Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen les beques Manuela Solís per a la realització d'estudis universitaris en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià i d'estudis d'Ensenyaments Artístics Superiors durant el curs acadèmic 2023-2024.

Persones beneficiàries i estudis compresos:

1. Podran ser persones beneficiàries l’estudiantat que realitze els estudis següents, en modalitat docent presencial:

a) Ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior conduents a títols oficials de grau, en alguna de les universitats del Sistema Universitari Valencià.

b) Màsters habilitants en alguna de les universitats del Sistema Universitari Valencià. S’entén per màster habilitant el títol de postgrau que habilita per a l’exercici de les professions regulades, entenent per estes els oficis per a l’exercici dels quals es requerix estar en possessió d’un determinat títol acadèmic.

c) Títols de grau en ensenyaments artístics superiors en els centres superiors d’ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana.

2. No s’inclouen en esta convocatòria beques per a la realització dels estudis de màster universitari no habilitant, màster en ensenyaments artístics, tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització ni estudis conduents a l’obtenció de títols propis de les universitats o dels centres d’ensenyaments artístics superiors.

EL TERMINI DE SOL·LICITUDS ÉS DEL 9 DE MAIG AL 10 DE JUNY DE 2024

 

Per a més informació, pregunta'ns:

Enllaç a tiqueting: consultes sobre beques

Beques