Docència del departament en Titols propis de Postgrau

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats habilita a les Universitats a impartir ensenyaments conduents a l’obtenció d’altres títols diferents dels títols oficials que són els que tenen reconeguda validesa en tot el territori de l’Estat.

En aquest sentit, el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials universitaris, senyala a la disposició addicional undècima que les universitats, en ús de la sua autonomia, podran impartir altres ensenyaments conduents a l’obtenció d’altres títols distints dels de grau, màster universitari i doctor.

L’expedició d’aquestos títols es realitza del mode que determina cada universitat, sense que la seua denominació ni el seu format puga induir a confusió amb els títols oficials.

En ús d’aquestes facultats la Universitat de València ha regulat els seus estudis propis de postgrau i especialització, i ha establert les diferents tipologies de títols en què s’estructura la seua oferta.

La normativa que regula a la Universitat de València els estudis propis de postgrau i especialització va ser aprovada per l’Acord 83/2007 del Consell de Govern, de 26 d’abril, modificat per l’Acord 98/2008 del Consell de Govern, de 27 de maig.

D’acord amb l’anterior, els títols, diplomes o certificats de la Universitat de València corresponents als estudis propis de postgrau poden ser:

  1. Màsters
  2. Diplomes de postgrau universitari
  3. Certificats de postgrau

Així mateix, els diplomes o certificats de la Universitat de València corresponents als estudis propis d'especialització poden ser:

  1. Diplomes d'especialització professional universitari
  2. Certificats d'especialització.

Així mateix, cal fer esment que aquestos estudis propis poden ser objecte de reconeixement, fins un 15% del total de crèdits del títol oficial, d’acord amb el que senyala el Reial Decret 1393/2007, sempre que la comissió de coordinació de màster informe favorablement la corresponent sol·licitud.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy