Universitat de ValènciaGrau en Mestre/a en Educació PrimàriaFacultat de Magisteri Logo del portal

Aquesta normativa regula la denominació, les funcions i els òrgans de govern i de representació, el règim econòmic i financer del centre i per últim, el procediment de modificació d'aquest reglament.

Aquesta és la relació de les normatives de la Universitat de València que regulen els títols oficials:

 • Reglament de Matrícula de la Universitat de València per a títols de grau i màster. ACGUV 107/2017
 • Reglament d'Avaluació i Qualificació de la Universitat de València per a títols de grau i màster. ACGUV 108/2017
 • Protocol d'actuació davant pràctiques fraudulentes a la Universitat de València. ACGUV 123/2020
 • Reglament del treball de fi de grau. ACGUV 299/2011.
 • Reglament de Pràctiques externes de la Universitat de València. ACGUV 131/2012.
 • Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits. ACGUV 126/2011.
 • Reglament de reconeixement acadèmic per la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. ACGUV 215/2010.
 • Reglament sobre admissió d’estudiants/tes amb estudis universitaris oficials parcials. ACGUV 156/2010.
 • Reglament per a l'adjudicació de premis extraordinaris de les titulacions de grau de la Universitat de València. ACGUV 32/2012.
 • Reglament de Mobilitat de la Universitat de València ACGUV 196/2013
 • Reglament sobre l’atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitat. ACGUV 127/2010.
 • Protocol d'Atenció a la Identitat i a l'Expressió de Gènere de la Universitat de València. ACGUV 138/2019
 • Reglament de Permanència dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
 • Carta de Drets i Deures dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
 • Reglament de les comissions acadèmiques de títol. ACGUV 154/2009
 • Procediment regulador de les proves d'accés a estudis universitaris pera majors de 25 i 45 anys. ACGUV 51/2010.
 • Procediment de selecció per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau per a majors de 40 anys mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional. Inclou la baremació dels curricula en l'article 4. ACGUV 52/2010.