Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Física Logo del portal

L’objectiu general d’aquest programa de doctorat és proporcionar una formació sòlida, de caràcter fonamental, en física que cobrisca tant els aspectes científics de base com els més pràctics i tecnològics. Amb caràcter general, els estudis d’aquest doctorat faculten per a l’exercici professional especialitzat, habiliten per a la investigació bàsica i/o aplicada en física i en camps científics transversals afins, tant en el sector públic com en el privat, i acreixen la formació per a la docència en els seus diferents nivells, especialment l’universitari. Aquests objectius se centren especialment en les àrees científiques d’Astronomia, Astrofísica, Física Nuclear, Física de Partícules Elementals, Òptica, Fotònica, Física de Materials i Física Teòrica.

El Programa té una fase docent i una fase d’investigació. El Màster en Física Avançada de la Universitat de València és la fase docent d’aquest programa de doctorat.
El període d’investigació consisteix en la realització d’un projecte de tesi doctoral. Inclou una activitat docent reglada, complementària del període de formació, que s’estructura en seminaris (vegeu Activitats Formatives).

El Programa Oficial de Postgrau (POP) de Física té l’origen històric en la fusió de dos programes de doctorat, el de Física Teòrica, Nuclear i Astrofísica, amb Esment de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència des de l’any 2003 (MCD2003-00036), i el de Fotònica: fonaments i dispositius, amb Esment de Qualitat des de 2004 (MCD2004-00158).

El programa resultant, Programa Oficial de Postgrau de Física, va ser distingit amb l’Esment de Qualitat pel Ministeri d’Educació i Ciència el 2006 (MCD2006-00575) i l’ha renovat fins al curs 2011/12 (BOE 12/11/2008).

En l’actualitat, posseeix l’Esment cap a l’Excel·lència (MEE2011-0010), concedida pel Ministeri d’Educació per als cursos 2011-12, 2012-13 i 2013-14.

Des d’un punt de vista normatiu, els programes de doctorat de Física Teòrica, Nuclear, i Astrofísica i de Fotònica: fonaments i dispositius obeïen al Reial Decret 778/1998. El Programa Oficial de Postgrau de Física resultant es regia pel Reial Decret 56/2005. Aquest programa es va adaptar a la normativa del Reial Decret 1393/2007 i posteriorment al Reial Decret 99/2011. Partint d'aquesta última normativa es va formular la verificació dels nostres estudis, que va quedar aprovada per la ANECA el passat 6 de Juny de 2013.