Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Biomedicina i Farmàcia Logo del portal

Interès acadèmic i científic

La salut dels ciutadans sempre ha estat un dels objectius principals i ineludibles de qualsevol societat o país. No hi ha dubte que millorar la manera com s'aborden les diferents teràpies i tractaments farmacològics que requereixen els pacients, hi contribueix en gran mesura, a aquest objectiu. De la mateixa manera, és molt important augmentar els avanços científics en el coneixement de les malalties, els mètodes per al seu diagnòstic i, sobretot, la introducció al mercat de nous medicaments que poden realitzar les empreses farmacèutiques.

Constitueix la base d'aquests avanços la recerca biomèdica, que l’han de realitzar investigadors i científics adequadament formats, i, com que la Universitat és l'única institució responsable de la formació de postgrau, en aquest programa de doctorat es planteja la formació d'investigadors i científics en l'àmbit del medicament que puguen posteriorment augmentar la massa crítica d'investigadors a la universitat o als centres de recerca biomèdica públics o privats, en els cossos tècnics i científics de l'administració sanitària autonòmica, nacional i internacional, així com als departaments de recerca, desenvolupament i innovació de les companyies farmacèutiques.

D'altra banda, els factors que acompanyen el desenvolupament de nous fàrmacs i medicaments fan que en ocasions la informació que n’hi ha arribe a la societat mediatitzada o, si més no, esbiaixada. Així, doncs, són els professionals de l'àrea de la salut que treballen en entitats públiques els que poden actuar de manera independent, proporcionant la informació adequada per a la correcta formació de futurs professionals, i alhora inculcant-los la capacitat de cribrar, seleccionar i destriar per poder arribar a aplicar amb bon criteri (ús racional) la pauta assistencial més adient a cada cas.

És a partir d’aquesta necessitat de formar especialistes en el medicament que s'ha elaborat aquest programa de doctorat en “Biomedicina i Farmàcia”. El programa sorgeix de la fusió dels programes de doctorat “Farmacologia”, amb Menció de Qualitat, i “Tecnologia Farmacèutica” (RD.778/1998). El programa de doctorat en “Farmacologia” va obtenir la Menció de Qualitat l'any 2004, i es renova cada any.

La Universitat de València - Estudi General imparteix, ininterrompudament fins a l'actualitat, el programa de doctorat “Biomedicina i Farmàcia” des de l'any 2006-2007, amb Menció de Qualitat (RD 56/2005). Aquest programa ha obtingut recentment la Menció cap a l'Excel·lència (2012).

Interès professional

El programa de doctorat en “Biomedicina i Farmàcia” s'ha dissenyat segons les necessitats de formació exposades, i es dirigeix a un col·lectiu integrat no solament per estudiants que podrien millorar les seues expectatives per aconseguir la seua primera feina en recerca farmacològica o en el medi assistencial, sinó també a professionals necessitats de formació en aquest camp. De fet, els grups de possibles estudiants que es preveuen són:

 • Graduats ja inserits en el mercat laboral, no solament de la Comunitat Valenciana sinó de qualsevol altre país europeu, americà o asiàtic.
 • Graduats, no solament d'alguna universitat de la Comunitat Valenciana, sinó també d'Espanya i d'Amèrica Llatina, fonamentalment. Encara que el grau faculta per exercir una activitat professional, no hi ha una especialitat que cobrisca la formació que l'estudiant obté amb aquest doctorat.
 • raduats en fase d'especialització en les institucions sanitàries, a través del MIR, FIR, ja que aquesta formació que s'obté amb el doctorat en “Biomedicina i Farmàcia” complementa la que s'obté durant el període d'especialització.

El grau d'interès que ha suscitat el doctorat en “Biomedicina i Farmàcia” durant els últims anys es reflecteix en l'elevat nivell d'acceptació que té. En les cinc edicions acabades s'han elaborat una mitjana de 10 tesis doctorals per curs acadèmic, xifra que esperem que es mantinga o que fins i tot s'incremente els pròxims anys.

S'ha de ressaltar que la procedència dels estudiants no és només de la Comunitat Valenciana, el nostre principal àmbit d'actuació, sinó també de la resta de comunitats autònomes, d’Amèrica Llatina i d’Europa, cosa que posa en evidència el seu caràcter multicultural i d’àmbit internacional.

El programa sorgeix de la fusió dels programes de doctorat en “Farmacologia”, amb Menció de Qualitat, i en “Tecnologia Farmacèutica” (RD.778/1998). El programa de doctorat en “Farmacologia” va obtenir la Menció de Qualitat l'any 2004, i es renova cada any.

La Universitat de València - Estudi General imparteix, ininterrompudament fins a l'actualitat, el programa de doctorat “Biomedicina i Farmàcia” des de l'any 2006-2007, amb Menció de Qualitat (RD 56/2005). Aquest programa ha obtingut recentment la Menció cap a l'Excel·lència (2012).

El programa ha tingut una gran demanda per part dels estudiants de la Universitat de València, provinents de diferents titulacions, majoritàriament de Medicina, Farmàcia i Biologia. A continuació s'indica el nombre de tesis inscrites i defensades els últims anys, que són de mitjana unes 8 o 10. Aproximadament el 20% de les tesis defensades han estat doctorats europeus.

El programa de doctorat en “Biomedicina i Farmàcia” presenta una rica i variada oferta de línies de recerca. Se’n relacionen algunes en què s'han presentat tesis doctorals els últims 5 anys.

Línies de recerca

 • Obtenció de molècules bioactives.
 • Mecanismes d'acció i efectes dels fàrmacs.
 • Teràpia gènica.
 • Farmacologia de la inflamació.
 • Farmacologia de l'aparell respiratori.
 • Farmacologia gastrointestinal.
 • Farmacologia cardiovascular.
 • Farmacologia clínica.
 • Farmacoepidemiologia.
 • Ús racional del medicament.
 • Atenció farmacèutica.
 • Biofarmàcia.
 • Farmàcia assistencial.
 • Farmacocinètica.
 • Farmacoeconomia i gestió farmacèutica.
 • Formulació, elaboració i control de medicaments i cosmètics.
 • Història de la farmàcia.
 • Legislació sanitària i bioètica.

El doctorat en “Biomedicina i Farmàcia” comporta la formació avançada en els mètodes i les tècniques de recerca corresponents a les àrees de coneixement de Farmacologia i Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. El seu objectiu final és la defensa d'una tesi doctoral i l'obtenció del títol de doctor.

El programa de doctorat ha estat distingit amb la Menció de Qualitat, que concedeix el Ministeri d'Educació i Ciència (MCD 2006-00487 RD 56/2005, renovada fins al curs 2010-2011). A més d'un referent de garantia de qualitat, la Menció dóna accés als programes nacionals de subvencions i ajudes de promoció de l'ensenyament superior i la recerca científica.

El programa de doctorat té en compte el principi d'igualtat entre dones i homes. El programa té com a finalitat formar investigadors en els diferents camps de l'atenció farmacèutica, la biofarmàcia, la farmacocinètica, la farmacoeconomia i gestió farmacèutica, la farmacoepidemiologia, la farmacognòsia, la farmacologia, la legislació sanitària i bioètica, la tecnologia farmacèutica i l’ús racional del medicament. El programa pretén familiaritzar el doctorand en el maneig dels mètodes habituals en aquests camps i, més específicament, en els mètodes directament relacionats amb la recerca associada a la seua tesi doctoral. Amb tot això, els objectius generals del programa de doctorat en “Biomedicina i Farmàcia” són:

 • Obtenir les habilitats necessàries per al treball de laboratori i la utilització de l'instrumental científic.
 • Adquirir les destreses adequades per plantejar un disseny experimental i desenvolupar-lo adequadament.
 • Analitzar els resultats obtinguts, formular hipòtesis raonables i tenir la capacitat de discutir-les.
 • Manejar correctament les fonts bibliogràfiques, i desenvolupar el necessari esperit crític amb què analitzar i avaluar l'abundant informació que n’hi ha en les publicacions científiques.
 • Conèixer els avanços en recerca i en ús racional del medicament.

La Universitat de València ha anunciat la creació d’una escola de doctorat.