Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Física Logo del portal

La Comissió de Coordinació de Doctorat (CCD) i el seu president assumeixen les funcions de garantia de la qualitat del programa. Aquest control s’exerceix per tres vies diferents:

  • L’existència d’una llista de línies d’investigació en què es pot realtizar una tesi doctoral. Aquesta llista és revisada anualment per la CCD.
  • L’existència d’una llista de doctors que poden dirigir una tesi doctoral. Aquesta llista és revisada anualment per la CCD.
  • L’anàlisi de l’activitat dels estudiants en els cursos de doctorat que segueixen

És obligatori cursar un mòdul formatiu de tres crèdits. Es considera que el mòdul està aprovat quan l’estudiant aprova dues de les activitats formatives que l’integren, les quals han de sumar un mínim de tres crèdits.

Les activitats formatives tenen la finalitat de mantenir actualitzats els coneixements dels estudiants que desitgen fer tasques d’investigació a l’efecte d’escriure una tesi doctoral, així com de complementar la formació que ja tenen. Cada any s’establirà el contingut de cadascun d’aquests mòduls d’acord amb les necessitats de formació especialitzada dels estudiants matriculats i tenint en compte les perspectives de participació de professors convidats al programa així com les disponibilitats del professorat del programa de doctorat. D’acord amb el director o codirectors de tesi, l’estudiant podrà triar algun d’aquests mòduls de caràcter supradepartamental. Abans de l’aprovació del dipòsit de la tesi serà obligatori que el doctorand n’aprove almenys un d’ells.

La CCD podrà convalidar algun d’aquests mòduls o part d’algun mòdul amb la participació en escoles o tallers d’especialització, l’assistència a altres cursos o la realització d’altres activitats que a parer de la CCD puguen ser qualificades d’equivalents. La sol·licitud de convalidació haurà de ser presentada per l’estudiant interessat i tenir l’aprovació del director de tesi.