Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement Logo del portal

Si en el procediment d'admissió, i a la vista de la documentació aportada pel sol·licitant, la Comissió Acadèmica del Màster valora que no són suficients les competències adquirides en comunicació i periodisme,  l'alumne haurà de cursar els complements formatius que, a continuació, es descriuen. Concretament haurà de cursar, durant el primer semestre, fins a 10,5 crèdits de les següents assignatures dels plans d'estudi del Grau en Periodisme, que condensen els coneixements essencials que hauria de conéixer un estudiant que vaja a estudiar el Màster i que no haja cursat estudis específics de Periodisme, Comunicació o Publicitat i Relacions Públiques:

- Periodisme Digital (6 crèdits)

- Comunicació Política i Opinió Pública (4,5 crèdits)

L'assignació dels complements de formació necessaris per a cada perfil d'estudiant s'establirà de la manera següent:

- Els estudiants graduats o llicenciats en Periodisme, Comunicació Audiovisual o Publicitat i Relacions Públiques no necessiten cursar complements formatius.

- Els estudiants graduats o llicenciats en Sociologia, Ciències Polítiques, Dret o Psicologia necessiten cursar la matèria Periodisme Digital (6 crèdits).

- Els estudiants graduats o llicenciats en altres titulacions necessiten cursar les matèries de Periodisme Digital (6 crèdits) i Comunicació Política i Opinió Pública (4,5 crèdits) .