Logo UVGrau en PeriodismeFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Perfil d’ingrés

PERFIL D’INGRÉS

Encara que no està previst cap requisit previ per a l'accés als estudis de Grau de Periodisme, es considera oportú que les estudiants i els estudiants de nou ingrés tinguen una formació prèvia que els possibilite l'adquisició de coneixements, competències i habilitats directament relacionats amb els estudis.

D'aquesta forma, si es prenen en consideració els objectius de la titulació, és recomanable que posseïsquen les següents habilitats o es troben en predisposició d'adquirir-les:

  • Motivació per la formació en Ciències Socials que permeta una disposició cap al coneixement de les polítiques socials que afavoreixen el benestar de les ciutadanes i els ciutadans.
  • Interès en la prevenció i resposta als problemes socials.
  • Aptitud per a respectar la diversitat de les persones en condicions d'igualtat.
  • Compromís amb els valors de justícia social i benestar social.