Logo UVGrau en PeriodismeFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Web específica del grau: www.uv.es/graus/periodisme

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 139,5

Matèries optatives: 22,5

Pràctiques externes: 6

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1334

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
80

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
14,03 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS temps parcial/ 36 ECTS temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Amparo Ricós Vidal

Coordinador/a de la titulació María Iranzo Cabrera

Coordinador/a de pràctiques externes Dolors Palau Sampio/ Enrique Bordería Ortiz

Coordinador/a de mobilitat Adolfo Carratalá Simón

Interès acadèmic, científic o professional:

Els graduats i les graduades en Periodisme són professionals preparats culturalment, humanísticament i tècnicament per a exercir la seua funció d’intèrprets de la realitat social a l’hora de concebre, articular, produir, gestionar, analitzar i dirigir tot tipus de mitjans, programes i productes informatius en qualsevol suport: premsa, ràdio, TV i Internet.

Informacions pràctiques:

El grau en Periodisme s’ha disenyat per a obtenir una àmplia formació teoricopràctica de tipus multimediàtic: premsa, ràdio, TV i Internet. Aquests estudis es fonamenten en les ciències socials (sociologia, dret, economia, ciència política) i en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquesta titulació ofereix a l'estudiantat una multiespecialització periodística en societat, política, cultura, economia, ciència i tecnologia. L'aprenentatge es basa en una combinació reflexiva, crítica i experimental, complementada amb unes pràctiques obligatòries en empreses i mitjans de comunicació. La capacitat d'iniciativa personal, juntament amb la bona actitud per a treballar en equip també són aspectes necessaris per a cursar aquest grau amb aprofitament.

L’obtención del títol de Grau en Periodisme requereix acreditar competència comunicativa en una llengua estrangera a nivell B1. El reconeixement d'aquest nivell s'efectuarà en l’últim curs i mitjançant una d’aquestes dues opciones:

A) Aportant un certificat d'obtenció del nivell B1, d'acord amb la Taula d'Equivalències d'Acreditació de Llengües L2 de la Universitat de València (ACGUV 156/2018 modificat per ACGUV 147/2023)

B)  Per al cas concret de llengua anglesa, superant l'assignatura optativa del pla d'estudis ‘Anglès professional per a periodistes’.