altes prestacions amb destinació a l'Institut de Física Corpuscular

Suministro de 8 servidores de cálculo de altas prestaciones con destino al Institut de Física Corpuscular

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

27/11/2015

resolución

2015 0044 SU 013

Subministrament de sistema de control d'accessos en el Servei d'Educació Física i Esports

Suministro de sistema de control de accesos en el Servei d'Educació Física i Esports

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

13/10/2015

resolución

2015 0093 SU 039

Subministrament d'un sistema de calfament per inducció de 10 kw amb destinació al Departament de Física Aplicada

Suministro de un sistema de calentamiento por inducción de 10 kw con destino al Departamento de Física Aplicada

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

29/10/2015

resolución

2015 0087 SU 038

Subministrament de dotació de prestacions d'alt rendiment per a difracómetre de rajos X amb destinació a l'Institut de Ciència Molecular (ICMOL)

Suministro de dotación de prestaciones de alto rendimiento para difractómetro de rayos X con destino al Institut de Ciència Molecular (ICMOL)

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

 

26/10/2015

resolución

2015 0086 SU 037

Subministrament d'un oscil.loscopi de mostratge amb destinació a l'Institut de Física Corpuscular

Suministro de un osciloscopio de muestreo con destino al Institut de Física Corpuscular

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

29/10/2015

resolución

2015 0076 SU 033

Subministrament d'una cambra d' evaporació de materials orgànics per creixement epitaxial per feixos moleculars amb destinació a l'Institut de Ciència Molecular

Suministro de una cámara de evaporación de materiales orgánicos por crecimiento epitaxial por haces moleculares con destino al Institut de Ciència Molecular

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

 

21/10/2015

resolución

2015 0069 SU 031

Subministrament d'equipament blindat de protecció radiològica amb destinació a l'Institut de Física Mèdica (IFIMED)

Suministro de equipamiento blindado de protección radiológica con destino al Institut de Física Mèdica (IFIMED)

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

15/10/2015

resolución

2015 0068 SU 030

Subministrament del dret d'ús del programari de gestió, intercanvi i emmagatzemament electrònic de documentació de coordinació d'activitats amb empreses i entitats amb destinació al Servei de Prevenciò i Medi Ambient

Suministro del derecho de uso del software de gestión, intercambio y almacenamiento electrónico de documentación de coordinación de actividades con empresas y entidades con destino al Servei de Prevenció i Medi Ambient

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

08/10/2015

resolución

2015 0065 SU 029

Subministrament de guies d'onda i components de línia de transmissió en banda-S amb destinació al Laboratori de Radiofreqüència de l'Institut de Física Mèdica (IFIMED)

Suministro de guías de onda y componentes de línea de transmisión en banda-S con destino al Laboratorio de Radiofrecuencia del Institut de Física Mèdica (IFIMED)

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

05/10/2015

resolución

2015 0047 SU 015

Subministrament de màquina de microsoldadura de fill fi amb destinació a l'Institut de Fìsica Mèdica

Suministro de máquina de microsoldadura de hilo fino con destino al Institut de Física Mèdica

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

05/10/2015

resolución

2015 0032 SU 010  

Subministrament d'equipament per a la dotació d'infraestructura tecnològica del nou Centre de Procés de Dades de l'edifici d'investigació I2SysBio

Suministro de equipamiento para la dotación de infraestructura tecnológica del nuevo Centro de Proceso de Datos del edificio de investigación I2SysBio

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

15/10/2015

resolución

2015 0061 SU 025  

Dret d'ús de la llicència campus de diversos productes Microsoft

Derecho de uso de la licencia campus de diversos productos Microsoft

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

15/10/2015

resolución

2015 0070 SU 032

Subministrament de mobiliari fix electrificat per a l'aula 2 de docència de la Facultat de Medicina i Odontologia

Suministro de mobiliario fijo electrificado para el aula 2 de docencia de la Facultat de Medicina i Odontologia

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

25/09/2015

resolución

2015 0054 SU 021

Subministrament de panells per a exposicions de divulgació científica del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial

Suministro de paneles para exposiciones de divulgación científica del Vicerrectorado de Participación y Proyección Territorial

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

31/07/2015

resolución

2014 0101 SU 037

Subministrament del dret d'ús de la llicència mathematica amb destinació al Servei d'Informàtica

Suministro del derecho de uso de la licencia mathematica con destino al Servei d'Informàtica

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN

resolución

 

29/12/2014

resolución

2014 0066 SU 024  

Subministrament de publicacions periòdiques estrangeres, impreses i electròniques, bases de dades, llibres electrònics i paquets de revistes electròniques amb destinació al Servei de Biblioteques i Documentació. 2 lots

Suministro de publicaciones periódicas extranjeras, impresas y electrónicas, bases de datos, libros electrónicos y paquetes de revistas electrónicas con destino al Servei de Biblioteques i Documentació. 2 lotes

RESOLUCIÓ LOT 1 RESOLUCIÓN LOTE 1

resolución

RESOLUCIÓ LOT 2 RESOLUCIÓN LOTE 2

resolución

 

 

09-12-2014

resolución

25-11-2014

resolución


Més informació: contratacion@uv.es                     [Última actualización: 13/04/2018]