Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Política de privadesa de cursos

1. Deure d’informació

 

El responsable del tractament de les dades tractades en l´aplicació de cursos FGUV és la Universitat de València-Estudi General (d´ara endavant la UV). Les dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la participació en els cursos de la FGUV: gestió econòmica-administrativa, emissió de certificats.

Les dades del responsable del tractament són els següents:

Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopd@uv.es

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l’encarregat del tractament de les dades, en virtut de l’encàrrec que li va fer la UV per a la gestió de cursos de diferents serveis i programes.

Les dades de l’encarregat del tractament són els següents: 

c/ d’Amadeu de Savoia, 4
46010 València
NIF: G- 46980207
Delegat de Protecció de dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopd@uv.es 

2. Aplicació informàtica de cursos

 

La inscripció de l´usuari en l´aplicació de cursos de la FGUV li permet disposar d´un àrea privada en la qual podrà consultar i editar les seues dades personals mitjançant l´accés amb nom d´usuari i contrasenya.

3. Garantia dels drets dels interessats

 

Els usuaris que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l´accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al mateix, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d´un document d´identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a:

Delegat de Protecció de dades de la Universitat de València
Professor Doctor Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopd@uv.es
Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València

4. Destinataris de les dades

 

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

  • A l´entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
  • Als professors dels cursos

5. Conservació de les dades

 

Les dades personals facilitades es conservaran durant un període d´1 any.

D´acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per a determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d´aquestes.

6. Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

 

L´autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació als tractaments és l´Agència Espanyola de Protecció de Dades Calle Jorge Juan, 6 (28001) Madrid i pàgina web: www.agdp.es