Logo UVGrau en HistòriaFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Assegurança escolar Obligatòria

L'Assegurança Escolar és una assegurança que protegeix als estudiants, menors de 28 anys, que cursen estudis oficials fins al final del 3er cicle universitari, en cas de malaltia, accident escolar i infortuni familiar. No podran fer ús d'aquesta assegurança aquells estudiants majors de 28 anys, o titulars de cartilla de la Seguretat Social inclusivament en cas de percepció de subsidi d'atur.

Accident escolar

S'entén per accident escolar, el produït en ocasió d'activitats relacionades exclusivament amb la seua condició d'estudiant.
La prestació en el cas d'Accident Escolars: assistència mèdic-farmacèutica completa, internament hospitalari, intervencions quirúrgiques i indemnització econòmica en cas d'incapacitat o mort, segons circumstàncies.

Requisits:

 1. Haver pagat, per part de l'estudiant, la quota anual de l'assegurança escolar que s'abona simultàniament amb la matrícula del curs escolar.
 2. Que l'estudiant no haja complit 28 anys i, si els compleix, que siga dins del curs escolar matriculat en el qual ha patit l'accident escolar.
 3. Que l'estudiant, el dia de l'accident escolar, no estiga donat d'alta per treball (per compte propi o aliè) en la Seguretat Social, ni cobre “prestació/subsidi de desocupació” ni cap altre tipus de subsidi o prestació ja que en aquest cas, farà ús exclusiu de la targeta de la Seguretat Social.

Nacionalitats compreses dins de l'Assegurança Escolar:

 • Tots els estudiants Espanyols que reunisquen les condicions dels apartats anteriors.
 • Nacionals de tots els països pertanyents a la Unió Europea, així com els integrats en l'acord sobre Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega), que reunisquen les condicions dels aparells anteriors i tinguen el N.I.E.
 • Refugiats i apàtrides que residisquen en el territori dels països anteriors, i que reunisquen les condicions dels aparells anteriors.
 • Tots els estudiants estrangers residents a Espanya amb les mateixes condicions que els espanyols (és a dir, amb permís de residència a Espanya, en vigor) i que reunisquen els requisits dels apartats anteriors.

L'assegurança escolar, no cobreix el desplaçament en ambulància de l'accidentat a la clínica o hospital, llevat que certifique el Metge que ho assistisca com una assistència d'Urgència Vital.
L'accidentat ha de dirigir-se a qualsevol CENTRE O MÈDIC COL·LABORADOR AMB L'ASSEGURANÇA ESCOLAR, en casos molt urgents i per més proximitat, poden dirigir-se a qualsevol HOSPITAL DE LA SEGURETAT SOCIAL MÉS PROPER.

Documentació a presentar en el centre assistencial:

 • Sol·licitud de Prestació de l'Assegurança Escolar.
 • N.I.F. en el cas d'espanyols.
 • N.I.E. en el cas d'estrangers pertanyents a la Comunitat Econòmica Europea.
 • Permís de Residència en cas d'Estrangers residents a Espanya i que no pertanyen a la Comunitat Econòmica Europea.
 • Resguard de l'imprès de la matrícula en el qual conste la Facultat, el curs, les assignatures i el pagament de la quota de l'assegurança escolar.

Estudiants/es sense assegurança escolar:

Aquells estudiants i estudiantes que no tinguen els requisits que s'han descrit dalt per ser beneficiaris/àries de l'assegurança escolar, hauran de tenir garantida la cobertura mèdica i d'accidents, bé a través de la targeta SIP o Europea de la Seguretat Social, bé mitjançcant assegurança privada d'accidents o consulta privada contractada per l'estudiant/a.