University of Valencia logo Logo Department of Physical and Sports Education Logo del portal

El Departament

Els departaments són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d’acord amb la programació de la Universitat, fomentar la investigació i les altres activitats universitàries referents a una àrea de coneixement o conjunt d’àrees, l’afinitat o relació de les quals en justifique l’agrupament des d’un punt de vista acadèmic i amb criteris d’eficàcia i eficiència.

És funció del departament:

  • Assignar i coordinar la docència dels ensenyaments que tinguen encomanats, d’acord amb la programació del centre o centres on s’imparteixen, i formular propostes per a l’elaboració d’aquesta programació.
  • Vetllar pel compliment de les obligacions del personal del departament.
  • Promoure i coordinar el desenvolupament de projectes d’investigació.
  • Donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores dels seus membres, així com a totes aquelles que pretenguen millorar la qualitat dels serveis que ofereix el departament.
  • Organitzar i desenvolupar estudis de postgrau i cursos d’especialització en l’àrea o les àrees de coneixement de la seua competència.
  • Vetllar pel compliment de les previsions de la docència en valencià establertes en l’oferta de curs acadèmic.
  • Administrar l’assignació pressupostària.
  • Fomentar i dur a terme activitats de col·laboració de la Universitat de València amb organismes públics o privats en l’àmbit de la seua competència.
  • Participar en el procés de selecció del personal que ha de desenvolupar les seues tasques en el departament,  ajustant-se a les normatives reguladores vigents.

Història del Departament d'Educació Física i Esportiva

El Departament d'Educació Física i Esportiva de la Universitat de València, està adscrit a la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

Aquest Departament es va constituir com a tal el 23 de febrer de 1.999.

Així mateix, el Departament d'Educació Física i Esportiva, està format per 25 professors a temps complet , 27 professors a temps parcial i 6 entre becaris i personal d'investigació, adscrits a l'àrea de coneixement de Educació Física i Esportiva