Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Perfil d’ingrés

Perfil d’ingrés:

El Grau en Filologia Catalana s’adreça a estudiants amb un especial interès per la llengua, la cultura i la literatura catalanes. En aquest sentit, és recomanable que els estudiants de nou ingrés tinguen uns coneixements bàsics en ciències humanes i en ciències socials, així com una bona disposició per al raonament lògic i el pensament crític. L’objectiu general del títol consisteix a desenvolupar al llarg dels estudis diferents capacitats que permeten als estudiants adquirir una formació filològica.

És molt recomanable que els estudiants de nou ingrés tinguen les capacitats i els coneixements bàsics següents:

·       Capacitat d’expressió i comprensió oral i escrita

·       Capacitat de treball autònom i en grup

·       Capacitats de relació de conceptes, d'anàlisi i de síntesi

·       Capacitat de memorització

·       Hàbits de lectura i curiositat intel·lectual

·       Interès i curiositat per les llengües i les literatures

·       Coneixements de la normativa de la llengua catalana

·       Coneixements generals de la literatura catalana

·       Coneixements de llengües estrangeres

·       Coneixements d’eines d'informàtica bàsica