UVemprénUniversitat de València Logo del portal

La formació de nivell intermedi d'UVemprén Campus està orientat a l'estudiantat de grau, màster i doctorat de la Universitat de València de qualsevol titulació que estiga interesat en aprendre a emprendre i que tinga una idea de negoci o projecte que vullga millorar i desenvolupar. 

Els cursos objecte d'aquestes ajudes es faran al llarg del 2021 i dotaran de beques a l'alumnat que així ho sol·licite, per a eximir-los del pagament de les despeses associades a aquests. 

A causa de la situació sanitària derivada del COVID-19, la modalitat d'impartició és online i es farà ús de la plataforma d'aula virtual de la Universitat de València. L'assistència als cursos és obligatòria per a superar-los amb aprofitament. La no assistència podrà ser tinguda en compte per a l'admissió a altres cursos d'aquesta o altres convocatòries del programa UVemprén-CAMPUS. 

En finalitzar cadascun dels cursos s'emetrà certificat acreditatiu d'aprofitament  emès per l'òrgan convocant a les persones que hagen assistit a la totalitat de la sessió.

Curs acadèmic: Curs 2020/2021 - 2021/2022

Duració de curs : 20h

Matrícula: Gratuïta amb beca Santander

Participants: 40 (màxim) 

Modalitat: Online 

CONVOCATÒRIA

pdfBases de la Convocatòria

urlData publicació TAULER D'ANUNCIS DE LA UV: 24/03/2021

Resolució definitiva de persones beneficiàries (TAULER D'ANUNCIS DE LA UV 06/05/2021)

REQUISITS

Poden sol·licitar les 40 beques del curs de nivell intermedi, qualsevol persona titulada de la Universitat de València en els últims cinc cursos acadèmics, així com l'estudiantat matriculat en qualsevol grau, màster o doctorat oficial de la Universitat de València durant l'any 2021 i que tinguen una idea de negoci o projecte que vulguen millorar i desenvolupar.

SOL·LICITUDS

Termini de presentació: 26/04/2021

INSCRIPCIÓ

PROCEDIMENT. Has de seguir tots els passos:

1 Omplir el formulari

pdf 2 Sol·licitar la beca per ENTREU amb una instància general dirigida a la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit “UVemprén-CAMPUS-2021

instancia general - UVemprén CAMPUS

i adjuntar:

Formulari de sol·licitud: Annex II: Model de sol·licitud.