University of Valencia logo Logo Valencian School of Innovation LABORA-Universitat de València Logo del portal

Reconeixement

1. Procediment

L'Escola Valenciana d'Innovació ha establert un procediment mitjançant el qual es crea una comissió de validació de projectes i idees innovadores d'EVInnova que permet emetre informes sobre la viabilitat tant de propostes de millora o redisseny de bones pràctiques, com dels nous productes o serveis que, si escau, es prototipen en la fase anterior.

Les seues principals modalitats són:

  • Informe de reconeixement: L’objectiu és validar les idees o experiències presentades, recomanar-ne millores i, si és el cas, admetre la idea o bona pràctica en el repositori per tal de posar-la a la disposició del personal responsable dels processos i productes formatius.
  • Informe d’innovació: A proposta d’una persona o equip de treball dels centres de formació o serveis de LABORA, aquest informe constatarà el consens de la comissió sobre un determinat producte o servei i el tipus de requeriments i recursos necessaris per a la seua implantació general en l'àmbit de LABORA.

2. Instruccions de millora

En aquest apartat es relacionen els informes emesos per la comissió i les instruccions de millora dels serveis públics de formació per a l’ocupació.