University of Valencia logo Logo Department of Biochemistry and Molecular Biology Logo del portal

Contractació de post-doctorals

Procediment per a sol∙licitar l'adscripció al departament dels contractats post‐doctorals Ramón y Cajal, GenT, Juan de la Cierva i equivalents:

  1. Carta de presentació en el qual s'expresse la intenció de participar en la docència i en la dinàmica interna del de departament. És important que els contractats que s'incorporen siguen conscients de la funció docent i de gestió que es realitza en el Departament Universitari al qual desitgen adscriure's.
  2. Presentació d'un resum sobre la seua activitat docent, investigadora i de transferència. Aproximadament 5000 caràcters, inclosos espais.
  3. Currículum vitae complet.
  4. Entrevista presencial o telemàtica amb els membres de la Junta Permanent del Departament. Es tracta d'una entrevista i no un seminari, que pot ser presencial o telemàtica depenent del fet que el sol∙licitant puga trobar‐se a l'estranger. Entrevista a la qual podran assistir qualsevol membre del Departament, si així ho desitja.
  5. La Junta Permanent a la vista de la documentació i l'entrevista personal amb el candidat, proposarà al Consell del Departament una llista de candidats per a l'aprovació de la seua adscripció docent. Tota la documentació presentada pels candidats estarà disponible en el “Disc” del Departament perquè siga accessible a tots els membres.

A fi de poder convocar el Consell de Departament dins del termini i en la forma escaient, tot el procés anteriorment descrit haurà de finalitzar abans de 5 dies que finalitze el termini marcat per la Universitat de València per a la presentació de sol∙licituds a les convocatòries dels contractes postdoctorals.