Logo UVGrau en Relacions Laborals i Recursos HumansFacultat de Ciencies Socials Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Ciències Socials

Web específica del grau: www.uv.es/graus/relacions-laborals

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 120

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 18

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1309

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
250

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
11,84 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS estudiants temps parcial/ 36 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Celia Fernández Prats

Coordinador/a de la titulació Ana Redondo Cano

Coordinador/a de pràctiques externes Ricard Calvo Palomares

Coordinador/a de mobilitat Fernando Fita Ortega

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Relacions Laborals i Recursos Humans té per objectiu l’adquisició de la formació necessària per a comprendre d’una forma integrada la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball humà, atenent les perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica. Així mateix, promou l’esperit crític davant els problemes socials i laborals, la responsabilitat i el sentit ètic per a l’aplicació i la defensa dels drets fonamentals, la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i els valors democràtics.

Informacions pràctiques:

El grau en Relacions Laborals i Recursos Humans permet col·legiar-se i exercir professionalment com a graduat o graduada social.

Els tres itineraris estan vinculats a les eixides laborals més comunes de la titulació i es desenvolupen en els àmbits següents: despatxos professionals de graduats i graduades socials; departaments de recursos humans o d'administració i direcció de personal en empreses i administracions públiques; assessories juridicolaborals; agències de desenvolupament local; serveis, departaments i centres vinculats al sistema autonòmic i nacional de treball, ocupació i seguretat social; programes i plans locals, autonòmics i nacionals vinculats a la implantació de polítiques laborals; centres i agències nacionals i internacionals de cooperació i desenvolupament; projectes i accions socials integrats en els diferents sistemes de benestar social, etc.

Per a assolir una major professionalització, la titulació integra les pràctiques en empreses i institucions i les relaciona amb els àmbits laborals abans esmentats, fet que facilita l'ocupació en acabar els estudis.