Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Finances i Economia Quantitatives Logo del portal

Presentació

El Doctorat sorgeix com la fusió de dos doctorats distingits amb la Menció de Qualitat pel Ministeri d'Educació (Doctorat Banca i Finances Quantitatives i Doctorat Economic Analysis and Policies). El Programa de Doctorat és Inter Universitari (Universitat Complutense de Madrid, Universitat de Castella-la Manxa, Universitat de València, Universitat del País Basc). Dins de l'activitat acadèmica dels departaments participants en el programa es realitzen periòdicament tant seminaris com cursos d'investigació en el que els estudiants de Doctorat han d'acudir com a part de la seua formació investigadora.


Entitats col·laboradores: Ahorro Corporación Financera, SV, SA Bilbao Bizkaia Kutxa BBK Gestió, SGIIC, SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA) Intermoney Valora Consulting, SA Serfiex, Serveis Financers Experimentals, SA Banc Sabadell, SA Fundació de Caixes d'Estalvis (FUNCAS ) Consulnor Serveis Financers SV, SA.

 

Competències de la titulació: 

  • Comprensió Sistemàtica de l'anàlisi econòmic i el domini de les tècniques e instruments necessaris per a realitzar aportacions que suposin avanços en el coneixement de la realitat econòmica.
  • Capacitat de crear, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés d'investigació en economía amb serietat acadèmica.
  • Contributió original que amplie les fronteres del coneixement en el camp de l'economía del que, almenys, part mereixi la publication referenciada un nivell nacional o internacional.
  • Anàlisi crític, avaluació i síntesi d'idees noves i complexes en el camp de l'economia.
  • Comunicació amb els amics, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre el seu camp de coneixement.
  • Foment, en contextos acadèmics i professionals, de l'avanç científic desenvolupat en el camp de l'economía.


Nivell de qualificació

Aquest títol té reconegut el nivell 4 del marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) i es correspon amb el nivell 8 del Marc Europeu de Qualificacions (EQF), d'acord amb el que estableix el Reial Decret 22/2015, de 23 de gener (BOE 2015.02.07).