Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Anàlisi Matemàtica Logo del portal

El director o la directora del departament és elegit pel consell de departament i nomenat pel rector o la rectora.

Són competències del director o la directora del departament:

  • Exercir la representació del departament.
  • Dirigir, amb l’assistència de la junta permanent, la gestió ordinària del departament.
  • Coordinar i supervisar la docència, l’administració i els serveis del departament, executant i fent complir els acords del consell i, si s’escau, de la junta permanent.
  • Convocar el consell quan ho considere convenient i, en tot cas, quan ho sol·licite, si més no, un 20% dels seus membres.
  • Representar la Universitat de València, per delegació expressa del rector o la rectora, en qualsevol mena d’actes jurídics que afecten les activitats del departament.
  • En general, totes aquelles competències derivades de l’article 22 dels Estatuts de la Universitat de València, tret de les que es reserven expressament al consell o, si s’escau, a la junta permanent.

Direcció del departament

  • Director/a:

  

          Domingo García Rodríguez

          Tel. : 96 354 39 01

          E-mail: Domingo.Garcia@uv.es

       

  • Secretari/a:

          F. Javier Falcó Benavent

          Tel. :96 354 38 92

           E- mail: francisco.j.falco@uv.es