Alumni UVFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

Protocol Covid-19

NORMES OBLIGATÒRIES  PER A LES ACTIVITATS PRESENCIALS

(CONFERÈNCIES, DEBATS, JORNADES, CONGRESSOS, PROJECCIONS, RODES DE PREMSA, VISITES GUIADES, TALLERS)

 

 • S’informa a les persones que assistixen a l’activitat que les recolliran les seues dades personals per si cal utilitzar la informació per a un control epidemiològic.
 • Totes les inscripcions es faran on-line

 

1. NORMES HIGIÈNICOSANITÀRIES GENERALS

 • No podran accedir al centre :
 1. Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID19
 2. Les persones a qui se’ls haja diagnosticat la malaltia i que no hagen finalitzat el període d’aïllament
 3. Les persones que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID19
 • S’hauran de respectar les mesures generals de prevenció de la transmissió:
 1. Higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys, quaranta segons
 2. Bona Etiqueta respiratòria: cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar, i rebutjar-lo a una paperera amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors , s’ha d’emprar la part interna del colze per a no contaminar les mans.
 3. Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
 • Mantindre sempre una distància de seguretat i utilitzar mascareta, higiènica o quirúrgica, homologada, sent obligatòria durant tota la permanència en les instal·lacions. No es permet l’ús de mascaretes amb vàlvula exhalatòria.

 

2. ACCÉS I ESTADA AL CENTRE

Es seguiran en tot moment les indicacions i les normes d’accés al centre, mitjançant la senyalització, cartells informatius, etc. que dispose el centre, respectant-se l’aforament màxim.

L’ús de mascareta  quirúrgica o higiènica és obligatòria per a qualsevol persona que hi accedisca.

Abans d’accedir als espais serà obligatòria la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic, que estarà convenientment disposat a l’entrada.

S'hi accedirà d'un en un, tot mantenint  la distància de seguretat establerta  i caldrà evitar rogles i aglomeracions.

L’entrada i eixida  als espais es farà de manera ordenada i gradual

En general no es compartiran materials ni es donaran programes de mà, fullets o invitacions en paper.

No s’oferiran serveis de càtering

 

3. MESURES ESPECÍFIQUES–CONFERÈNCIES-DEBATS-JORNADES- CONGRESSOS-PROJECCIONS-RODES DE PREMSA

En les conferències queda prohibit passar el micròfon entre persones.

S’assignarà a cada persona un lloc específic a la sala que cadascuna d’elles  haurà de respectar.

 

 1. COM PROCEDIR EN CAS DE SÍMPTOMES EN COVID19

Si al llarg del desenvolupament de l’activitat, qualsevol assistent a l’activitat  tinguera símptomes compatibles amb la COVID19, acudiria al responsable que estiga al càrrec de l’activitat, i seguirà les seues instruccions, abandonant el centre el més aviat possible.

 

 1. POSITIU EN COVID19

Si qualsevol assistent a l’activitat donara positiu en una prova diagnòstica o fora contacte estret d’un cas confirmat en COVID19 després de la realització de l’activitat, haurà d’informar  amb el/la  responsable de l’activitat .