Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Intervenció en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport Logo del portal

Objectius

L'objectiu principal del màster és que els estudiants adquirisquen les següents competències:

Bàsiques

 • CB1: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • CB2: Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB3: Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB4: Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CB5: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Genererals

 • CG1: Posseir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant la problemàtica comptable d'una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CG2: Saber comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i/o no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG3: Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicís a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l?aplicació dels seus coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
 • CG4: Comprendre i analitzar la investigació que es realitza en els contextos de l'exercici i la salut, l'educació fisicoesportiva, el rendiment esportiu i la gestió de l'activitat física i l'esport.
 • CG5: Aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
 • CG6: Adaptar el disseny i la metodologia a fi d'estudi i les característiques de la investigació, així com interpretar els resultats, discutir-los i elaborar conclusions clares i coherents.
 • CG7: Concebre, dissenyar i desenrotllar una investigació aplicada d'algun dels contextos socials de l'activitat física i l'esport.
 • CG8: Identificar nous problemes relatius a l'activitat física i l'esport susceptibles de ser estudiats per mitjà de la investigació aplicada.

Específiques

 • CE1: Comprendre el sentit i utilitat dels paradigmes en el camp multidisciplinari de les ciències de l'activitat física i l'esport.
 • CE2: Conéixer les característiques i fonaments que conformen els diferents paradigmes presents en la investigació sobre ciències de l'activitat física i l'esport.
 • CE3: Comprendre les connexions entre els distints nivells epistemològics d'una investigació.
 • CE4: Analitzar diversos tipus d'investigació i relacionar-los amb els paradigmes.
 • CE5: Conéixer els tipus d'avaluació en la ciència i el paper de les revistes en la comunicació científica.
 • CE6: Analitzar exemples de documents científics d'acord amb determinats criteris de qualitat.
 • CE7: Utilitzar les principals tècniques documentals al servici de la busca bibliogràfica.
 • CE8: Conéixer el paper de les bases de dades en l'accés a la informació, la visibilitat de la ciència i la seua contribució a l'estudi de la ciència.
 • CE9: Comprendre el complex entorn d'investigació, les seues limitacions i desafiaments.
 • CE10: Conéixer els instruments de mesura de l'àmbit de la investigació quantitativa.
 • CE11: Dissenyar investigacions experimentals d'acord amb principis ètics d'investigació quantitativa.
 • CE12: Triar i aplicar les tècniques estadístiques apropiades al tipus d'estudi.
 • CE13: Preparar un informe científic derivat d'una investigació quantitativa.
 • CE14: Comunicar resultats d'investigació experimental d'acord amb la cultura científica de la investigació quantitativa.
 • CE15: Detectar i identificar problemes relatius a l'activitat física i l'esport susceptibles de ser estudiats des de metodologia quantitativa.
 • CE16: Detectar i identificar problemes socials relatius a l'activitat física i l'esport susceptibles de ser estudiats des de metodologia qualitativa.
 • CE17: Conéixer i discutir sobre les metodologies i tècniques bàsiques d'investigació qualitativa en ciències socials, així com utilitzar algunes d'elles.
 • CE18: Conéixer i consultar les principals publicacions d'investigació qualitativa en l'àmbit de l'activitat física i l'esport.
 • CE19: Conéixer formes diferents d'anàlisi de dades qualitatives.
 • CE20: Conéixer programes d'anàlisi de dades qualitatives assistits per ordinador i utilitzar algun d'ells.
 • CE21: Conéixer i analitzar exemples d'investigació qualitativa en diversos contextos socials de l'àmbit de l'activitat física i l'esport, d'acord amb principis ètics d'investigació qualitativa.
 • CE22: Conéixer distintes formes de representació de les investigacions qualitatives i elaborar xicotets esborranys d'algunes d'elles.
 • CE23: Conéixer els principals models teòrics sobre entrenament que integren els distints àmbits implicats en el rendiment i la salut.
 • CE24: Identificar els factors determinants en la detecció de talents esportius.
 • CE25: Identificar i analitzar les principals línies d'investigació que en l'actualitat estan emprant l'exercici com a ferramenta de millora de la salut i el rendiment.
 • CE26: Aplicar investigació i dissenyar plans de treball en entorns reals d'entrenament i salut.
 • CE27: Saber el funcionament i utilitzar els principals mitjans tecnològics necessaris per a quantificar variables relacionades amb el rendiment i la salut.
 • CE28: Conéixer i aplicar dissenys d'investigació en un entorn de rendiment i de millora de la salut.
 • CE29: Conéixer i analitzar les tècniques de direcció, planificació i gestió estratègica de les entitats i servicis d'activitat física i esport.
 • CE30: Comprendre i analitzar la investigació en gestió esportiva que es realitza en distints contextos d'aplicació.
 • CE31: Conéixer i analitzar la investigació sobre les actituds dels consumidors i usuaris de servicis de l'activitat física i de l'esport.
 • CE32: Comprendre i analitzar la investigació educativa que es realitza amb distints grups socials i en distints contextos de l'activitat física i l'esport.
 • CE33: Conéixer els distints models i dissenys d'investigació en l'ensenyança de l'activitat física i l'esport.
 • CE34: Comprendre i analitzar la investigació en la formació del professorat i altres professionals de l'activitat física i l'esport.
 • CE35: Desenvolupar un treball d'investigació, on s'usen les ferramentes i coneixements adquirits al llarg del desenrotllament dels altres mòduls.
 • CE36: Buscar informació rellevant en les principals bases de dades científiques
 • CE37: Plantejar una pregunta d'investigació rellevant i que siga temporalment i econòmicament viable.
 • CE38: Triar la informació rellevant per a plantejar els objectius d'investigació i les hipòtesis més plausibles.
 • CE39: Conéixer els mecanismes ètics i legals que es deuen de complir en un treball d'investigació.
 • CE40: Emprar els mitjans i mètodes adequats per a respondre a la pregunta d'investigació.
 • CE41: Gestionar adequadament els recursos materials i personals de què es disposa.
 • CE42: Aprendre a relacionar-se amb altres col·legues del grup d'investigació i amb els participants en els estudis.
 • CE43: Analitzar i interpretar els resultats de la investigació realitzada.
 • CE44: Contrastar els propis resultats amb altres ja apareguts en la literatura científica amb anterioritat.
 • CE45: Escriure un text científic d'acord amb les distintes formes de representació existents en la investigació, exposar-ho i defendre-ho.