Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Filologia Catalana(Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Llengua Espanyola Obligatori Formació bàsica Norma i ús correcte de l'espanyol
Alemany (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua alemanya 1
Francès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua francesa 1
Àrab (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua àrab 1
Anglès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua anglesa 1
Italià (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua italiana 1
Portuguès (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua portuguesa 1
Rus (Segona Llengua) I Troncal Optatiu Llengua russa 1
Llatí Troncal Formació bàsica Llatí 1
Formació Bàsica en Llengua Catalana Obligatori Obligatori Fonètica i fonologia catalanes
Formació Bàsica en Llengua Catalana Troncal Formació bàsica Llengua catalana
Literatura Catalana Contemporània Obligatori Obligatori Literatura catalana contemporània
Literatura Catalana Contemporània Troncal Obligatori Gèneres contemporanis I
Teoria de la Literatura Troncal Formació bàsica Teoria de la literatura
Literatura Alemanya Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): alemanya
Literatura Francesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): francesa
Literatura Àrab Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): àrab
Literatura Anglesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): anglesa
Literatura Italiana Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): italiana
Literatura Portuguesa Troncal Optatiu Literatura (2a llengua): portuguesa
Literatura Russa Troncal Optatiu Literatures eslaves
Literatura Espanyola Optatiu Optatiu Llegir els clàssics espanyols
Introducció a la Literatura Catalana Medieval Obligatori Obligatori Literatura catalana medieval i moderna
Introducció a la Literatura Catalana Medieval Troncal Obligatori Literatura catalana medieval I
Introducció a la Sintaxi Catalana Obligatori Obligatori Sintaxi catalana
Introducció a la Sintaxi Catalana Troncal    
Sintaxi Catalana Troncal    
Introducció a l'Anàlisi de la Narrativa i la Poesia Catalanes Obligatori Obligatori Anàlisi i crítica de la narrativa catalana
    Obligatori Anàlisi i crítica de la poesia catalana
Lingüística Troncal Formació bàsica Lingüística
Introducció a l'Anàlisi del Teatre Català Obligatori Obligatori Anàlisi i crítica del teatre català
Història del Pensament Filosòfic i Científic Optatiu Formació bàsica Introducció a la filosofia del llenguatge
Àrab (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua àrab 3
Italià (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua italiana 3
Portuguès (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua portuguesa 3
Últimes Tendències de la Teoria Literària Optatiu Optatiu Desenvolupaments recents en teoria de la literatura
Anàlisi Lingüísticodiscursiva de Textos Catalans Optatiu Obligatori Comentari linguisticodiscursiu de textos en llengua catalana
Literatura Catalana Actual Optatiu Obligatori Gèneres contemporanis III
Literatura Catalana del Segle XVI fins el XVIII Optatiu Obligatori Literatura catalana de l'edat moderna
Planificació Lingüística Aplicada al Català Optatiu Obligatori Sociolingüística catalana
Sociolingüística Catalana Optatiu    
Tècniques d'Expressió Oral en Llengua Catalana Optatiu Obligatori Comunicació oral formal en llengua catalana
Bibliografia i Documentació de la Filologia Catalana Optatiu Formació bàsica Orientació, recursos i tècniques per a la filologia catalana
Tècniques de l'Expressió Escrita en Llengua Catalana Optatiu    
Literatura Catalana del Segle XV Troncal Obligatori Literatura catalana medieval II
Literatura Catalana del Segle XX Troncal Obligatori Gèneres contemporanis II
Gramàtica Històrica de la Llengua Catalana Obligatori Obligatori Gramàtica històrica catalana
Història de la Llengua Catalana Troncal Obligatori Història de la llengua catalana I
    Obligatori Història de la llengua catalana II
Morfologia Catalana Troncal Obligatori Morfologia catalana
Pragmàtica Intercultural Optatiu Optatiu Desenvolupaments recents en lingüística
Comentari Filològic de Textos Catalans Optatiu Optatiu Edició de textos en llengua catalana
Curs Monogràfic d'Història de la Llengua Catalana Optatiu    
Història de la Normativa Catalana Optatiu    
Cultura Catalana Medieval Optatiu Formació bàsica Història de la Corona d'Aragó
Dialectologia Catalana Optatiu Obligatori Dialectologia i registres lingüístics de la llengua catalana
El Català com a Primera i Segona Llengua Optatiu Optatiu El català com a primera i segona llengua
Lexicologia i Semàntica Catalanes Optatiu Optatiu Semàntica, lexicologia i fraseologia catalanes
Llengua Catalana: Problemes Actuals Optatiu Obligatori Assessorament lingüístic en llengua catalana
Lingüística Aplicada Referida al Català Optatiu    
Literatura Catalana per a Infants i Joves Optatiu Optatiu Cultura i literatura per a xiquets i joves en llengua catalana
Lexicografia i Història del Lèxic Català Optatiu Optatiu Lexicografia i onomàstica catalanes
Onomàstica catalana Optatiu    
Teoria i Pràctica de la Traducció al Català Optatiu Optatiu Traducció espanyol-català
Pràctiques Externes de Filologia Catalana Optatiu Obligatori Pràctiques externes de filologia catalana
Pràctiques Externes de Filologia Catalana Optatiu