Logo UVGrau en HistòriaFacultat de Geografia i Història Logo del portal

El Treball de Fi de Grau consisteix en el desenvolupament autònom per part de l’estudiant d’un projecte sota la dirección d’un professor tutor, la realització del qual té la finalitat d’afavorir que l’estudiant integre els continguts formatius rebuts durant els seus estudis i assegurar l’adquisició de les competències associades a la titulació.


En cada titulació existeix una comissió de Treball de Fi de Grau que té, entre d’altres, la missió d’elaborar les instruccions necessàries per a l’organització i desenvolupament d’aquesta matèria.

 INFORMACIÓ GENERAL TFG GRAU HISTÒRIA

INFORMACIÓ CURS 2023/24:

DOCUMENTACIÓ:

Instruccions Instància vist i plau tutor/a del treball de fi de grau

Calendari

 
Avançament Convocatòria per a estudiants que sol·liciten Convocatòria Extraordinària del TFG  
TRIBUNALS TFG, convocatòries d'Abril, Juliol i Extraordinària d’Octubre del curs 2024/25  

PROPOSTA DE TEMES

ASIGNACIÓ DEFINITIVA TEMES

 

TRIBUNALS (convocatòria de defensa):

 

TRIBUNAL AVANÇ DE CONVOCATÒRIA

TRIBUNAL 1ª CONVOCATÒRIA

CALENDARI:

CONVOCATÒRIA AVANÇADA D'OCTUBRE 2023/24:

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 • Fins el 18 de setembre 2023 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

 • 2 d'octubre de 2023 (inclòs)

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 • Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.(CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT A LA SEU ELECTRÒNICA)
 • Sol·licitar l'avançament de convocatòria  per Seu Electrònica de la Universitat
 • Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  16 i 17  d'octubre de 2023

PRIMERA CONVOCATÒRIA: ABRIL 2024

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 •  Fins el 4 de març de 2024 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

 •  26 de març de 2024

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •     Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.   (CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT A LA SEU ELECTRÒNICA)
 •     Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  18 i 19  d'abril  de 2024

SEGONA CONVOCATÒRIA: JULIOL 2024

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 •  Fins el 17 de maig de 2024 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Seu Electrònica de la Universitat

 • 12 de juny de 2024

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica en únic document:

 •       Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.   (CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT A LA SEU ELECTRÒNICA)
 •     Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  3 i  4  de juliol  de 2024
 

COMISSIÓ TREBALL FI DE GRAU

 Mateo Donet, M. Amparo García Carrión, Marta (Presidenta CAT)
 Ledo Caballero, Antonio Cantos Martínez, Andrea (estudiant)
 Aparisi Romero, Frederic