Facultat de Ciències BiològiquesUniversitat de ValènciaGrau en Biològiques Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències

Centre on s'imparteix: Facultat de Ciències Biològiques

Web específica del grau: www.uv.es/graus/biologia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 120

Matèries optatives: 48

Pràctiques externes: ------

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1106

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
128

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
17,34 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Ana Pérez del Olmo

Coordinador/a de la titulació Ana Pérez del Olmo

Coordinador/a de pràctiques externes Carlos García Ferris

Coordinador/a de mobilitat Begoña Renau Morata

Interès acadèmic, científic o professional:

L’objectiu d’aquest títol és la formació de professionals en l’àmbit de la biologia amb una base àmplia i generalista de coneixements i amb una formació experimental sòlida que garantisca l’adquisició de les competències necessàries per a l’exercici professional. Atès el caràcter científic dels estudis de biologia, se’n considera un objectiu prioritari l’adquisició d’una actitud científica en la interpretació del nostre entorn, que genere professionals amb una visió general del paper de la ciència en la societat actual.

Informacions pràctiques:

La realització conjunta de pràctiques de camp i de laboratori en diverses assignatures dóna a l'alumnat una visió completa i complexa dels nivells d'organització dels éssers vius. L’optativitat està relacionada amb les eixides professionals més habituals: la conservació de la biodiversitat i l'orientació sanitària i biomèdica. Per a fer el treball de fi de grau cal haver superat almenys 150 crèdits, inclosos els 60 bàsics, i estar matriculat de totes les assignatures necessàries per a terminar el grau. El treball de fi de grau pot ser un treball d'investigació, un treball científic de caràcter teòric o qualsevol altra modalitat relacionada amb la titulació que la comissió de treball fi de grau estime oportuna.