Logo UVGrau en HistòriaFacultat de Geografia i Història Logo del portal

El Treball de Fi de Grau consisteix en el desenvolupament autònom per part de l’estudiant d’un projecte sota la dirección d’un professor tutor, la realització del qual té la finalitat d’afavorir que l’estudiant integre els continguts formatius rebuts durant els seus estudis i assegurar l’adquisició de les competències associades a la titulació.


En cada titulació existeix una comissió de Treball de Fi de Grau que té, entre d’altres, la missió d’elaborar les instruccions necessàries per a l’organització i desenvolupament d’aquesta matèria.

 INFORMACIÓ GENERAL TFG GRAU HISTÒRIA

INFORMACIÓ CURS 2020/21:

DOCUMENTACIÓ:

Instruccions Contracte d'Aprenentatge

Calendari

Instància vist i plau tutor/a del treball de fi de grau
Avançament Convocatòria per a estudiants que sol·liciten Convocatòria Extraordinària del TFG  
TRIBUNALS TFG, convocatòries d'Abril, Juliol i Extraordinària d’Octubre del curs 2021/22  

PROPOSTA DE TEMES (PROVISIONAL)

LLISTAT DEFINITIU DE TEMES TFG

LLISTAT PROVISIONAL ASSIGNACIÓ TEMES

LLISTAT DEFINITIU ASSIGNACIÓ TEMES

 

TRIBUNALS (convocatòria de defensa):

 
 

CALENDARI:

CONVOCATÒRIA AVANÇADA DESEMBRE FI DE GRAU 2020-21:

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 • Fins el 20 de novembre 2020 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat-plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es

 • 9 de desembre de 2020 (inclòs)

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 • Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.(CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT AL ENTREU)
 • Sol·licitar l'avançament de convocatòria  per http://entreu.uv.es
 • Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  16 i 17  de desembre de 2020

PRIMERA CONVOCATÒRIA: ABRIL 2021

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 •  Fins el l'1 de març de 2021 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat-plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es

 •  22 de març de 2021

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •     Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.   (CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT AL ENTREU)
 •     Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  14 i 15  d'abril  de 2021

SEGONA CONVOCATÒRIA: JULIOL 2021

1 - Presentació del treball acabat al Tutor/a:

 •  Fins el 1 de juny de 2021 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat-plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es

 • 16 de juny de 2021

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica en únic document:

 •       Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina.   (CAL PUJAR NOMÉS UN DOCUMENT AL ENTREU)
 •     Recomanacions

3 - Període defensa:

 •  7 i  8  de juliol  de 2021
 

COMISSIÓ TREBALL FI DE GRAU

 Baldó Lacomba, Marc (Dpt. Història Contemporània) Vercher Diaz, Miriam (estudiant)
 Ledo Caballero, Antonio Baldó Forner, Victor (estudiant)
 Mira Jódar, Antonio José