Logo de la Universitat de València Logo Departament de Comercialització i Investigació de Mercats Logo del portal

El consell és l’òrgan de govern del departament.

Competències del consell de departament:

 • Elaborar, aprovar i modificar el projecte de reglament de règim intern del departament.
 • Elegir el director o la directora i els membres de la junta permanent del departament.
 • Elegir els representants del departament en comissions del centre o de la Universitat.
 • Crear, si escau, les unitats docents del departament i elegir-ne els coordinadors o les coordinadores.
 • Proposar al Consell de Govern la creació de les seccions departamentals de centre i elegir-ne els directors o les directores.
 • Exigir responsabilitats als càrrecs o representants que elegesca i, si escau, revocar-los.
 • Emetre informe sobre les propostes de plans d’estudis en allò que faça referència als ensenyaments adscrits al departament, com també sol·licitar-ne la modificació.
 • Aplicar les directrius de la Universitat de València sobre política lingüística.
 • Emetre informe sobre les propostes d’organització del curs acadèmic elaborades pels centres.
 • Assignar al professorat les responsabilitats docents en cada curs acadèmic.
 • Formular la petició a la Universitat de València dels mitjans personals i materials necessaris per a l’execució del pla d’activitats del departament.
 • Supervisar, amb el respecte degut a la llibertat de càtedra, que els programes dels ensenyaments impartits pel departament s’adeqüen al que estableixen els plans d’estudis respectius.
 • Distribuir l’assignació pressupostària del departament.
 • Elaborar la memòria anual del departament.
 • Dirimir els conflictes que puguen sorgir en el si del departament, sense perjudici de recursos ulteriors.
 • Nomenar les comissions de departament que considere necessàries perquè l’assistesquen per al millor exercici de les seues competències.

El consell de departament s’ha de reunir almenys dues vegades en el curs acadèmic