Logo de la Universdad de Valencia Logo Campus de Ontinyent Logo del portal

Image de la noticia

Amb la finalitat d'estimular l’activitat docent i investigadora sobre temes relacionats amb la comarca de la Vall d’Albaida, la Fundació Universitària “Campus d'Ontinyent” convoca la tercera edició d’ajudes per a realitzar els Treballs de Fi de Grau (TFG) de les titulacions de grau que existeixen al Campus d’Ontinyent de la Universitat de València, les bases de les quals, són les següents:

1a. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

En aquesta convocatòria s’ofereixen 12 ajudes distribuïdes de la manera següent:

• Tres ajudes de 300€, per a realitzar el TFG del Grau en Administració i Direcció d'Empreses.

• Tres ajudes de 300€, per a realitzar el TFG del Grau en Mestre/a en Educació Infantil.

• Tres ajudes de 300€, per a realitzar el TFG del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

• Tres ajudes de 300€, per a realitzar el TFG del Grau en Infermeria.

BASES 3a EDICIÓ D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE FI DE GRAU (TFG) “FUNDACIÓ CAMPUS D’ONTINYENT”

BASES                               INSTANCIA

Amb la finalitat d'estimular l’activitat docent i investigadora sobre temes relacionats amb la comarca de la Vall d’Albaida, la Fundació Universitària “Campus d'Ontinyent” convoca la tercera edició d’ajudes per a realitzar els Treballs de Fi de Grau (TFG) de les titulacions de grau que existeixen al Campus d’Ontinyent de la Universitat de València, les bases de les quals, són les següents:

 

1a. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA

En aquesta convocatòria s’ofereixen 12 ajudes distribuïdes de la manera següent:

  • Tres ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Administració i Direcció d'Empreses.
  • Tres ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Mestre/a en Educació Infantil.
  • Tres ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
  • Tres ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Infermeria.

 

El tema de tots els TFGs que reben aquesta ajuda, haurà d’estar relacionat amb la comarca de la Vall d’Albaida. Els participants hauran de respondre de l'autoria, l'originalitat i el caràcter inèdit del treball presentat, assumint les responsabilitats que se'n deriven, si en I' elaboració es vulneren drets de propietat intel·lectual de tercers.

2a. REQUISITS

Podran optar al premi els i les estudiants matriculats al Campus d’Ontinyent de la Universitat de València, en la matèria de TFG en primera matrícula.

 

3a. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria es dirigiran al President de la Fundació i es presentarà en la Secretaria del Campus d’Ontinyent de la Universitat de València seguint el model d’instància que es podrà arreplegar a la Secretaria del Campus d’Ontinyent de la Universitat de València o també es podrà descarregar a les web de la Fundació Universitària (www.fundaciocampusontinyent.es) o en la del Campus d’Ontinyent (www.uv.es/ontinyent).

Les sol·licituds complimentades i signades es presentaran o bé presencialment a la Secretaria del Campus d’Ontinyent de la Universitat de València, o bé per correu electrònic a ontinyent@uv.es fins les 14 hores del divendres 17 de juny del 2022.

 

4a. DOTACIÓ

S’estableix per a aquesta convocatòria, com a màxim 12 ajudes de 300 € cadascuna distribuïdes segons especifica el punt 1.

 

5a. JURAT I RESOLUCIÓ

El Jurat estarà format pels membres del Consell de Direcció de la Fundació o persones en qui deleguen. Cap del membres del jurat pot ser tutor o tutora d’alguns dels TFG que es presenten.

El jurat té les màximes facultats per a interpretar aquestes bases i, fins i tot, té la potestat de declarar deserta les ajudes si estima que no s’adeqüen a l’objectiu d’aquestes ajudes. També, en el cas que en alguna titulació no arribe a les tres ajudes concedides, podrà destinar les ajudes no concedides d’una titulació a una altra si així ho estima convenient.

La seua resolució es comunicarà a les persones interessades (estudiant/a i tutor/a) i es publicarà en el tauló del Campus d’Ontinyent de la Universitat de València i en la web de la Fundació i del Campus.

El veredicte del jurat és inapel·lable i el fet de concórrer aquesta convocatòria representa el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases.

El fet d'haver sigut beneficiari de la concessió de les ajudes de TFG no implica cap tipus de relació laboral ni administrativa ambla Fundació.

 

 

6a. LLIURAMENT DEL TFG

Una vegada depositat el TFG, l’estudiant/a guardonat haurà d’enviar en format .pdf i .docx el TFG, per al qual s’ha concedit l’ajuda, així com el justificant d’haver realitzat el seu dipòsit a les direccions de correu electrònic: secretaria@fundaciocampusontinyent.es i ontinyent@uv.es

També a l’interior del TFG l’estudiant haurà de fer constar la llegenda:

Aquest TFG ha rebut, per a la seua realització, una ajuda de la Fundació Universitària “Campus d’Ontinyent” en l’edició de 2022”.

 

7a. PAGAMENT DE L’AJUDA

Una vegada es verifiquen els requisits especificats en el punt 6, des de la Secretaria de la Fundació es posaran en contacte amb els estudiants per a procedir al pagament de l’ajuda.

 

8a. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades facilitades seran tractades per la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA VALL D’ALBAIDA, d'acord amb el que es preveu en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar la seua sol·licitud d'ajuda per a la realització dels Treballs de Fi de Grau de les titulacions de Grau que existeixen al Campus d’Ontinyent , tramitis d'anàlisi i, en el seu cas, concessió, així com per a mantenir el contacte a l'efecte de formalització del tràmit. Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessen derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el consentiment explícit manifestat per Vostè mitjançant la formalització de la present sol·licitud. Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons Llei, o els necessaris per al desenvolupament o control de les finalitats esmentades. Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en Plaça Sant Domingo, 24 – 46870 Ontinyent (València) o en la següent adreça de correu electrònic: secretaria@fundaciocampusontinyent.es. En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documento que acrediti la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).