Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Física Logo del portal

Els premis extraordinaris de doctorat han de premiar les tesis doctorals de qualitat excepcional d'acord als mèrits al·legats. Només es valoraran els mèrits que els i les sol·licitants hagen al·legat i acreditat i s'hagen assolit entre l'1 d'octubre del curs en què el candidat es va matricular en el programa de doctorat i en què ha obtingut el grau de Doctor, fins al 30 de setembre del curs acadèmic anterior al de la convocatòria, i en tot cas fins al 30 de setembre del curs acadèmic següent al de la lectura de la tesi doctoral.

Es podrà atorgar cada curs acadèmic almenys un premi extraordinari per àrea, sempre que en el període corresponent s'hi hagen defensat i aprovat, com a mínim, deu tesis.

La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol dels dos cursos acadèmics posteriors al de la defensa de la tesi.

En l'avaluació dels candidats i les candidates es tindrà en compte:

  1. La tesi doctoral i les circumstàncies especials que hagen pogut donar-se en la seua realització.
  2. Les publicacions en les quals apareguen els resultats de la tesis doctoral.
  3. Altres mèrits relacionats directament amb la tesis doctoral.

La valoració dels mèrits dels candidats i les candidates es realitzarà d'acord amb el barem que el Consell de Govern, a proposta de la comissió competent en matèria de doctorat estableixi abans de la convocatòria dels premis.

Normativa reguladora