Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Eixides professionals

Els graduats en Filologia Catalana poden desplegar la seua activitat professional en quatre àmbits principals:

-La docència de la llengua catalana i la seua literatura

-L’assessorament lingüístic i cultural en els mitjans audiovisuals, el món editorial o l’administració pública, incloent-hi la redacció, correcció i traducció de textos

-La gestió cultural, tant en l’administració com en l’empresa privada

-La investigació en llengua i literatura

 

Pel que fa a l'ensenyament de la llengua catalana i la seua literatura, el Grau en Filologia Catalana proporciona l’accés preferent al Màster Universitari de Professor d’Educació Secundària en l’especialitat Llengua Catalana i la seua Literatura. Amb aquest complement formatiu, el Grau capacita per a comunicar i ensenyar els coneixements adquirits, tenint en compte els diferents nivells i contextos d'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes: a) el context de l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, en els diferents cursos i nivells, i b) el context de la formació d'adults i de la capacitació lingüística de professionals. En l’àmbit de la docència, l'alumnat es familiaritza, d'una banda, amb el currículum, la programació i l'avaluació i, de l'altra, amb els materials i els recursos docents relacionats amb l'ensenyament de la llengua catalana i la seua literatura, com ara materials específics (llibres de text i altres) o lectures adequades als diferents nivells.

Pel que fa a l'assessorament lingüístic, especialment a l'administració pública i als mitjans de comunicació, es desenvolupa la capacitat per a traduir textos, sobretot entre el català i l’espanyol; la capacitat per a realitzar tasques d’assessorament i de correcció lingüística i estilística de textos de caràcter juridicoadministratiu i dels mitjans de comunicació, i el coneixement i l'aplicació d’eines i programes informàtics específics de l'àrea de filologia catalana.

Pel que fa a la gestió cultural, principalment en l'àmbit editorial i de l'activitat literària, s’adquireix un coneixement directe dels diferents processos de les indústries de la llengua i la cultura. Així mateix, es treballen els diferents elements que formen el circuit literari en l'àmbit de la llengua catalana. A més, es desenvolupen les competències pròpies de la gestió cultural, com l'edició filològica, el comentari de textos i la crítica literària.

Finalment, el Grau en Filologia Catalana proporciona les competències i els coneixements bàsics per a iniciar-se en l’àmbit de la investigació en llengua i literatura, incloent-hi la introducció a metodologies experimentals d’anàlisi qualitativa i quantitativa. En aquesta línia, els graduats poden continuar formant-se i especialitzar-se a través de màsters, de doctorats i de la carrera investigadora en universitats i altres centres investigadors.

Els graduats en Filologia Catalana, amb el complement d’un o diversos estudis de postgrau, poden encaminar el seu futur professional a una diversitat d’activitats professionals relacionades amb els quatre grans eixos suara exposats. A més, els estudis de Filologia Catalana proporcionen una base sòlida per al desenvolupament professional en l’àmbit de la creació literària.

El mercat laboral actual té necessitat de persones qualificades amb el tipus de formació que proporciona el Grau en Filologia Catalana. Per aquest motiu, la inserció laboral sol ser ràpida i l'alumnat, que podrà tenir un primer contacte amb el treball a través de les pràctiques en empreses o institucions, pot desenvolupar i dur a terme activitats professionals relacionades amb la seua formació en la societat actual.