UV Gandia Logo del portal

Directrius generals de prevenció front la COVID 19

En aquest enllaç podreu trobar les directrius generals de prevenció i protecció enfront de la COVID 19 en el marc del Centre Internacional de Gandia de la UV.

És objecte d'aquesta Instrucció catalogar i establir les mesures preventives de caràcter general per a garantir la protecció adequada i homogènia de la comunitat universitària  enfront del risc d'exposició al coronavirus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 i fomentar unes condicions de treball de baixa probabilitat d’exposició, tot mantenint el servei. La Instrucció preveu l'adopció de mesures organitzatives i tècniques, de protecció personal i d'higiene individual.

Aquestes mesures són exigibles a totes les persones que conformen el Centre de Gandia de la UV: treballadores i treballadors, estudiantat, usuaris i empreses contractistes. El document té per objecte presentar les mesures orientades a minimitzar el risc de contagi en l’activitat ordinària del Centre Internacional de Gandia.

Totes les mesures es guien pel principi d’autoresponsabilitat, en virtut del qual totes les persones implicades han d’actuar sempre procurant evitar la transmissió del virus SARS-CoV-2 i desenvolupant una posició proactiva en aquest sentit. Amb aquesta finalitat, es posaran a la seua disposició els mitjans necessaris, amb un èmfasi especial en la presència de missatges i objectes de comunicació de fàcil comprensió.

A més, des del Centre Internacional de Gandia s'han elaborat protocols específics per atendre les distintes activitats. Protocols que es poden consultar a continuació: 

- PROTOCOL USUARIS FRONT A LA COVID19 PER A LES ACTIVITATS PRESENCIALS I CONFERÈNCIES. 

. PROTOCOL ESPECÍFIC DE L'ACTIVITAT DE IOGA FRONT A LA COVID 19

- PROTOCOL ESPECÍFIC PER A EIXIDES I VISITES GUIADES