institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

clinica legal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Clínica legal - Càtedra DECADE.

2. Àmbit d'actuació

 • Nacional.

3. Entitat

 • Universidad de Alcalá.

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats d'investigació i innovació.

5. Descripció

 • Sobre la base de la investigació basada en els problemes de la comunitat, la Clínica Legal integrada en la Càtedra DECADE-UAH presta un servei d'assessoria legal gratuït a persones amb discapacitat o malaltia crònica sobre l'accessibilitat a l'exercici dels seus drets i sobre igualtat i no discriminació.

6. Resum i Destinataris

 • La Clínica Legal de la Càtedra DECADE-UAH desenvolupa una triple funció, estant dues d'aquestes emmarcades en l'aprenentatge-servei. La primera funció és la d'innovació docent, perquè els i les estudiants de Grau i Postgrau en Dret desenvolupen una tasca d'aprenentatge resolent les consultes reals que envien les persones amb discapacitat o malaltia crònica. Aquest aprenentatge no només comprén les distintes branques del Dret sinó també qüestions d'ètica i deontologia professional, i igualment els permet desenvolupar competències i habilitats professionals. La segona funció és de caràcter social, perquè totes les consultes que s'accepten en la Clínica Legal són d'interés comunitari, en afectar a qüestions sobre l'accés a l'exercici de drets i sobre igualtat i no discriminació en l'exercici d'aquests. En els últims tres anys (2015-2017), hem rebut quasi 700 consultes. Per aquesta tasca, CALSICOVA, una agrupació d'associacions de persones amb VIH de la Comunitat Valenciana, ens ha concedit un premi per la tasca social que realitzem. La tercera és la funció de recerca basada en els problemes de la comunitat, pel fet que els membres de la Càtedra DECADE-UAH no només prenen com a base de les seues investigacions les consultes rebudes sinó que també es reuneixen amb les associacions de persones amb discapacitat i amb malaltia crònica per tal de saber quins problemes tenen i sobre quins problemes es podria fer una investigació. En aquest sentit, s'emeten informes sobre temes puntuals, disponibles molts d'aquests en les pàgines web de les associacions (p.ex. en CESIDA sobre diversos temes de drets de les persones amb VIH) i es publiquen treballs d'investigació. Un dels últims va rebre en 2016 el premi al millor article publicat en la Revista Multidisciplinar del Sida. De la mateixa manera, en 2017 començà un projecte d'investigació de tres anys finançat en el Pla Nacional sobre R+D+i del Ministeri d'Economia i Competitivitat que té com a punt de partida aquesta metodologia de treball.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 

 

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres
 

 

 

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de recurs
Clínica Legal Pàgina principal de la Clínica Legal de la UAH WEB

 

Solució a un problema (20%)

 • Les quasi 700 respostes redactades per les i els estudiants i validades per les i els professors/es implicats en la Clínica Legal han solucionat diversos problemes. Un d'aquests ha sigut el de l'alfabetització legal de les persones amb discapacitat o malaltia crònica que ens consulten, perquè en moltes ocasions no saben com és el procediment per a sol·licitar un dret o ni tan sols saben si tenen un dret. Un altre dels problemes resolts ha sigut precisament el d'empoderar a les persones, pel fet que una vegada saben si tenen o no un dret poden iniciar un procediment administratiu o judicial de reclamació. Amb eixes dues solucions es resol un dels problemes que existeixen en Espanya amb els drets, perquè l'assistència jurídica gratuïta no és fàcil d'obtenir i a més es concedeix únicament per als tràmits judicials però no per als administratius.

Resultats reeixits (20%)

 • Ens agradaria destacar quatre resultats obtinguts. El primer afecta les persones amb el síndrome hemolític urèmic atípic, associades en ASHUA, perquè per qüestió de preu (quasi 300 000 € per persona i any) se'ls denegava l'accés a un medicament biològic que tenia com a segona indicació el tractament del síndrome. L'informe que es va redactar ha permés que almenys onze persones en Espanya i una en Xile hagen pogut accedir al medicament. El segon resultat ha sigut amb la resposta redactada a les reclamacions que persones amb malaltia renal crònica (associades en ALCER), en tractament d'hemodiàlisi, presentaven quan les denegaven eixa prestació de la cartera de serveis del SNS quan viatjaven fora de la seua CCAA de residència. Segons ens informa ALCER, més de cinquanta persones s'han beneficiat de l'informe i han aconseguit obtenir aquesta prestació i que les CCAA receptores canvien la seua política. La tercera ha sigut amb l'informe sobre exclusions que patien les persones amb VIH en l'accés a determinades professions. CESIDA ha aconseguit que sobre la base d'aquest informe l'Ajuntament de Madrid modifique les normes que excloïen a les persones amb VIH de l'obtenció d'una llicència de taxi. La quarta i última afecta les persones amb una malaltia inflamatòria intestinal, associades en Accu-España, que han aconseguit una argumentació legal sòlida per a oposar-se a la substitució no consentida pel metge prescriptor dels tractaments amb medicaments biològics.

Innovació (10%)

 • La Clínica Legal aconsegueix que la universitat pública no només puga complir la seua missió educativa i investigadora sinó que també desenvolupe una funció social obrint-se a la comunitat en la qual s'integra, fent una transferència de coneixement inèdita fins al moment, perquè amb els informes escrits s'aconsegueix tenir un impacte real en la vida de les persones. Les associacions de persones amb discapacitat i malaltia crònica, en el cas de la Càtedra DECADE-UAH, ja no veuen a la UAH com una institució llunyana sinó pròxima, i que es preocupa dels seus problemes.

Sostenibilitat (20%)

 • La Càtedra DECADE-UAH es finança exclusivament amb fons públics i privats obtinguts de projectes d'investigació i de donacions. Així, com ja s'ha assenyalat, en 2017 començà el primer any d'un projecte d'investigació finançat pel Ministeri d'Economia i des de 2015 es reben periòdicament donacions tant d'associacions de pacients com de laboratoris farmacèutics. La sostenibilitat de la bona pràctica milloraria amb un major reconeixement per part de la universitat, perquè tot el treball que es fa per part dels professors i professores implicats és pur pro bono, sense reconeixement de crèdits acadèmics.

Replicabilitat (20%)

 • L'aprenentatge legal clínic és una activitat que fàcilment es pot replicar en altres institucions. Així, en el passat mes de desembre se celebrà en la UAH la 6a Trobada de les Clíniques Jurídiques de les Universitats Espanyoles en la qual participaren quasi 80 persones representant a 25 universitats i fundacions jurídiques.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • L'avaluació d'aquesta activitat es desenvolupa de dues formes. La primera és la mateixa acceptació de les i els estudiants del Grau i Postgrau en Dret de la UAH, perquè participen en la Clínica Legal desenvolupant els seus TFG, TFM, pràctiques curriculars i pràctiques extracurriculars. La segona és la que realitzen les mateixes associacions de persones amb discapacitat i malaltia crònica, perquè si el servei no fóra de qualitat no confiarien en nosaltres per fer les seues consultes i revelar-nos els seus problemes de salut i d'accés als drets. Com ja s'ha assenyalat, entre 2015 i 2017 s'han rebut quasi 700 consultes. Per altra banda, CESIDA ha avaluat el nostre servei i un 86% de les persones enquestades ho ha valorat com a 'Molt Bo' o 'Bo'.