Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia Logo del portal

Criteris específics d'admissió Programa de Doctorat Dret, Ciència Política i Criminologia

BAREM D'ADMISSIÓ (CRITERIS DE VALORACIÓ)

En el cas que les sol·licituds presentades superen el nombre de places oferides, es prioritzaran aquestes sol·licituds conforme als següents criteris de valoració:

CRITERIS DE VALORACIÓ -----------------------------------------   Punts


1.- Qualificació mitjana en grau en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració o Criminologia --- fins a 4 punts


2.- Qualificació mitjana en grau en estudis de l'àrea de Ciències Socials o Econòmiques --- fins a 3 punts


3.- Qualificació mitjana en altres graus ---  fins a 2 punts


4.- Qualificació mitjana en llicenciatura en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració o Criminologia --- fins a 10 punts


5.- Qualificació mitjana en llicenciatures de la branca de Ciències Socials  ---  fins a 8 punts


6.- Qualificació mitjana en altres llicenciatures ---   fins a 6 punts


7.- Qualificació mitjana en postgrau en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració o Criminologia  --- fins a 6 punts


8.- Qualificació mitjana en altres postgraus --- fins a 4 punts


9.- Experiència acadèmica docent i professional --- fins a 3 punts


10.- Experiència investigadora --- fins a 3 punts


11.- Acreditació del gaudi d'una beca de formació predoctoral (FPI, FPU, VAL I+d, Atracció de Talent, etc.) --- fins a 2 punts


12.- Altres mèrits (amb especial consideració del coneixement d'idiomes que s'acredite) --- fins a 2 punts


 

Les sol·licituds es classificaran segons la modalitat d'estudis que el sol·licitant preferisca, bé a temps parcial, bé a temps complet, adjudicant-se després en funció del nombre de places assignades a cada modalitat (30 a temps parcial, 20 a temps complet). El barem abans referit s'aplicarà sempre que en qualsevol d'ambdues modalitats, el nombre de sol·licituds supere al nombre de places oferides.

CRITERIS ADMISSIÓ CURS 2021/2022

APARTAT 9: Experiència docent i professional [1] (Fins 3 punts)

 • L’experiència docent: fins a 2 punts. (L'experiència docent es computa a 0,2 punts per curs complet com a PDI).
 • Experiència professional de contingut jurídic, criminològic o politològic: fins a 2 punts. (L'exercici professional de contingut
  jurídic, politològic o criminològic es computa a 0,2 punts per any complet treballat i 0.1 punts per any en cas de dedicació a temps parcial
  o amb contingut només parcialment jurídic, criminològic o politològic).
 • -La puntuació màxima una vegada sumades la puntuació per experiència docent i la puntuació per professional: 3 punts

APARTAT 10: Experiència investigadora [2](Fins 3 punts)

 • Es valora 0,25 punts per cada any de pertinença a un grup d’investigació.
 • Es valoren publicacions fins a 3 punts (El màxim per cada article o capítol de llibre acreditat serà de 0,5 punts) (El màxim per cada monografia acreditada serà de 1 punt)[3]
 • Se valoren les aportacions en congressos, seminaris i jornades de investigació fins un màxim de 1 punt. (Cadascuna de les aportacions puntuarà fins un màxim de 0,25 punts) (La mera assistència a congressos, seminaris i jornades de investigació no puntua en aquest apartat) [4]

APARTAT 11: Beca predoctoral

 • La puntuació pot variar en funció de la durada de les beques. La màxima puntuació (2) s'obté amb la beca de 3 anys.

APARTAT 12: Altres mèrits

 • Idiomes:
  • B2: 1 punt
  • C1: 1,2 punts
  • C2: 1,5 punts
 • Títols propis (600 hores o superior): 2 punts
 • Títols propis ( de 180 a 599 hores): 0,75
 • Premi Extraordinari Màster: 0,5
 • Premi Extraordinari Llicenciatura: 0,5
 • Beca col·laboració: 0,2
 

[1] Els mèrits relatius a l’experiència professional s’acrediten de manera específica mitjançant la presentació de informe de vida laboral, certificat de col·legiació en col·legis professionals. Acord CAPD 5 de octubre de 2018. Acord CAPD 15 de maig 2020.

[2] Els mèrits relatius a l’experiència investigadora, particularment les publicacions, s’acrediten de manera específica aportant còpia del índex, de la primera i última pàgina i del ISSN o ISBN de la publicació; DOI.

[3] Acord CAPD 5 de octubre 2018.

[4] Acord CAPD 5 de octubre 2018.