Logo de la Universitat de València Logo Departament de Comptabilitat Logo del portal

•    Elaborar, aprovar i modificar el projecte de reglament de règim intern del departament.
•    Elegir el director o la directora i els membres de la junta permanent del departament.
•    Elegir els representants del departament en comissions del centre o de la Universitat.
•    Crear, si escau, les unitats docents del departament i elegir-ne els coordinadors o les coordinadores.
•    Proposar al Consell de Govern la creació de les seccions departamentals de centre i elegir-ne els directors o les directores.
•    Exigir responsabilitats als càrrecs o representants que elegesca i, si escau, revocar-los.
•    Emetre informe sobre les propostes de plans d’estudis en allò que faça referència als ensenyaments adscrits al departament, com també sol·licitar-ne la modificació.
•    Aplicar les directrius de la Universitat de València sobre política lingüística.
•    Emetre informe sobre les propostes d’organització del curs acadèmic elaborades pels centres.
•    Assignar al professorat les responsabilitats docents en cada curs acadèmic.
•    Formular la petició a la Universitat de València dels mitjans personals i materials necessaris per a l’execució del pla d’activitats del departament.
•    Supervisar, amb el respecte degut a la llibertat de càtedra, que els programes dels ensenyaments impartits pel departament s’adeqüen al que estableixen els plans d’estudis respectius.
•    Distribuir l’assignació pressupostària del departament.
•    Elaborar la memòria anual del departament.
•    Dirimir els conflictes que puguen sorgir en el si del departament, sense perjudici de recursos ulteriors.
•    Nomenar les comissions de departament que considere necessàries perquè l’assistesquen per al millor exercici de les seues competències.
•    Elaborar la fitxa tècnica o les línies generals del programa de cadascuna de les assignatures que impartesca el departamento.
•    Totes aquelles que li reserven els Estatuts i aquest reglament.