Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Física i Esportiva Logo del portal

El Departament

Els departaments són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d’acord amb la programació de la Universitat, fomentar la investigació i les altres activitats universitàries referents a una àrea de coneixement o conjunt d’àrees, l’afinitat o relació de les quals en justifique l’agrupament des d’un punt de vista acadèmic i amb criteris d’eficàcia i eficiència.

És funció del departament:

  • Assignar i coordinar la docència dels ensenyaments que tinguen encomanats, d’acord amb la programació del centre o centres on s’imparteixen, i formular propostes per a l’elaboració d’aquesta programació.
  • Vetllar pel compliment de les obligacions del personal del departament.
  • Promoure i coordinar el desenvolupament de projectes d’investigació.
  • Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores dels seus membres, així com a totes aquelles que pretenguen millorar la qualitat dels serveis que ofereix el departament.
  • Organitzar i desenvolupar estudis de postgrau i cursos d’especialització en l’àrea o les àrees de coneixement de la seua competència.
  • Vetllar pel compliment de les previsions de la docència en valencià establertes en l’oferta de curs acadèmic.
  • Administrar l’assignació pressupostària.
  • Fomentar i dur a terme activitats de col·laboració de la Universitat de València amb organismes públics o privats en l’àmbit de la seua competència.
  • Participar en el procés de selecció del personal que ha de desenvolupar les seues tasques en el departament,  ajustant-se a les normatives reguladores vigents.

Història del Departament d'Educació Física i Esportiva

El Departament d'Educació Física i Esportiva de la Universitat de València, està adscrit a la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

Aquest Departament es va constituir com a tal el 23 de febrer de 1.999.

Així mateix, el Departament d'Educació Física i Esportiva, està format per 25 professors a temps complet , 27 professors a temps parcial i 6 entre becaris i personal d'investigació, adscrits a l'àrea de coneixement de Educació Física i Esportiva