Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Odontologia Logo del portal

Calendari de Valoració, enviament i càrreg de rebuts de matrícula 2021/22 (IUV8/2021)

El preu de la matrícula es fixa cada any en un decret del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual es fixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris.

Les taxes establertes per al curs 2021/2022 per Decret 168/2021, de 8 d'octubre del Consell són les següents:

  • - Obertura d'expedient .--27,34 Euros
    - Expedició, manteniment de targetes d'identitat.--5,87 Euros
    - Tutela de tesi doctoral per a estudis regulats pel RD 99/2011.--300 Euros.
Exempcions:

Família nombrosa

Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:

  • De categoria especial: Exempció total del pagament de les taxes.
  • De categoria general: Bonificació del 50%

Família monoparental

Els alumnes membres de famílies monoparentals gaudiran dels beneficis fisscales següents:

  • De categoria especial: Exempció total del pagament de les taxes.
  • De categoria general: Bonificació del 50%

Víctimes de bandes armades i elements terroristes

Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes tant els estudiants/tes que hagen sigut víctimes, com els seus cònjuges no separats legalment i fills.

Víctimes d'actes de violència de gènere

Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes tant les estudiantes que hagen sigut víctimes, com les fills i fillés a càrrec seu menors de 25 anys.

Estudiants/tes amb discapacitat

Exempció total del pagament de les taxes regulades en el present capítol els subjectes passius afectats per una discapacitat igual o superior al 33%.

Estudiantat que haja estat subjecte al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.

Estudiantat que estiga en situació d'exclusió social.