Facultat de Ciències BiològiquesUniversitat de ValènciaGrau en Biològiques Logo del portal

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Adaptació al Grau en Biologia

  •  

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Biologia (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Matemàtiques Troncal Formació bàsica Matemàtiques I
Bioestadística Troncal Formació bàsica Matemàtiques II
Bioquímica Troncal Obligatori Bioquímica
Introducció a la Història del Pensament Biològic Obligatori Formació bàsica Biologia, universitat i societat
Química per a les Ciències Biològiques Troncal Formació bàsica Química
Física dels Processos Biològics Troncal Formació bàsica Física
Geologia per a les Ciències Biològiques Obligatori Formació bàsica Geologia
Citologia i Histologia Vegetal i Animal Troncal Formació bàsica Estructura de la cèl*lula
    Obligatori Biologia cel*lular i tissular
Genètica Troncal Obligatori Genètica
Zoologia Troncal Obligatori Zoologia
Botànica Troncal Obligatori Botànica
Introducció a la Teoria de l'Evolució Obligatori Obligatori Processos i mecanismes evolutius
Fisiologia Animal Troncal Obligatori Fisiologia animal
Fisiologia Vegetal Troncal Obligatori Fisiologia vegetal
Ecologia Troncal Obligatori Ecologia
Microbiologia Troncal Obligatori Microbiologia
Disseny i Anàlisi Estadística d'Experiències Troncal Obligatori Experimentació integrada en biologia
Biogeografia Optatiu Optatiu Biogeografia
Biologia del Desenvolupament Optatiu Obligatori Biologia del desenvolupament
Etologia Optatiu Optatiu Etologia
Paleontologia Optatiu Obligatori Paleontologia
Activitats Formatives Externes Optatiu Obligatori Pràctiques externes
Biologia de la Conservació d'Espècies Vegetals Optatiu Optatiu Biologia de la conservació
Geobotànica Optatiu Optatiu Geobotànica
Biologia Marina Optatiu Optatiu Biologia marina
Microorganismes i Malaltia Optatiu Optatiu Patògens i malalties
Introducció a la Bioquímica Clínica Optatiu Optatiu Bioquímica clínica
Fisiologia de la Regulació Animal Optatiu Optatiu Endocrinologia i reproducció
Genètica Humana Optatiu Optatiu Genètica humana
Immunologia Optatiu Optatiu Immunologia
Neurobiologia Funcional Optatiu Optatiu Neurobiologia
Enginyeria Genètica Optatiu Obligatori Mètodes moleculars en biologia